Wp/bem/Main Page

< Wp‎ | bem
Wp > bem > Main Page

Mukwai ba Bemba Wikipedia edit

 
Ibendela lya Zambia

Icitabo ico umuntu onse engapilibula. Ili e bula lya kubalilapo ilya Wikipedia ya ciBemba. Pali ino nshita takwaba ifipande muli Bemba Wikipedia.

Ifyalembwa edit

Ululimi lwa ciBemba balulanda ku kapinda ka ku kuso aka Zambia na ku ncende shimo isha mu fyalo fya mupepi pamo nga mu citungu ca Katanga mu Democratic Republic of Congo. Abantu 4 milioni e balanda ulu lulimi kabili e lulimi ulwalanda sana mu Zambia. Ulu lulimi lwa Bantu ulo abena BaBemba balanda.