Wp/bbj/Hymne-national

< Wp‎ | bbj
Wp > bbj > Hymne-national


Hymne National du Cameroun

[Modifier]


Paroles

edit

ɔ̂ kamərun,thə́si pə məgəjʉ’ pɔk
Lu tsǔ sí bíŋ shəŋtə bɔ́mtə̂ ƴù lə̀pʉə̀
Pa’ tsə́nam á,yu dzə̂gûŋ gɔ pə́ nəŋnƴə
Pə́ sƴa mtiŋ nə̂ ƴɔk nəpîŋ ba ntamtə ƴɔk
Gaə̂ guŋ pô pǔ jƴə ŋka’ gɔ ntám sîsǐ
Ntə̂mnam ba m Bînam pə́ ntʉ́m ŋkùŋnƴə̀
Nə́ fa’ bû pə́ da’ ƴáp ƴwə́ ƴə wâp dɔ á
Jƴə́ a wáp tɔ̂m máp mfa’ nə̂ guŋ mcwə awɛ́

Refrain

edit

Tʉɔdeŋ guŋ ƴɔk, tʉɔdeŋ câ’ tsɔk
Ô bə́ da’ ƴɔk fo’ nə́puŋ nƴə́nƴɔ́
Da’ ƴɔk ŋwɛ́nƴə̀, da’ ƴɔk nə́tʉɔ
Ŋkuŋnƴə pə bû ba ghamtə gwƴə́ bû
(BIS)

Alphabet Ghɔmálá'
Un exemple de Chefferie Binam