Wp/ami/Cilangasan

< Wp‎ | amiWp > ami > Cilangasan

Cilangasan (奇拉阿山)

Cilangasan(奇拉阿山) hananay a lutuk, i pakawali no Taywan,mikecuray to Taypinyang,tatudung sasifu'an no Makutaay(港口部落) ato Fakung hananay a niyaro'.Tulu ko lalan sakatayra tona lutuk.Saka cecay,nai Cingusu'ay hananay a riyar,paka'etip ko rakat a malukacuk.Saka tusa,nai Haciliwan hananay a niyaro',pakatimul ko lukacuk.Saka tulu a lalan i,nai Kiwit a niyaro' pakawali saan ko rakat.

O tadama’annay a lutuk ko Cilangasan to misapancahay.

O lalengawan no pancah ko Cilangasan. Pakayniay i sowal no mikinkiway no ripun.g, i nalengawan no pancah hananay i, masowal aca ko Cilangasan. O nalalengawan no pancah a sowal i, caay ka ’eden o pasa’etip a pancah a malingangan ko Cilangsan, pasa’amis ato pasatimul i, ira aca ko sowal to pakayniay lalengawan no pancah ko Cilangasan saan. Ya pasa’amis a pacah, Natawran、Cikasuan、Pokpok ato Lidaw a niyaro’ i, namafulawayto tayra i Cilangasan a ma’orip, ikur ta mafulawhaca tayra i cuwacuwa.

Ira ko sowal no pakatimul a pancah, nai Arapanay ko tu’as no pancah saan, nika ira haca ko sowal, ya ciwidian a ngasaw no Arapanay mifulaw tayra i Fono’, ta mafulaw haca tayra i Cilangasan. Yu Tafalong a sowal i, nai Cilangasan ko lalengawan no to’as saan.

No Tafalong a sowal: iti:yaho, nai timul ya Arapanay sananay a niyaro’ ko to’as no misapancahay. I yu macedasay a romi’ad, manawup no riyar ko kanatal, ya laluma’an a lalima’ay a malakaka palitemek saan a mulaliw. Ya ci Doci ato Lalakan a malakaka i, fudfud saan paka tifikan, ma’ala no nakali no riyar. Yu makerahto ko nanum i, ma’araw nangra ko cecay lutuk, ta dupoh saan a mirawur toya lutuk. Sa pangangan han nangra ko Cilangasan kona lutuk. Matenes ito, mato’asto komihecaan nona malakakaay, awaay ko roma tamdaw , sa malalamud a malacafay cangra. O wawa nangra i, o to’as no misapancahay. O tinaku no malacafay ko malakakaay i cedas konini. Nikaorira, iraay ko sowal no matiniay i, pasu’elin cangra to tadamaannay a lutuk ko Cilangsan, o lalengawan no tamtamdaw saan.

O tararikuran no Makutaay a niyaro ko Cilangasan. Yu mafana’ ci Mayaw Apin to kapatay ni Kafo’ok i kalaluudan to kapin, malihanaw cingra to ’orip no niyaro’. Pasowal han ningra ko polon no niyaro’, ma’emin a pasa’amis tayra i Cilangsan amafulaw, ya kapah no niyaro’ i, lifaten a misimaw ko salikaka no mita, haan ni Mayaw Apin. Sa matenes i Cilangsan ko Makutaay ma’orip, hatiyato i fangcal toko kapin i, mafulaw koya Makutaay ma’epud nai Cilangsan.

Mafulaw ko Makutaaytayra i Cilangasan, midudu to riyar tahira i Cingusu’an hananay, ta itiya pakalalutuk a malukacuk. Kona lalan malukacuk itiya i, o padadiyacdiyacan , tada’eca a rakaten. Ira ko sowal no mato’asay, ano matakaw ko cekiw koya i Cilangasan a misamakutaay i,pacena’ saan malukelun to dadaya tayra i riyar micekiw ato mifutin, ta ‘ayaw no cidal malukacuk minukay tayra i Cilangsan. Ira aca ko sowal no to’as no Makutaay, awa to ko ‘ada i hekal i,mafulaw ma’epud nai Cilangasan koya misamakutaay, masangasawngasaw ko rakat saan. Ira ko tayraay ‘amis, ira ko pakatimul ato paka’etip, ya ‘osaw tamdaw i, ma’anhanto ko cekiw no riyar ato pudaw no taladaw saan ko hiraten, saka i Makutaaysaan ko hicera tahanini.

[1]

  1. 林志明. (2011). Wikipedia 維基百科 族語詞條試寫─原住民族語詞條 2011作品集. 教育部.