Wp/bgn/اسلام

< Wp‎ | bgn
Wp > bgn > اسلام

اسلام یکی شه آسمانین دینان اینت که شه الله نیمه گاه په انسانانی رهنمایی خاتیرا دیم داته بوته. اسلامی قانون بریبری قانون انت چو بعضی وطنانی دیکتاتوریا قانون و آینان نه انت که په زورو جبر واکداریه کننت ، بلکین مچانی سرا بریبر عملیه بیت. به بعضی وطنان سیاو سپیتی نیاما توپیر دارنت وبه گیشترین کاران یکی گون آدگرا بریبر نه ونت، مگه اسلامی قانون ای توپیرا نداریت سرجمین مردمانی سرا قانونا یک راز عملیه کنت. یعنی دارا و نا دار، سیاو سپیت ، جن و مرد به قانونی دیما یک راز انت خداوند (ج) گشیت شمی هبر وعمل به وتی وبیگانگی سرا باید شه عدالت وبریبریا درمه بیت. دگه جای گشیت بریبریا عملی بکنت و په خدای خاطرا شهادت بدیت، ستر که ای شهادت په شمی تاوانا بیت و یا شمی پس وماس و دگه نزیکین کوم وسیاد شه آیی تاوانی بنت خداوند (ج) مدام په عدل و راستی ونیکین کاران امره کنت. آدمیزاتی شه مچان اهمیت کرزین هک آیی زندگ بوتنی هک انت که به اسلاما خاصین هندو جای داریت که ای باروا بازین آیات وحدیثی ای کارا سوگه کرتگنت چوش که خداوند(ج) گشتگیت هر کس انسانی را به دگاری دیما بیگناه بکشیت ، چوش انت که گویا مچین مردمانا گشتگیت، اگه هر کس انسانی را شه مرکا نجات بدنت چوش انت که گویا مچین مردمانا زندگ کرتگیت. برزگی هبر نشانه دینت که انسانی زندگی چنکس اهمیت کرز انت که یک انسانی بی موجبین کشگ گون مچین انسانانی کشگا بریبر انت. همیراز بیگناهین انسانی نجاتدیگ چو مچین انسانانی نجات دیگا انت.

عمر کیسه edit

حضرت عمر (رض) یک شپی په گزما در بوتت شه دورا آچش را دیست واودان شت محتاجین جین جنین زاگی را دیست که آیی زاگ شه گشنگیا گریتنت وآ وتی زاگانا گون آیی بز کنگا مشکول کرته تا که بوسپنت. حضرت عمر (رض) رندا شه سلامی دیگا شه آوانی حال واحوالا سوج کرت؟ آ جنک گشت خدا منی وعمری میا نجینا انت ( یعنی خدا شه عمر سوا بکنت) عمر (رض) گشت عمر شه شمی حالا سهی نه انت. آ جنگ گشت امی ذمه واریا گپته و شه امی حالا سهی نه انت؟ دگه مردمی گون عمر همراک ات گشیت خلیفه زوتیا به ورگیین موادانی گدما آت یک گونی ارت وکمی روگن وتی برا کرت وپه آوان برت وتسلیم کرت، شه آرت و روگنا په آوان حلوا پکت، زاگ وارتنت وسیر بوتنت. آ جنگ گشت ته شه عمر گهترین خلیفه یی استی! خلیفه په آیی گشت باندا به امیر المونینا بیا اودان منا گندی. امیر المومنین دیست که زاگ سیر بوتنت ورندا گوازیا بنا کرتنت. عمر وتی خدایی دربارا شکر کرت و به مدینه واتر بوت. همیراز حضرت علی (رض) عدالتی مزنین پشت پنا ات ، که به هر وهده وزمانی غریب و مظلومانا دفاع کرت، چوش که به آیی خلافتی دورا په دوای خاطرا که یهودی آیی زریا دزی کرتت په دعوا حاضر بوت. قاضی دعوا په یهودی بروکتا پیسله کرت. یهودی گون ای عدالتی دیستنا که به اسلاما رادگ ات. به وتی دزیا واستی کرت و مسلمان بوت. ایشنت اسلامی عدالتی چیدگ که به اسلامی تاریخا پیغمبر وآیی نزیکین یارانی په راستیین کردار وعمل چو بلبلانین کشکی ثبت بوتگیت که هیچکس شه آیی منکر بوتگه نه کنت. اسلامی قانون وپیسله گون عدل وانصافا گون انت. حقیقت وراستی اسلامی پیسلانی بنیاد انت.

انسانی زنده گی شه اسلامی نزرا edit

شخصیین زندگیئ ساتن به اسلامی دینا باز سوگه بوتگیت، یعنی انسانانی بی موجیین جورو آزار منع انت. هیچرازی زور و گرونچگی به انسانی سرا شه اسلامی نظرا جواز نداریت. شه اسلامی نظرا هیچکس ای هکانه نه داریت که دگه مردمی آزاتیا شه بین بارت وآیرا تاوانی بکنت و یا آیرا به مسخره بگیت. ای کار بد گشتگ بوتگیت چوش که خداوند (ج) گشتگیت ای شما هم مردمی که ایمان آورتگیت شما ای هکانه داریت که دگه دلی را مسخره بکنیت. چیا که هما مردمی که مسخره بینت، امکان داریت شه مسخره کنوکان گهتر بینت. ای هبر په جنین زاگان هم همیراز گشتگ بوتگیت. ملک ودارایی که مشروع وحلال بیت شه اسلامی نظرا آیی خیالداری اهمیت کرز انت اسلام هر رازی همله و هلگر ودست مان دیگا به دگرانی دگار وداراییانی سرا دگه کم هم بیت سک محکوم کرتگیت، شه ای ریسگا دگرانی گس ولوگ شه ای رازی خطران باید ساتگ بیت اگه گجام واکی ای کارا بکنت باید شه آیی باز خواست بیت و په آیی جزا داتگ بنت. اگه گجام مردمی بید اجازه به دگه مردمی گسی تها داخل بیت شه اسلامی نظرا ای ناورین عملی زانتگه بیت وغیر قانونی انت. گوندایش که اسلام شه هر نظرا انسان وآدمیزاتی هکانی سرا خیالداری کرتگیت. وآوانا بریبر گون اسلامی هدایتان رهرربری کرته و هر گجامی هکانا نشان داتگیت. که وتی ودگرانی هکانا خیالداری بکننت تا که پراستیین عدل وانصاف عملی بیت.

سرچشمه گ edit