Wp/bbj/Chant-populaires

< Wp‎ | bbj
Wp > bbj > Chant-populaires

zhwóshƴə Gám [le chant du Gám=grand criquet migrateur]  Ntóto /á ghə́ ghɔ puŋpuŋ já’nƴə́  Nɛ́nɛ́ / á ghə́ ghɔ puŋpuŋ já’nƴə́  Nkɛ́kɛ́/ á ghə́ ghɔ puŋpuŋ já’nƴə́  Ó gɔ m haə́ gám é / nê ƴaə̌ m tsɔ’ɔ jʉ́zhʉ́m  nê ƴaə̌ m tsɔ’ɔ jʉ́zhʉ́m / ŋkó nə̂ tsʉ’ bvʉ́tə́  ŋkó nə̂ tsʉ’ bvʉ́tə́ !/ pú lə́ mpwə ŋkhʉ́mtə́ á !  pú lə́ mpwə ŋkhʉ́mtə́ á !/ biŋ də́ mta ŋkɛ́tá !  biŋ də́ mta ŋkɛ́tá !/ biŋ də́ msuŋ mpfaə́ á !  msuŋ mpfaə́ á !/ Mƴə lə́ gêsuŋ jɛ́ wɔ́ !  biŋ də́ gêsuŋ jɛ́ wɔ́ / biŋ də́ kəƴa’ jɛ́ wɔ́ ó ó múƴá’ gǎmtɔ, oo múƴá’ gǎmtɔ Hymne du Ghɔmálá’ Po á Bínam, po lútə́ sí, Po lú gaə́ wapə́, pə ghɔ́ jí’ ŋwa’nƴə, Ƴê , jƴə́ â guŋ gɔ wúŋ tuŋ pú pə pí lə́, Â bípí, mo tə́ a nə̂ wǎ’ bə́ jƴə́ á Pə ghɔ́ jí’ ghɔmálá’(BIS) Â kwa’ kǔsó nə́ lə ghɔm mo gwâk tsǔ [ Ghɔmlá’ mô bə́ já’, Ghɔmlá’ mô bə́ tɔ́kcƴə Pə zhí’ bíŋ gə̌ pú zhí’ Ghɔmlá’] (bis)