Wp/bgn/شمس

< Wp‎ | bgn
Wp > bgn > شمس


شمس (روچ) (پارسی زباني تا: خور، هور، مهر، روز) یکی شه کهکشان راه شیری استاران و نظام شمسیی تانا استارئ اینت که به ای نظامئ مرکزئ تا جاه داریت. توانن بگُشن که شمس (روچ) یک کاملین کُرهٔ اینت که شه داگین پلاسما ئا جور بوته و به آیی مانجینا مغناطیسی میدان قرار داریت. ای استار که آیی قطر نزینک به ۱٬۳۹۲٬۰۰۰ کیلومتر اینت نوریی بُنیادین سرچممگ ، انرژی، گرمی و زندگی به دگاریدیما اینت. شمس (روچ)ئ قطر نزینک به ۱۰۹ برابر شه دگارا و آیی جرم ۳۳۰ هزار برابر دگارئ جرما برابر گو ۲‎×۱۰۳۰ کیلوگرم اینت به ای ترتیب ۹۹٫۸۶٪ نظام شمسیی موچین جرم بِه روچا مربط اینت. یک سنگین (گرانین) استاري ترککیتین یا انفجارا ابرنواختر ئه گوشنت ولی مشمي روچ (شمس) وختی ایرنگین انفجاریا تجربه ئه نه کنت په خاطریکه کمتیرین جرمئ که په یک ابرنواخترین واقعیه ئا ضرورت اینت، هشت برابر شمسئ جرما اینت. شه کیمیای نظرا روچئ سه-چهارم جرما هایدروجن و و دیگرا گیشتیر هلیم جورا کنت. پد شه هایدروجنا و هلیما، دیگه سنگینین عنصران شه روچئ جور کنوک ئان انت که آ که عبارت انت شه : اکسیجن، کاربن، نئون و آهن و... ای ۱٫۶۹٪ شه روچئ جرما جورا کننت که ای مقدار وت ۵٬۶۲۸ برابر دگارئ جرما اینت. روچ (شمس) بِه استاراني دسته بندیی تا به ظیفین دسته بندی اساسا، به G27 دسته یی تا جاه داریت و به غیر رسمین رقما به کوتولهٔ زردناما شه آیی یاته بیت چونکه آیی نور و پرتوبه طیفئتا زرد-سبز رقم انت. هر چنینکه که روچئ رنگ شه دگارئ دیما، سپیت باید دیسته بیت ولی چونکه آبین نورئ تنکی به جو موجود اینت، به ردین رنگا دیسته ئه بیت (پراکندگی رایلی).

The Sun

The Sun in visible wavelength with filtered white light on 8 July 2014. Characteristic limb darkening and numerous sunspots are visible.
Observation data
Mean distance
from Earth
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
8 min 19 s at light speed
Visual brightness (V) −26.74
Absolute magnitude 4.83
Spectral classification G2V
Metallicity Z = 0.0122
Angular size 31.6–32.7′
Adjectives Solar
Orbital characteristics
Mean distance
from Milky Way core
≈ Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Galactic period (2.25–2.50)Template:Wp/bgn/e a
Velocity ≈ Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value). (orbit around the center of the Milky Way)
≈ Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value). (relative to average velocity of other stars in stellar neighborhood)
≈ Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value). (relative to the cosmic microwave background)
Physical characteristics
Equatorial radius Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
109 × Earth
Equatorial circumference Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Flattening Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Surface area Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value). × Earth
Volume Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value). × Earth
Mass Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value). × Earth
Average density Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Center density (modeled) Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value). × Earth
Equatorial surface gravity Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
28 × Earth
Escape velocity
(from the surface)
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Temperature Center (modeled): Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Photosphere (effective): Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Corona: ≈ Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Luminosity (Lsol) Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
≈ Template:Val
≈ Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value). efficacy
Mean radiance (Isol) Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Age ≈4.6 billion years
Rotation characteristics
Obliquity 7.25°
(to the ecliptic)
67.23°
(to the galactic plane)
Right ascension
of North pole
286.13°
19 h 4 min 30 s
Declination
of North pole
+63.87°
63° 52' North
Sidereal rotation period
(at equator)
25.05 days
(at 16° latitude) 25.38 days
25 d 9 h 7 min 12 s
(at poles) 34.4 days
Rotation velocity
(at equator)
Lua error in Module:Wp/bgn/val at line 267: attempt to call local 'lookup' (a nil value).
Photospheric composition (by mass)
Hydrogen 73.46%
Helium 24.85%
Oxygen 0.77%
Carbon 0.29%
Iron 0.16%
Neon 0.12%
Nitrogen 0.09%
Silicon 0.07%
Magnesium 0.05%
Sulfur 0.04%


روچئ نیمگاه سیل کورتین و آیی اثر به چماني سرا

edit
 
آ چه که چم فسفن ناجوری وختا گیندنت

اگه گو غیرمسلحِ چما به روچئ نیمگاه خیره به ین، آیی درخشش توانت که په همي چمان تاوان برسینیت. البته یک کمین و زوت گذرین دیستین، به یک به یک معمولین چمئ که آیی مردمک باز پاچ بوته مه بیت آنکه تاوان نه اینت.گو روچئ مستقیمین دیستین نزینک به ۴ میلی وات نور شه روچئ نیمگاه به چمئ شبکیهٔ ئا آزات ئه بیت. ای انرژی چمئ گرم بوتینئ باعثا بیت و به چمئ سلولان تاوانا رسینیت په ای خاتیرا چم دیگه په نورئ گیپتینا جوان جوابا نه دنت . بعضی ناجوری چو فسفن و کوری شه روچئ نیمگئ سیل کورتینئ کوتاه مدتین عواملان انت فرابنفش تابش گو سالاني گووستینا و عمري تیر بوتینا کم کم چماني عدسی زردی سبب احتمالاً آب‌مروارید ناجوری به مردماني مانجینا بیت . ای ناجوری به فرابنفش عمومین گیپتینئ میزان و اندازه گا بستگی داریت و گو خیره بوتین گو غیرمسلحین چم به روچا هیچ ارتباطئ نداریت. دیرین و تچکین وختا دیستین روچئ گو غیرمسلحین چما اجازه ئه دنت تا فرابنفشئ گیشتیرین شعاع به چمئ تا داخل به ینت درنتیجه ممکن اینت به چمئ شبکیهٔ تا بعضی آسیب چو روچ سوتگیا به مانیجینا بیاریت خصوصان وختی که فرابنفشین شعاع باز شدید انت.

گیپتجاه

edit