Wp/blk/ဃဋိကာရခရာႏ

< Wp‎ | blkWp > blk > ဃဋိကာရခရာႏ

"ဃဋိကာရသုတ် (နီဗွေႏဘုရာꩻ ခြုဲင်းနယ်ချာ ဃဋိကာရ-ခရာႏ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ- နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏတပဲ့ꩻသံဃာႏ ကျွꩻလွေꩻကောသလခမ်း၊ တွိုႏတဖူꩻလောင်းတွော့ꩻ အဝ်ႏတဖူꩻကို ထန်ႏလွေꩻတထွောင်းကို (အုံတနွောင်း) ငပယွုမ်းထာꩻ၊ 'ဗွေႏဘုရာꩻ ပေါႏပယွုမ်းသွူထာꩻနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻထူꩻအဝ်ႏဗာႏတမျိုꩻမျိုꩻ'ဗွေႏအာႏနန္တာႏ ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင်- "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ ကပယွုမ်းထာꩻနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻအခရာႏ အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ ဗွေႏဩ" "အာႏနန္တာႏ- ယိုကိုရပ်နဝ်ꩻ မော့ꩻလဲင်ႏခါ ထွာဖိုဒုံတန် 'ဝေဝဠိင်္ဂ'တဒုံ၊ ခြွေခြာႏ၊ လွိုင်ႏကွူꩻန်၊ လိုꩻအာ၊ လိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ၊ တွင်ꩻနဝ်ꩻကာႏလ 'ဗွေႏဘုရာꩻကဿပ-အုံသတင်ꩻသွုံꩻ'ယိုကို၊ ဆွုံꩻမꩻတပဲ့ꩻရဟန်ꩻဖုံႏသွူ" "မွေးသွူဗွေႏဩ- ခွေသွဥ်းခေါက်သင်္ကန်ꩻကုဋ်လစ်ꩻခေါက်၊ ဒါဖေႏနီဗွေႏယို၊ အုံလင်ꩻသတင်ꩻသွုံꩻသော့ꩻယိုကိုဟုဲင်းဗွေႏ၊ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ ထွာစွဥ်ႏဗွေႏဘုရာꩻနီဆူႏ အုံဖိုသနယ် ဗွေႏဩ" နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ အုံလင်ꩻထွူခါ- ခြုဲင်းနယ်ချာ စခါခရာႏ၊ ဗွေႏဘုရာꩻကဿပတကာႏ ဗွော့ꩻဖွိုင်ꩻသား 'ဃဋိကာရ'နဝ်ꩻ အဝ်ႏဝွတ်ပတ်ဗွေႏဘုရာꩻ၊ ဃဋိကာရသွꩻပေႏတဖြာꩻနဝ်ꩻ အမဥ်ꩻ'ဇောတိပါလ'နဝ်ꩻသွူ။ ဃဋိကာရရိုꩻ- "ယိုသွꩻဇောတိပါလ- လွေꩻ-နီလွေꩻဝုဲင်ႏ ဗွေႏဘုရာꩻနယ်ႏ" ဇောတိပါလရိုꩻ- 'လွေꩻဝုဲင်ႏပါꩻကတူႏကြးင်နဝ်ꩻ အကျိုꩻအဝ်ႏကဲထမုဲင်ꩻ၊ ခွေတလွေꩻတဝ်း'ဒေါ့ꩻမွိုက်စွဥ်ႏငေါဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ဟဲ့ꩻနီလဲင်ႏ လွေꩻတဝ်း၊ သွံလဲင်ႏ လွေꩻတဝ်းလာꩻလာꩻစွဥ်ႏသွူ။ "ပေါႏနဝ်ꩻတဲ့- ထူႏနာꩻသပ္ပျာႏဟုဲင်း၊ လင်ꩻ-နီလင်ꩻလူးထီ"၊ တွိုႏထီခြောင်ထျꩻတွော့ꩻ ဃဋိကာရဟဲ့ꩻယင်း ဇောတိပါလ၊ "ယိုသွꩻ- နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဿပကျောင်ꩻ အဝ်ႏဗော့ꩻပေႏလွုမ်ꩻ၊ လွေꩻ-နီလွေꩻဝုဲင်ႏဆောင်းနယ်ႏ" ဇောတိပါလရိုꩻ- "လွေꩻတဝ်း၊ လွေꩻဝုဲင်ႏပါꩻကတူႏကြေင်းနဝ်ꩻ အကျိုꩻအဝ်ႏကဲထမုဲင်ꩻ"ဒေါ့ꩻစွူစွူဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ဃဋိကာရနဝ်ꩻ ငင်ႏစွဥ်ႏဇောတိပါကွဥ်ꩻကတူႏ၊ ဟဲ့ꩻနွိုင်ႏနေးသွူတဲ့ ဇောတိပါလ တအုဲင်ႏလွေꩻတဝ်းဒျာႏစွူစွူနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ဝွေꩻသီးဝင်ꩻနီ လူးခန်းဒျာထီ၊ လူးထီထွူ (ကွဥ်ကꩻခွမ်ꩻလာꩻထွူ)နဝ်ꩻ ဃဋိကာရဟဲ့ꩻလွေꩻယင်းတလဲင်ႏ၊ ဇောတိပါလ အုဲင်ႏလွေꩻတဝ်းတဲင် ဃဋိကာရ ငင်ႏစွဥ်ႏဇောတိပါလကလူꩻ (ကထိုးမ်)တွော့ꩻ ဒေါ့ꩻဟမ်းဆွော့ꩻဆွော့ꩻစွဥ်ႏထာꩻ၊ တွိုႏနဝ်ꩻမꩻ ဇောတိပါလသꩻကို ယူႏတေ့ꩻနုဲင်းယို- "ဃဋိကာရနဝ်ꩻ ကရက်ခွေ၊ အကျိုꩻအဝ်ႏမꩻ လဲင်ႏတွိုႏစွဥ်ႏ ထွို့ꩻငင်ႏခွေကထုမ်း"ယူႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် "အွဥ်ႏစွꩻခွေကလူꩻဟုဲင်း၊ ခွေလွေꩻဒျာႏ"ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "အာနန္တာႏဟွေး- ဃဋကာရတွမ်ႏ ဇောတိပါလ တွိုႏလွေꩻဗွႏဘုရာꩻ ကဿပထျꩻ၊ ဝုဲင်ႏရိုႏသေႏ ဗွေႏဘုရာꩻကဿပထွူခါ ဃဋိကာရလောဝ်းပါနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ဘုရာꩻမျတ်ဗွေႏဩ- ဇောတိပါလယိုနဝ်ꩻ ခွေသွဥ်းသွꩻပေႏရက်တဖြာꩻ၊ ဟော်ꩻဖေႏသွော့တရာꩻ ဗွေႏဩ" ဃဋိကာရလောဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာဟော်ꩻဖေႏ ဝွေꩻသီးနီဖြာꩻတရာꩻ။ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏတရာꩻတွော့ꩻ ဗွောင်ဖေႏဃဋိကာရတွမ်ႏ ဇောတိပါလသီးမဲ့နား၊ နေးတွမ်ႏတရာꩻနဝ်ꩻ မာꩻစွယ်ꩻဝွေꩻသီးသꩻ၊ မာꩻဖေႏနေး ဝွေꩻသီးကမဥ်ကျင်ꩻသွုံꩻသန်တရာꩻ၊ မာꩻဗွန်ဝွေꩻသီး တွမ်ႏတရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးဝင်ꩻနီတဲ့ နာႏတရာꩻတွော့ꩻ မဲ့နားဗွောင်ꩻ သꩻစွယ်ꩻစွဥ်ႏတရာꩻ၊ မဥ်ကျင်ꩻသွုံꩻသန်စွဥ်ႏတရာꩻ၊ သꩻရေꩻလွိုးဗန်၊ နစ်နစ်သက်သက်၊ ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ ဝုဲင်ႏဗွေႏဘုရာꩻထွူခါ သဲင်ꩻချခန်းဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဇောတိပါလရိုꩻ- "ယိုသွꩻ ဃဋိကာရ- နာꩻနာႏဗာႏသွူ တရာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပွိုးထမုဲင်ꩻ နာမဗုဲင်တဝ်းစင်ꩻအီ" "သွꩻပေႏဇောတိပါလဟွေး- ခွေအဝ်ႏလွူးဗာႏ 'မွိုးဖါမဲ့ခေ့ꩻ'ကရိုꩻနဝ်ꩻ နာꩻအဝ်ႏထီႏဒျာႏ မွေးတဝ်းနဲ့၊ ခွေမာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ အီႏဗုဲင်စင်ꩻဟောင်း" "မွေးတန်ဟနော- ယိုသွꩻ ဃဋိကာရ- နာꩻဗုဲင်ဖုဲင်ႏတဝ်းတဲ့ ခွေအီႏထင်ႏဗုဲင်လုဲင်ꩻယို" ဇောတိပါလ ထင်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ဃဋိကာရ သꩻရေꩻမွေးစွဥ်ႏထာꩻ၊ ဝွေꩻလွေꩻလောဝ်းဗွေႏဘုရာꩻ၊ ဇောတိပါလ ဗုဲင်မွေးစွဥ်ႏစင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻကဿပနဝ်ꩻ- အုံဒုံတန်နဝ်ꩻ တကွို့ꩻလာရပ်ထွူတဲင် ကျွꩻလွေꩻတော ဗာႏရာႏဏသီႏ၊ သတင်ꩻသွုံꩻကျွꩻအုံ 'ဣသိပတန မိဂဒါႏဝုန်ႏတခြာ'ကို၊ ခွန်ကာသိကပ်သွမ်ꩻထွူ ရီဗွေႏဘုရာꩻနုဲင်းယို- "နီဗွေႏအီႏဆိုႏဝါႏမုဲင်ꩻကို၊ ဆိုႏဗော့ꩻယိုမွိုင် ဗွေႏဩ" "အီႏဆိုႏဒျာႏ ကောသလခမ်းသူꩻ၊ ခွေအာႏမခံခါꩻလဲဥ်း ခွေတကာႏ" "ခြုဲင်းနယ်မွိုင် နီဗွေႏတကာႏခရာႏနဝ်ꩻမွိုင် ဗွေႏဩ" နီဗွေႏဘုရာꩻခြုဲင်းနယ် ဃဋိကာရခရာႏ- ဝွေꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဝွတ်ပတ်ဘုရာꩻ၊ ဗွော့ꩻဖွိုင်ꩻလွူးနမ်း၊ လိုꩻသီႏလအဝ်ႏ၊ အားထွုတ်ပါတရာꩻ၊ လꩻသွံမဂ်သိုမ်ဖိုလ်ႏ၊ အီႏတွိုႏထင်ႏ (သုဒ္ဓါဝါသ) ဗျဟ္မာႏခမ်း၊ အီႏကူꩻတငါနိဗ္ဗာန်ႏ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ခွန်ကာသိ လူႏလွေꩻဟူဖုံႏ၊ နားမန်ꩻ၊ ခဲဥ်ႏ၊ တသာႏ (လူႏပါသံဃာႏတာႏ) လောအဆွိုင်ꩻငတ်ꩻရျာꩻစွဥ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ "အာႏနန္တာႏဟွေး- 'ဇောတိပါလ'နဝ်ꩻ လိုꩻလင်မွေးတဝ်း၊ မော့ꩻနဝ်ꩻခါ ခွေထွာဖို 'ခိုဗင်ႏဇောတိပါလ'နောဝ်ꩻသွူ"။ ဗွေႏဘုရာꩻ တပဲ့ꩻသံဃာႏဖုံႏတဲ့ နာႏဗာႏ ဗွေႏဘုရာꩻခြုဲင်းနယ်ချာ စိုးရီးပန်အွဥ် ကထွာလွဥ်ဖိုခရာႏတွဗာ့ꩻ သꩻရေꩻလွငါႏ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။(သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိတောႏ၊ ဃဋိကာရသုတ်)[1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၄၃၂/၃)