Wp/bbj/Art-culinaire2

< Wp‎ | bbj
Wp > bbj > Art-culinaire2

Cú’ ŋkədé pú a sə́sə́ mkǒ

edit

(le pilé de banane du village mélangé́ du haricot noir)

Ƴwə́ nə nɛ́[ingrédients] ŋkədé lá’shá’ƴaə́tá, sə́sə́ mkǒ tú’u mbʉə̂ə, pɛ̀ mbwuɔ̌ ½ lƴ́tà, ta’ánúsì nə nɛ̀ (préparation)

po cƴá dɔ̀tí (sáŋsáŋ,gwɔ̀’) nə̂ mkǒ,sɔk tə a lɔ sú mɔ́k tʉ́ te ŋkwí’ buə gwɛ́ nə pu a càmgɛ̀( càmgɛ̀ ghə́gaə́ mkǒ kə pɔk vám mò). Mkǒ sə́ po gwƴəṕ ŋkədé,tʉ́ ŋkɛ̌séŋ dəm mɔ̌k,pə́ ŋkədé ,ŋkɛ́ a té mkɔ̌m nə. po mƴəŋ po nɛ̂ ŋkədé. A sə̂ po pə̀ shúm kɔ́p ŋkwi’ mu’ bwuɔ̌ nə,cú’ támtə́ pu a mkǒ ŋkwí’ cú’. Po ŋkɛ́ mbwɔ́ a pə́ sə́ po pə́ ánúsì a sə́ po pə́ nə̂ cú’ támtə́ ŋkwí’ cú’,jwi’tə́ gwɛ. Pǒ féŋ nə pfaə́. A shƴə̂ shƴɔ̂ pó.