Wp/aii/ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ

< Wp‎ | aii
Wp > aii > ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ ܝܼܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡ݂ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܠܵܦܲܛ ܕܒܹܝܬ݂ ܗܘܼܙܵܝܹ̈ܐ. ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܘܼܓ̰ܸܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܝܲܙܕܓܲܪܕ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܲܪ̈ܣܵܝܹܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܫܲܒܲܥܡܵܐܐ ܘܬܠܵܬܝܼ ܘܬܲܪܬܹܝ ܕܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܘܿܣ: (ܬܟܐ:421 ܕܡܵܪܲܢ) ܗܵܝ ܕܝܼܠܵܗ݁ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܕܘܲܪܗܵܪܲܢ (ܓܘܼܗܵܪܵܐܵܢ) ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ: ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ ܚܬܝܼܡܬܵܐ: ܘܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡ݂ܢ ܠܵܦܲܛ ܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܝܼܗ݇ܘ̣ܵܐ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܝܼܕܸܥܝܵܐ: ܕܒܬܘܼܚܡܵܐ ܡܵܪܹܐ ܫܡܵܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܘܓܘܼܪܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܒܝܬܘܬܗEdit

ܐܲܒܼܵܗܘܼܗ̈ܝ ܘܒܲܟ݂ܬܹܗ ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܘ: ܘܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܝܼܕܸܥܝܵܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܪܹܫܵܐ (ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ) ܐܝܼܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܝܲܙܕܓܲܪܕ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܵܝܸܡ ܟܹܐ ܡܩܲܒܸܠ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܚܲܠܥܲܬܹ̈ܐ: ܒܗ݁ܝ ܕܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܗܲܠ ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡܘܼܚܸܒܵܐ ܒܡܲܠܟܵܐ: ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܡܫܘܿܚܠܸܦܵܠܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ: ܡܘܼܥܒܸܕܠܹܗ ܕܟܵܦܸܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ: ܟܲܕ ܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܝܸܡܹܗ ܘܒܲܟ݂ܬܹܗ: ܕܩܵܐ ܡܲܫܦܵܪܬܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܫܒܼܝܼܩܠܹܗ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܕܝܼܗ݇ܘܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡ݂ܢ ܣܝܼܥܬܵܐ (ܕܲܣܬܵܐ): ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܘܿܕܪܹ̈ܐ ܩܵܬܹܗ ܬܲܪܬܹܝ ܐܹܓܲܪ̈ܝܵܬܵܐ: ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ: ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܫܦܲܪܬܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܚܲܠܥܲܬܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ: ܫܡܸܥܠܲܢ ܕܕܝܼܪܘܼܟ݂ ܡ݂ܢ ܡܲܚܲܒܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܐܵܒܵܕܝܼܢ؟ ܐܲܝܟܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܗ݁ܘ ܡܲܠܟܵܐܬ ܕܥܒܸܕܠܘܼܟ݂ ܪܸܙܵܝܹܗ؟ ܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܲܪܟܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܝܼܬܠܹܗ ܘܚܪܸܒܼܠܹܗ ܘܕܝܼܪܠܹܗ ܠܥܲܦܪܵܐ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ: ܠܹܐ ܡܵܨܹܗ ܕܡܗܲܝܸܪܘܼܟ݂ ܒܚܲܠܥܲܬܘܼܗ̈ܝ: ܐܘܿܦ ܠܵܐ ܡ݂ܢ ܓ̣ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ ܕܠܐܵܒܵܕ ܡܵܨܹܐ ܕܲܡܦܵܪܸܩܠܘܿܟ݂: ܡ݂ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܚܘܿܫ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܲܥܠܘܿܡ ܩܵܬܘܿܟ݂: ܐܸܢ ܗܲܪ ܟܵܠܸܬ ܒܐܵܗܵܐ ܚܝܼܲܠ: ܘܠܵܐ ܟܵܦܪܸܬ ܘܫܵܒܼܩܸܬ ܠܕܗ݁ܝ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ (ܗ:ܕ ܚܲܢܦܘܼܬܵܐ): ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܕܝܼܘܵܢ ܗܲܩ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܕܵܘܣܬܘܿܟ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܡܲܛܸܐ ܐܘܿܦ ܩܵܬܘܿܟ݂: ܘܐܲܚܢܲܢ ܡ݂ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܝ݇ܘܵܚ ܥܲܠܘܿܟ݂ ܘܣܵܗܡܵܐ ܘܡܝܼܬܲܪܓܵܪܘܼܬܵܐ ܥܲܡܲܢ ܠܲܝܬܠܘܿܟ݂. ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܲܥܩܘܿܒܼ ܩܘܼܒܠܝܼܠܹܗ ܐܹܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ: ܕܝܼܪܹܗ ܠܗܵܘܢܹܗ: ܢܒܸܥܠܵܗ݁ ܚܓ̰ܵܠܬܵܐ ܒܚܝܼܵܠܹܗ: ܗ݇ܘܹܐܠܵܗ݁ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܒܹܝܠܹܗ ܘܠܓܵܢܹܗ: ܐܸܢ ܝܸܡܝܼ ܘܫܵܘܬܵܦܬܝܼ (ܒܲܟ݂ܬܝܼ) ܒܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܒܡܵܘܡܝܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝ݇ܢܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܥܲܠܝܼ: ܒܲܣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܕܝܼܪܝܼ ܒܵܠܝܼ ܡܸܢܹܗ ܘܡܕܘܼܓܸܠܝܼ ܒܣܲܪܲܣܬܘܼܬܹܗ: ܝܵܐ ܪܲܒ ܟܡܵܐ ܒܸܬ ܡܲܕܸܪܘܿܢ ܦܲܐܬܘܵܬܘܼܗ̈ܝ ܡܸܢܝܼ ܒܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ؟ ܘܩܵܐ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܬܘܿܥܠܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܡܲܡܛܸܠܝܼ؟ ܗܲܪ ܒܗ݁ܝ ܣܵܥܲܬ ܪܚܝܼܛܠܹܗ ܠܡܲܫܟܢܹܗ ܘܫܩܝܼܠܹܗ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܘܼܗ̈ܝ ܘܡܫܘܼܪܹܠܹܗ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܒܪܵܒܵܐ ܚܲܡ: ܘܒܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܒܝܼܝܲܗܝ ܝܘܼܗ݇ܒܸܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ ܘܡܲܒܣܘܿܡܹܐ ܝ݇ܘ̣ܵܐ ܚܝܼ̈ܵܠܹܗ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܪܸܐܠܹܗ ܒܟܬܵܒܹ̈ܐ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ: ܘܡܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܗܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ݁ ܪܓܝܼܫܬܵܐ: ܡܫܘܼܪܹܐܠܹܗ ܡܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܓܵܢܹܗ: ܒܐܹܡܵܪܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܝ݇ܘܵܬܝ ܓܵܢܝܼ؟ ܐܲܝܟܵܐ ܝ݇ܘܸܬ ܦܲܓ݂ܪܝܼ ܙܲܒܘܼܢ؟ ܐܸܢ ܝܸܡܵܐ ܕܩܵܡ ܡܗܲܨܠܵܗ݁ ܠܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܥܝܵܩܵܐ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܒܬܠܵܩܵܐ ܕܓܵܢܝܼ: ܘܒܲܪ݇ܬ ܙܵܘܓܵܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܕܗ݁ܝ ܝܠܵܗ݁ ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܕܓ̰ܗܸܠܘܼܬܝܼ: ܚܲܕ݇ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܬܒܼܝܼܪܵܗ݁ ܒܠܵܘܡܝܼ ܕܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܟܠܲܝܗܝ ܝܵܕܥܵܢܝܼ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܫܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܥܲܠܝܼ: ܒܲܣ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܚܲܕܲܬܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܦܵܝܫܝܼ ܦܸܪ̈ܥܝܹܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܓ̰ܵܥܦܲܝܗܝ: ܘܟܵܦܘܿܪܹ̈ܐ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪ̈ܲܝܗܝ: ܝܵܐ ܪܲܒ ܒܐܲܝܢܝܼ ܣܲܗܡܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܸܢ ܡܘܼܬܒܼܵܐ؟ ܒܗ݁ܝ ܕܡܘܼܚܠܸܦܠܝܼ ܫܪܵܪܵܐ ܒܕܘܼܓܠܵܐ. ܐܲܕܝܼܵܐ ܝܼܕܸܥܠܝܼ ܐܲܝܢܝܼ ܦܸܪܣܲܬ ܛܵܠܒܸܢ ܩܵܐ ܓܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܬܵܠܩܸܢ: ܒܗ݁ܘ ܬܲܪܥܵܐ ܒܝܹܗ ܒܸܬ ܡܲܙܝܸܕܸܢ ܘܡܬܲܩܬܸܩܸܢ: ܕܲܪܣܵܥܲܬ (ܗܲܪ ܒܗ݁ܝ ܣܵܥܲܬ) ܒܸܬ ܦܵܬܚܝܼܠܹܗ ܐܵܢܝܼ ܕܝ݇ܢܵܐ ܠܓܵܘܵܝ. ܟܲܕ ܗ݁ܘ ܒܐܲܢܹܐ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ: ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡ݂ܢ ܟܵܦܘܿܪܹ̈ܐ ܕܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܵܘܼܗ̈ܝ: ܘܚܙܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܒܟܬܵܒܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܟ̰ܸܡ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ ܒܫܒܼܵܒܼܘܼܗ̈ܝ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܕܥܝܸܐ ܩܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܠܟܵܐ ܫܡܸܥܠܹܗ (ܒܵܗ݇ܣ) ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܗܲܪ ܒܗ݁ܝ ܣܵܥܲܬ ܦܘܼܩܸܕܠܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܥܒܸܪܵܐ ܠܟܸܣ ܡܲܠܟܵܐ: ܥܒܼܝܼܪܹܗ ܘܟܠܸܠܹܗ ܩܵܕ݇ܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܬܹܗ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܸܬ؟ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ: ܗܹܐ: ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܸܢ: ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܹܐ ܝ݇ܘܸܬ ܡܓ݂ܘܼܫܵܝܵܐ؟ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ: ܠܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܬܹܗ: ܐܲܢܹܐ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܚܲܠܥܲܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܲܡܓ݂ܘܼܫܘܼܬܵܐ ܩܘܼܒܠܝܼܠܘܿܟ݂ ܡ݂ܢ ܒܵܒܝܼ؟ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ: ܐܲܝܟܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܕܗ݁ܘ ܕܩܘܼܒܸܠܝܼ ܡܸܢܹܗ ܚܲܠܥܲܬܹ̈ܐ؟ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܸܥܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܗܵܐ ܟܪܝܼܒ݁ܠܹܗ: ܡܬܘܼܚܡܸܢܠܹܗ ܕܝܵܗ݇ܒܸܠܹܗ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ: ܕܲܪܣܵܥܲܬ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܬܹܗ: ܠܵܐ ܚܵܫܒܸܬ ܕܒܩܸܛܠܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ ܫܚܝܼܡܵܐ ܒܸܬ ܡܵܝܬܹܬ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܕܵܝܪܸܬ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡ݂ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܠܘܼܗ݁ ܟܸܠܝܵܐ ܝ݇ܘܸܬ: ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܐܵܓ݂ܵܝܼ ܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܡܲܓ̰ܗ݇ܬ ܓܵܢܘܼܟ݂: ܘܠܵܐ ܡܲܙܝܸܕܸܬ ܥܲܠܝܼ ܓܲܦܹ̈ܐ (ܗܲܪ̈ܒܹܐ) ܒܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܵܡܵܠ: ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܐܵܣܸܠ݇ܩ ܥܲܐ ܠܸܒܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܘܼܗܝ ܝ݇ܘܸܬ: ܐܲܝܟ݂ ܦܵܘܚܵܐ ܕܢܵܦܚܵܐ ܒܩܵܝܵܐ (ܐܝܼܣܵܪܵܐ) ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ݁ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼܟ݂ ܠܹܐ ܥܵܒܼܪܵܐ ܒܢܬ̈ܝܵܬܝܼ: ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܐܘܿܦ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒܼ̈ܵܗܝܼ: ܒܢܲܝ̈ ܬܵܘܕܝܼܬܘܿܟ݂ ܡܩܘܼܫܕܸܪܘܿܢ ܘܟܠܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܚܝܼܵܠ: ܗܲܪ ܐܵܗܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܘ ܕܒܼܝܼܩܹ̈ܐ: ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܠܩܸܛܠܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܚܫܸܚܹܐ (ܡܣܘܼܦܝܹܐ): ܣܵܒܵܒ ܕܠܵܐ ܡܘܼܨܝܸܬܠܗ݇ܘܿܢ ܠܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ ܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܡܨܵܠܸܢ ܕܵܐܝܼܡܲܢ ܘܡܲܩܪܸܒܸܢ ܒܵܥܘܼܬܝܼ ܒܵܥܘܼܬܝܼ ܠܩܵܕ݇ܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܘܿܦ ܐܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܝܲܗܝ ܦܵܝܫܸܢ ܢܘܼܡܹܝܬܵܐ: ܘܐ݇ܚܵܪܬܝܼ ܗܵܘܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܝܲܗܝ: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܵܐ ܡܩܲܫܕܹܪܹܬ ܘܟܵܠܸܬ݁ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܝܼ. ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܐܵܗܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ: ܗܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܢܬܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܵܡܸܟ݂ ܘܪܵܓܫ: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܵܐ ܡܲܚܸܠܛܝܼܠܘܿܟ݂ ܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ ܘܐܵܡܪܝܼܠܘܿܟ݂: ܕܡܵܘܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܢܬܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠܵܐ ܙܵܕܥܸܬ: ܗܵܐ ܐܵܦ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܗܵܟܝܼܡܹ̈ܐ ܟܹܐ ܙܵܥܝܼ ܡܸܢܹܗ: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܗܵܟܝܼܡܹ̈ܐ ܘܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܝ݇ܢܵܐ ܦܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܸܐ ܙܵܕܥܝܼ ܡ݂ܢ ܡܵܘܬܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܕܟܹܐ ܝܕܥܝܼ ܡܘܿܕܝܼ ܝ݇ܢܵܐ ܦܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ݁ ܦܝܼܫܬܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܩܵܬܲܢ (ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ): ܚܲܢܦܵܐ ܕܡܝܼܬܠܹܗ ܬܠܝܼܩܠܵܗ݁ ܗܹܒܼܝܹܗ: ܘܗܹܒܼܝܼ ܕܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܒܸܬ ܬܵܠܩܵܐ: ܡܲܠܟܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܚܲܫܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ؟ ܝܵܐ ܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ ܒܲܛܝܼܠܹ̈ܐ: ܕܠܹܐ ܝ݇ܢܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ (ܨܲܢܵܡܹ̈ܐ): ܘܠܵܐ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܠܣܲܗܪܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܕܝ݇ܢܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܠܹܐ ܦܵܝܫܸܢ ܠܝܼܡܵܐ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ (ܡܘܿܕܥܵܝܬܵܐ) ܩܵܬܲܢ: ܐܲܝܢܝܼ ܕܚܫܝܼܚܹܐ ܝ݇ܘܵܚ ܕܥܵܒܼܪܲܚ ܠܕܐܵܗܵܐ ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ (ܦܠܵܫܵܐ) ܒܸܬ ܐܵܬܝܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܩܵܛܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܒܸܬ ܚܵܫܸܒܼ ܒܓܵܢܹܗ) ܕܠܐܲܠܵܗܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܦܠܵܚܵܐ܀ ܠܹܐ ܝ݇ܘܸܢ ܒܘܼܬ ܩܸܛܠܲܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܝ݇ܬܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܒܘܼܬ ܚܸܠܛܘܼܢܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܢܲܦ̮ܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܗ݁ܝ ܕܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܠܟܝܵܢܹ̈ܐ ܟܲܪܪܹ̈ܐ (ܘܠܲܥܠܹ̈ܐ ܘܣܸܡܝܹ̈ܐ) ܒܸܣܓ݂ܵܕܵܐ ܝ݇ܬܘܿܢ: ܘܡܲܬܘܼܒܹܐ ܡܲܟܪܘܼܒܹܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܠܕܗ݁ܘ ܕܩܵܡ ܝܵܗ݇ܒܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ: ܘܒܸܫܦܵܪܵܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܠܕܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ ܠܵܐ ܚܸܪܒܵܐ ܘܠܵܐ ܨܦܵܝܝܼ. ܗ݁ܝ ܓܵܗ݇ ܡܲܠܟܵܐ ܟܪܝܼܒܠܹܗ: ܘܚܸܡܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܒܸܠܗܵܝܵܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ: ܦܘܼܩܸܕܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ: ܕܐܵܢܝܼ ܝܵܗ݇ܒܼܝܼ ܩܛܲܥܝܬܵܐ ܕܕܝܼܘܵܢ ܕܡܵܘܬܵܐ ܗ݁ܝ ܕܚܵܫܚܵܐ ܠܡܩܲܫܕܲܪܬܹܗ: ܒܗ݁ܝ ܕܠܵܐ ܒܣܝܼܡܠܵܠܹܗ ܕܥܵܒܸܕ ܪܸܙܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܥܒܼܝܼܕܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܥܝܼ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ. ܕܐܵܟ݂ܝܼ ܘܵܓ̰ܸܒ ܝܠܵܗ݁ ܕܗܵܘܹܐ ܡܵܘܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ؟ (ܝܲܥܩܘܿܒܼ): ܗ݁ܝ ܓܵܗ݇ ܚܲܕ݂݇ ܡܸܢܲܝܗܝ: ܐܲܝܢܝܼ ܕܕܵܝܹܡ ܕܫܘܼܓܠܘܼܗܝ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ ܥܲܒܼܕܵܢܵܐ ܕܪ̈ܲܥܝܹܐ ܣܸܪ̈ܝܹܐ: ܐܵܗܵܐ ܚܫܝܼܒܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܚܝܼܵܠ ܒܝܼܫܬܵܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܐܵܗܵܐ ܠܵܙܸܡ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܠܵܐ ܒܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ: ܝܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܸܛܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ: ܝܲܢ ܒܚܲܡܫܵܐ ܘܝܲܢ ܒܥܸܣܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܬܝܼܚܵܐ ܒܐܝܼܕܘܼܗ̈ܝ ܘܒܐܲܩܠܘܼܗ̈ܝ: ܘܦܵܝܫܝܼ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ ܩܵܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܨܸܒܥܵܬ̈ܵܐܕܐܝܼܕܘܼܗ̈ܝ: ܘܥܸܣܪܵܐ ܨܸܒܥܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܩܠܘܼܗ̈ܝ: ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܕܵܐ ܠܵܙܸܡ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ: ܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܗ݁ܝ ܓܵܗ݇ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܬܸܪ̈ܘܲܝܗܝ ܐܲܩܠܵܬܘܼܗܝ: ܘܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܬܸܪ̈ܘܲܝܗܝ ܕܪ̈ܥܢܵܢܘܼܗܝ: ܘܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܫܵܩܘܼܗ̈ܝ ܥܲܡ ܒܸܪ̈ܟܵܟܘܼܗܝ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܲܕܵܡܘܼܗܝ̈ ܚܲܕ݇ ܒܚܲܕ݇: ܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܗ݁ܝ ܓܵܗ݇: ܦܵܐܹܫ ܦܪܝܼܡܵܐ ܪܹܫܹܗ: ܟܲܕ ܦܠܝܼܛܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ (ܙܵܠܸܡ ܘܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ): ܓ̰ܢܝܼܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܠܛܘܼܒܼܢܵܐ ܒܡܲܠܝܵܙܬܵܐ: ܘܠܘܼܒܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠܕܗ݁ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܕܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܬܘܼܥܠܡܵܐ (ܡܩܘܼܛܩܸܛܥܵܐ): ܒܗܵܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܦܠܝܼܛܠܹܗ: ܒܢܲܝ̈ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܟܠܲܝܗ̈ܝ ܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܘܓ̰ܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ: ܐܲܣܟܵܪ̈ܘܵܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܹܙܵܠܵܐ ܕܘܼܙܵܐ ܕܘܼܙ ܒܵܬ݇ܪ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܕܘܼܟܬܵܐ ܕܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܬܘܼܓ̰ܸܢܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܲܥܝܵܬܵܐ ܕܕܝܼܘܵܢܹܗ: ܒܪܝܼܟܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܟܵܟܲܝܗܝ (ܘܬܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܝܵܪ̈ܲܝܗܝ ܥܲܠ ܫܡܲܝܵܐ): ܒܲܨܠܘܿܬܵܐ ܘܒܦܵܪܦܵܠܬܵܐ ܟܲܕ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ ܘܒܹܐܡܪܵܐ: ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ: ܝܵܗ݇ܒܼܵܢܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܠܡܘܼܠܝܹ̈ܨܹܐ ܘܝܵܗ݇ܒܼܵܢܵܐ ܕܓ̰ܘܼܪܐܲܬ ܠܡܘܼܥܝܹ̈ܩܹܐ ܘܡܚܲܝܠܸܢܵܢܵܐ ܕܙܲܒܘܼܢܹ̈ܐ: ܡܦܲܪܩܵܢܵܐ ܘܡܓ̰ܲܡܥܝܼܵܢܵܐ ܕܡܒܘܼܪ̈ܒܙܹܐ ܘܕܬܠܝܼܩܹ̈ܐ: (ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܐ ܘܲܡܪܲܚܡܵܢܵܐ): ܡܚܲܠܸܢ ܠܪܹܓܘܼܟ݂ (ܝܲܥܩܘܿܒܼ) ܒܝܲܕ ܒܘܪܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܘܼܟ݂: ܕܦܵܠܸܛ ܒܓ݂ܵܠܝܼܒܘܼܬܵܐ ܡ݂ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܦܠܵܫܵܐ ܡܲܚܓ̰ܸܠܵܢܵܐ ܘܣܲܗܡܵܢܵܐ: ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵܬܘܿܟ݂ ܟܹܐ ܠܵܚܡܵܐ ܓ݂ܵܠܝܼܒܘܼܬܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܐܲܢ݇ܬ݁ ܝ݇ܘܬ ܪܹܫܵܐ ܕܟܠܲܝ̈ܗܝ ܓ݂ܵܠܒܵܢܹ̈ܐ: ܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܒܗ݁ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܠܕܗ݁ܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܬܵܡܵܐ ܒܸܬ ܩܵܒܸܠ ܬܲܢܒܵܐ: ܛܠܝܼܒܠܹܗ ܡ݂ܢ ܩܸܛܠܵܢܘܼܗ̈ܝ: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗ݇ܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܡܵܘܗܠܲܬ: ܕܡܵܘܕܸܢ ܠܕܗ݁ܘ ܕܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܝܹܗ ܒܸܩܒܵܠܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܚܲܫܵܐ: ܡܘܼܕܸܪܹܐ ܦܲܐܬܘܵܬܘܼ̈ܗܝ (ܒܵܠܘܼܗܝ) ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܘܒܪܝܼܟܠܹܗ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܟܵܟܘܼܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܬܠܸܠܹܗ ܚܝܵܪܵܐ ܕܠܸܒܹ݁ܗ ܠܟܸܣ ܗ݁ܘ ܕܒܸܥܡܵܕܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܒܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܲܨܠܘܼܬܵܐ: ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܜܝܼ ܒܵܥܘܿܬܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒܼ ܪܹܓܘܼܟ݂ ܘܙܲܒܘܿܢ: ܗܲܒܼ݇ܠ ܚܲܝܠܵܐ ܠܪܹܓܘܿܟ݂ ܒܐܵܗܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܘܡܦܵܪܸܩ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܲܕ݂ܡܬܘܿܟ݂ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܥܲܠܘܿܟ݂ ܒܐܵܗܵܐ ܣܵܥܲܬ: ܥܒܼܘܿܕ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܛܵܒܼܬܵܐ: ܩܵܐ ܕܗܵܘܸܢ ܚܲܒܼܪܵܐ ܠܟܠܲܝ̈ܗܝ ܡܲܚܒܵܢܹ̈ܐ ܕܫܸܡܘܿܟ. ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܕܐܵܢܝܼ ܕܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪܘܿܟ݂ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܛܪ̈ܝܼܕܹܐ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܓ̰ܠܝܼܒܠܝܼ ܒܚܲܝܠܘܿܟ݂ ܓܘܼܪܵܐ: ܘܫܩܝܼܠܝܼ ܬܵܐܓ̰ ܥܲܡ ܡܓܘܼܒܝܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܬܘܼܓ̰ܸܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܡܲܚܲܒܬܘܿܟ݂: ܩܵܐ ܕܚܵܙܝܼ ܣܵܢܝܵܢܝܼ ܘܢܵܚܦܝܼ: ܕܐܲܢ݇ܬ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܩܲܡ ܗܲܝܸܪܲܬ ܠܝܼ ܘܝܵܗ݇ܒܸܬ ܠܝܼ ܠܸܒܵܐ. ܒܗ݁ ܣܵܥܲܬ ܕܪܹܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܥܲܠܘܼܗܝ ܩܵܡ ܡܲܬܚܝܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܐܝܼܕܗ̈ܝ ܘܒܐܲܩܠܘܼ̈ܗܝ: ܐ݇ܡܝܼܪܘܿܢ ܩܵܬܹܗ: ܚܙܝܼ ܡܘܿܕܝܼ ܒܸܬ ܥܵܒܼܕܸܬ؟ ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬܠܘܟ݂ ܦܝܵܫܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܲܕܵܡܵܐ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܘܼܟ݂: ܘܠܸܩܛܲܗܝܲܝܗܝ ܨܸܒܥܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܕܘܿܟ݂ ܘܕܐܲܩܠܘܿܟ݂. ܘܠܸܦܪܵܡܲܝܗܝ ܕܪ̈ܲܥܢܵܢܘܿܟ݂: ܘܠܸܩܛܵܥܲܝܲܝ̈ܗܝ ܒܸܪ̈ܟܵܟܘܿܟ݂ ܡ݂ܢ ܫܪ̈ܵܝܼܬܲܝܗܝ: ܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܦܪܵܡܬܵܐ ܕܨܸܒ̈ܥܵܬܘܿܟ݂ ܘܡܲܚܪܵܒܼܬܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܘܿܟ݂ ܘܗܲܕܵܡ̈ܘܿܟ݂: ܗܵܝ ܓܵܗ݇ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܦܪܝܼܡܵܐ ܪܹܫܘܿܟ݂ ܐܲܕܝܼܵܐ ܡܬܲܚܡܸܢ ܘܩܛܥܝܼ ܒܚܝܼ̈ܵܠܘܿܟ݂: ܘܚܙܝܼ ܐܲܝܢܝܼ ܒܸܬ ܦܵܪܫܸܬ: ܒܗܹܡܸܙܡܲܢ ܕܦܵܝܫܸܬ ܒܚܲܝܹ̈ܐ: ܝܲܢ ܒܸܬ ܟܵܠܸܬ ܐܲܝܟ݂ ܕܩܸܛܥܝܵܐ ܝ݇ܘܸܬ ܒܚܝܼܵܠܘܼܟ݂؟ ܩܵܐ ܕܡܵܝܬܸܬ ܒܟܠܲܝܗܝ ܕܐܲܢܹܐ ܡܵܘܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܣܲܗܡܵܢܹ̈ܐ؟ ܐܵܢܝܼ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܝܗ݇ܘܵܘ ܓ̰ܡܥܝܹܐ ܠܬܵܡܵܐ ܩܵܐ ܚܙܵܝܬܹܗ (ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܸܥܠܝܲܝܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܹܐ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܙܵܠܝܼܡ ܘܣܲܗܡܵܢܵܐ:) ܚܝܼܪܗ݇ܘܿܢ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܙܲܪܝܼܦ ܘܩܵܘܡܬܹܗ ܚܩܝܼܪܬܵܐ ܘܣܩܝܼܠܬܵܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܒܚܲܕ݇ ܓܵܗܵܐ ܡܘܸܪܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܠܲܝ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܚܲܕ݇ ܦܘܼܡܵܐ ܒܒܸܟ݂ܵܝܵܐ: ܘܒܐܹܡܵܪܵܐ ܩܵܬܹܗ ܠܵܐ ܡܬܲܠܩܸܬ ܠܓܵܢܘܼܟ݂ ܚܘܼܪܵܝܼ: ܐܸܠܵܐ ܥܒܼܘܿܕ ܪܸܙܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܚܝܼ: ܘܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܗܵܝ ܓܵܗ݇ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܕܘܿܪ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܟ݂: ܦܬܝܼܚܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܘܼܡܹܗ: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܬܲܝܗܝ: ܥܲܠܝܼ ܠܵܐ ܒܵܟ݂ܝܼܬܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܒܟ݂ܵܝܡܘܿܢ ܥܲܠ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ: ܘܒܟܹܝܡܘܿܢ ܥܲܠ ܝܵܠܵܕ̈ܘܟ݂ܘܿܢ: ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܝ݇ܠܹܗ: ܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܒܸܬ ܝܵܪܬܝܼܬܘܿܢ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܕܠܐܵܒܵܕ: ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܸܠܵܐ ܐܘܿܦ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܛܸܠܵܢܝ̈ܵܬܵܐ ܕܥܲܠܲܝܗܝ ܒܸܣܓ݂ܵܕܵܐ ܝ݇ܬܘܿܢ: ܐܵܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܩܸܛܠܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܸܢ ܩܛܝܼܠܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ ܒܸܬ ܝܵܪܬܸܢ. ܒܩܛܲܥܝܬܵܐ ܕܗܲܕܵܡܝܼ: ܗܵܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܙܝܸܕܵܐ ܩܵܬܝܼ: ܣܵܒܵܒ ܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܒܸܬ ܩܵܒܸܠ ܦܘܼܪܥܵܢܹܗ: ܡ݂ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܸܐ ܙܵܠܸܡ (ܗܸܟ): ܗܲܪ ܒܗ݁ܝ ܣܵܥܲܬ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܗ݁ܘ ܕܦܝܼܫܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡܦܘܼܩܕܵܐ ܠܩܸܛܠܹܗ (ܕܛܘܼܒܼܵܝܵܐ) ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܐ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ:ܠܡܘܼܕܝܼ ܟܸܠܝܵܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܘܒܸܢܛܵܪܵܐ؟ ܡܫܲܪܹܝܡܘܿܢ ܠܸܦܪܵܡܵܐ ܨܸܒܼ̈ܥܵܬܵܐ ܕܐܝܼܕܘܼܗ̈ܝ. ܡܫܘܼܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܠܸܦܪܵܡܵܐ ܟܪܵܬܹܗ (ܩܘܼܟ̰ܹܗ) ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܟܲܕ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܦܬ݂ܝܼܚܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܝܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܝܵܐ ܡܦܲܪܩܵܢܵܐ ܕܢܵܨܪ̈ܵܝܹܐ ܩܒܘܿܠ ܦܲܥܘܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܘܼܟ݂: ܣܵܒܵܒ ܐܵܦܸܢ ܕܦܝܼܫܠܵܗ݁ ܦܪܝܼܡܬܵܐ ܟܪܵܬܝܼ ܒܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܟܵܣܘܿܚܹ̈ܐ: ܒܸܬ ܐܵܬܹܐ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܒܸܬ ܡܲܓ̰ܝܼܢܵܐ ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܵܗ݁ ܡܬܘܼܓ̰ܲܢܬܵܐ. ܗ݁ܘ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܦܩܝܪܕܵܐ ܥܲܠ ܩܸܛܠܹܗ ܒܵܟܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܵܡܸܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܩܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܒܲܣܵܐ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܩܵܬܘܿܟ݂ ܕܦܝܼܫܠܵܗ݁ ܦܪܝܼܡܬܵܐ ܚܕܵܐ ܨܸܒܥܘܼܟ݂: ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܠܘܼܟ݂ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܡܒܘܼܣܵܡܬܵܐ ܒܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ: ܚܘܿܫ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܚܪܸܒܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܦܲܓ݂ܪܘܼܟ݂ ܫܸܛܪܵܢܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬܠܘܼܟ݂ ܕܵܘܸܠܬܵܐ ܕܝܵܗ݇ܒܸܬ ܐܸܪܘܵܢܵܐ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܡܲܚܸܬ ܠܓܵܢܘܿܟ݂ ܒܐܹܪ̈ܘܵܢܹܐ: ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܚܵܝܹܬ ܘܠܵܐ ܡܵܝܬܹܬ: ܦܬܝܼܚܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܠܹܐ ܝ݇ܘܸܬ ܒܸܠܝܵܦܵܐ ܡ݂ܢ ܟܲܪܡܵܐ ܕܓܸܦܬܵܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܟܵܣܚܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܵܬܘܼܗ̈ ܘܫܵܒܼܩܝܼܠܵܗ݁ ܫܘܼܠܚܵܝܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܲܬܘܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܛܹܠܹܗ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ: ܟܸܐ ܡܲܓ̰ܝܸܢܝܼ ܨܸܒܥܵܬܘܼܗ̈ (ܦܲܥܘܵܢܘܼܗ̈): ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܣܘܼܩܸܠܬܵܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ. ܒܲܣ ܐܸܢ ܠܓܸܦܬܵܐ ܙܲܒܼܢܵܢܝܬܵܐ ܚܲܕ݇ ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܐܝܼܬ: ܝܵܐ ܪܲܒ ܟܡܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܐ؟ ܕܒܟܲܪܡܵܐ ܕܣܲܪܲܣܬܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝٔܠܹܗ ܢܨܝܼܒܼܵܐ. ܒܸܬ ܡܲܓ̰ܝܼܢ ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܓܘܼܪܘܸܣܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܼܥܹܗ ܕܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܩܘܪܟ̰ܹܗ: ܡܘܼܩܘܸܚܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܚܕܸܠܹܗ ܠܸܒܝܼ ܒܡܵܪܝܵܐ ܘܦܨܝܼܚܠܵܗ݁ ܓܵܢܝܼ ܒܦܘܼܪܩܵܢܹܗ: ܘܡܘܼܙܝܸܕܠܹܗ ܟܲܕ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ܝܵܐ ܐܵܓ݂ܵܝܼ: ܩܒܘܿܠ ܦܲܥܘܵܐ ܕܬܪܹܝ ܡ݂ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܢܨܝܼܒܼܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܘܼܟ݂: ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܦܨܝܼܚܵܐ ܘܒܸܓܚܵܟܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܡ݂ܢ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܒܸܚܝܵܪܵܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܩܪܹܗ ܕܡܵܪܹܗ܀ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܼܥܹܗ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ: ܡܘܼܩܘܸܚܠܹܗ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܥܲܡ ܕܐܵܢܝܼ ܬܠܵܬܵܐ ܕܓܵܘ ܐܲܬܘܿܢܵܐ (ܟܘܼܪܵܐ) ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܸܬ ܡܵܘܕܸܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ݂ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܝܼ: ܒܕܲܣܬܵܐ (ܒܓ̰ܵܡܵܥܲܬ) ܕܟܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܗܹܐ ܒܸܬ ܙܵܡܪܸܢ ܠܫܸܡܘܿܟ݂ ܥܸܠܵܝܵܐ. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܡ݂ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥ݇ܘܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠܝܲܥܩܘܿܒܼ: ܒܗ݁ܘ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܫܪܸܠܵܗ݁ ܒܘܼܪܟܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܐܘܿܦ ܐܵܢܵܐ ܒܦܲܥܘܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ ܒܸܬ ܝܵܗ݇ܒܸܢ ܚܸܩܪܵܐ: ܠܡܿܢ ܕܒܝܲܕ ܒܘܼܪܟܬܹܗ ܗ݇ܘܹܐ ܠܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ: ܡܠܸܠܹܗ ܦܘܼܡܹܗ ܚܸܩܪܵܐ ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܒܚܲܡܸܫ ܨܸܒ̈ܥܵܬܵܐ ܕܠܲܚܬܵܐ ܕܐܝܼܕܝܼ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܡܲܩܸܪܒܼܝܼ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܠܢܵܨܘܿܒܹܗ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ. ܡܫܘܼܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܦܪܵܡܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵܬܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: (ܒܘܼܩܸܪܘܿܢ ܛܘܼܒܼܵܝܵܐ) ܘܐ݇ܡܝܼܪܘܿܢ ܩܵܬܹܗ: ܡܘܿܕܝܼ ܒܐܹܡܵܪܵܐ ܝ݇ܘܸܬ؟ ܗܵܠܵܐ ܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܢ ܡܲܟܡܸܠܬ ܝܲܢ ܥܵܒܼܕܸܬ ܪܸܙܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝ݇ܢܵܐ ܐܝܼܕܵܬܲܝ̈ܗܝ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܠܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܝ݇ܢܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ. ܐܘܿܦ ܐܲܢ݇ܬ ܡܚܵܒܸܢ ܠܓܵܢܘܿܟ݂ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܚܲܕ݇ ܒܚܲܕ݇ ܗܲܕܵܡ̈ܘܼܟ݂: ܟܲܕ ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܚܙܵܝܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܟܠ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܦܪܝܼܡܵܐ ܡܸܢܘܼܟ݂. (ܡ݂ܢ ܦܲܓ݂ܪܘܿܟ݂) ܒܚܲܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܒܸܛܥܵܡܵܐ ܝ݇ܘܸܬ: ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐ݇ܡܝܪܪܹܗ ܩܵܬܲܝܗܝ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܓܵܪܥܝܼܠܹܗ ܥܲܡܪܵܐ ܕܥܸܪܒܵܐ: ܟܠܹܗ ܥܲܡܪܹܗ ܟܹܐ ܫܲܩܠܝܼܠܹܗ ܡܸܢܹܗ؟ ܝܲܢ ܟܲܕ ܓܸܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܓܲܪܥܝܼܠܹܗ ܘܕܣܸܡܵܠܵܐ ܫܵܒܼܩܝܼܠܹܗ؟ ܐܸܢ ܩܵܐ ܥܲܡܪܵܐ ܕܥܸܪܒܵܐ ܕܟܹܐ ܒܵܠܹܐ ܘܥܵܒܸܪ: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܐ݇ܟ݂ܵܠܬܵܐ ܕܚܵܡ ܟܹܐ ܓܵܪܥܝܼܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܥܸܪܒܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܣܠܝܼܵܐ ܐܘܿܦ ܠܵܐ ܓܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܪܵܦܝܼ ܨܲܢܲܥܬܲܝܗܝ: ܒܲܣ ܟܡܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܘܵܓ̰ܸܒ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܩܵܬܝܼ ܕܚܵܩܪܸܢ ܘܡܵܘܕܸܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܗ݁ܘ ܕܥܸܪܒܵܐ ܕܩܸܛܥܘܼܗܝ ܝ݇ܘܸܢ: ܘܚܲܕ ܥܸܪܒܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܩܵܡ ܡܲܚܫܸܚܠܝܼ ܘܡܩܘܼܪܒܹܢܸܢܘܿܢ ܠܩܵܕ݇ܡ ܓܲܪ̈ܥܵܢܹܐ. ܐܲܝܟ݂ ܦܹܐܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܝܼܕܹ̈ܐ ܕܨܵܠܘܿܒܹ̈ܐ: ܗ݁ܘ ܕܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܝܹܗ ܦܝܵܫܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܕܒܼܝܼܚܵܐ (ܦܪܝܼܡܵܐ ܘܡܓ̰ܘܼܢܓ̰ܸܪܵܐ) ܒܟܠܲܝܗܝ ܕܐܲܢܹܐ ܡܵܘܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܡܫܘܼܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܦܪܵܡܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵܬܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܦܪ̈ܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܗ݁ܝ ܨܸܒܥܘܼܗܝ ܙܜܘܿܪܬܵܐ: ܡܗܘܼܡܙܸܡܠܹܗ ܒܒܸܣܬܵܝܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܐܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܩܵܡܘܿܟ݂ ܝܵܐ ܪܲܒܵܐ (ܓܘܼܪܵܐ) ܕܡܘܼܒܨܸܪܹܗ ܠܓܵܢܹܗ: ܘܠܐܲܠܦܹ̈ܐ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ (ܡܘܼܣܠ̈ܝܹܐ) ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܝܼ ܩܵܡ ܓܲܪܘܸܣܸܬܠܗ݇ܘܿܢ ܒܕܒܼܵܚܬܵܐ ܕܓܵܢܘܿܟ݂: ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ܀ ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܕܡܣܵܦܘܿܝܹܐ ܝ݇ܘܸܢ ܥܲܠܘܿܟ݂ ܓܵܢܝܼ ܘܦܲܓ݂ܪܝܼ ܕܐܲܢ݇ܬ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܥܸܕܵܢܹܗ ܒܸܬ ܡܲܩܸܡܸܬܠܹܗ: ܟܲܕ ܨܵܚ ܘܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ. ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܕܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܗ݁ܝ ܙܥܘܿܪܬܵܐ: ܗ݁ܘ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܠܗܹܠܹܗ (ܡܠܘܼܓ̰ܠܸܓ̰ܠܹܗ) ܒܡܲܚܲܒܬܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܫܲܒܼܥܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܨܸܒܥܵܐ ܫܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ ܒܸܬ ܚܲܩܪܸܢܘܿܟ݂ ܒܵܒܵܐ ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ܀ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܬܡܝܼܢܵܝܬܵܐ: ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܡܵܢܝܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܓܙܝܼܪܵܐ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ: ܕܦܵܐܹܫ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡ݂ܢ ܚܲܢܦܹ̈ܐ: ܐܘܿܦ ܐܵܢܵܐ ܪܹܓܘܿܟ݂ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ ܚܝܵܪܵܐ ܕܠܸܒܝܼ ܥܲܡ ܚܝܼܵܠܝܼ ܡ݂ܢ ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܟ̰ܲܦܵܠܹ̈ܐ: ܥܲܠܘܿܟ݂ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܨܗ݇ܝܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܓܵܢܝܼ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝܼ: ܩܵܐ ܕܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܸܢ ܘܚܵܙܸܢ ܦܲܐܬ̈ܘܵܬܘܿܟ݂. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ: ܦܬ݂ܝܼܚܠܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: ܐܵܓ݂ܵܝܝܼ ܒܣܵܥܵܬ ܕܐܸܬܫܥܵܐ ܦܝܼܫܠܘܿܟ݂ ܡܬܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܩܲܣܵܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܚܛܝܼ̈ܵܬܲܢ: ܐܘܼܦ ܐܵܕܝܵܐ ܒܨܸܒܥܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ ܡܵܘܕܘܿܝܼܐ ܝ݇ܘܸܢ ܥܲܠܘܿܟ݂: ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܦܝܼܫܠܘܿܟ݂ ܡܬܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ: ܐܘܿܦ ܐܵܢܵܐ ܪܹܓܘܼܟ݂ ܦܝܼܫܠܝܼ ܡܘܼܚܫܸܚܵܐ ܕܦܵܝܫܸܢ ܡܬܝܼܚܵܐ ܘܕܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܓ݂ܪܝܼ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܫܸܡܘܿܟ݂ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ: ܡܵܘܕܸܐ ܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܒܝܘܿܕ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܚܘܼܫܒܸܢܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܠ ܡܸܢܕܝܼ: ܗܲܪ ܒܐܵܗܵܐ ܐܲܬܘܿܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܿܫܒܸܢܹܐ ܒܐܲܠܦܹ̈ܐ ܘܒܪܸ̈ܒܘܵܬܵܐ: ܒܝܲܕ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܐܵܦ ܐܵܢܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ: ܒܟܸܢܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ ܡܸܠܵܠܹ̈ܐ ܒܸܬ ܙܵܡܪܸܢ: ܘܝܵܗ݇ܒܸܢ ܚܸܩܪܵܐ ܘܐܝܼܩܪܵܐ ܠܕܗ݁ܘ ܕܩܵܡ ܡܲܚܫܸܚܠܝܼ ܠܕܐܵܗܵܐ ܕܸܒܼܚܬܵܐ: ܕܡ݂ܢ ܒܵܕܵܠ ܕܡܸܢܹ̈ܐ (ܡܸܠܠܹ̈ܐ) ܕܡܲܥܝܹ̈ܐ ܕܥܸܪ̈ܒܹܐ: ܒܡܸܠܠܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܕܟܸܢܵܪܝܼ: ܒܸܬ ܡܬܲܫܒܸܚܸܢ ܥܲܠܹܗ: ܘܒܸܬ ܐܵܡܪܸܢ ܒܩܵܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ. ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܐ݇ܡܝܼܪܘܿܢ ܩܵܬܹܗ: ܐܸܢ ܒܵܥܝܸܬ ܐܝܼܬܠܘܧܟ݂ ܕܚܲܝܸܬ: ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܝܼܢܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵܬܘܿܟ݂ ܦܪ̈ܝܼܡܹ̈ܐ (ܩܸܛ̈ܥܝܹܐ) . ܟܹܐ ܡܲܨܸܬ ܕܚܲܝܸܬ: ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܗܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܡܒܵܣܡܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪ̈ܝܼܢܵܬܘܿܟ݂: ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܬܲܡܸܡ (ܫܠܘܿܡ) ܠܪܸܙܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܸܐ ܡܵܝܬܸܬ: ܡܚܵܒܸܢ ܥܲܠ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܕܠܵܐ ܬܠܵܩܵܐ ܡ݂ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܙܲܪܝܼܦ: ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܒܲܣܵܐ ܕܵܘܸܠܬܵܐ: ܟ܀ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܲܝܫܸܬ ܡܒܘܼܣܡܵܐ: ܘܒܸܬ ܡܲܒܣܸܡܬ ܒܝܲܝܗܝ ܒܐܵܢܝܼ ܒܘܼܣܵܡܹ̈ܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝ݇ܢܵܐ ܚܸܙܝܹܐ (ܗ.ܕ ܕܥܵܠܡܵܐ): ܐܸܢ ܗܵܘܸܬ݁ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܕܡܬܲܚܡܸܢܸܬ: (ܡܓ̰ܘܼܘܒܠܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ): ܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܥܸܣܪܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܝܼ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ: ܡܘܿܕܝܼ ܒܸܬ ܡܲܩܢܸܐ ܠܝܼ ܥܵܠܡܵܐ؟ ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬܠܝܼ ܦܝܵܫܬܵܐ ܡܨܵܝܬܵܐ ܕܠܓܵܢܝܼ ܡܬܲܪܣܸܢ: ܐ݇ܡܝܼܪܘܿܢ ܩܵܬܹܗ ܒܝܼܕܲܥܝܵܐ ܝ݇ܘܵܚ ܕܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕ ܝ݇ܘܸܬ: ܘܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܠܚܸܬ ܙܸܐ ܟܹܐ ܡܵܨܸܬ ܡܬܲܪܣܸܬ ܓܵܢܘܿܟ݂: ܘܚܵܕܸܬ ܥܲܡ ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܕܓ̰ܸܗܹܠܘܼܬܘܿܟ݂: ܗܵܐ ܗ݁ܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܗܘܼܙܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܵܒܹܝܠ. ܐܲܢ݇ܬ ܟܸܐ ܒܵܥܝܸܬ ܕܡܬܲܠܩܸܬܠܵܗ݁ ܓܵܢܘܿܟ݂؟ ܒܗ݁ܝ ܕܠܹܐ ܒܵܥܝܼܬ ܕܐܵܡܪܸܬ ܚܕܵܐ ܗܹܡܸܙܡܲܢ ܙܥܘܿܪܬܵܐ: ܒܦܠܵܛܬܘܼܗ݁؟ ܡ݂ܢ ܦܘܼܡܘܼܟ݂: ܐܲܠܒܵܐܲܠ ܒܸܬ ܕܲܝܪܸܬ ܠܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܚܝܼܪܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܒܝܼܝܲܗܝ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܟܹܐ ܡܵܨܹܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܥܵܒܸܕ ܬܲܪܬܹܝܢ ܒܚܕܵܐ؟ ܕܵܒܸܩ ܐܝܼܕܹܗ ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܦܕܵܢܵܐ ܘܕܵܐܸܪ ܠܒܵܬ݇ܪܹܗ: ܒܸܬ ܚܵܫܸܚ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵܐ؟ ܩܵܡܘܿ: ܝܸܡܵܐ ܘܒܲܟ݂ܬܵܐ ܒܸܫ ܨܦܵܝ ܝ݇ܢܵܐ ܩܵܬܝܼ ܡ݂ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ؟ ܗ݁ܘ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܕܟܠ ܕܡܬܵܠܸܩ ܓܵܢܹܗ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܝܝܼ ܒܸܬ ܡܵܟ̰ܸܚܠܵܗ݁: ܘܟܠ ܕܫܵܒܸܩ ܒܵܒܹܗ ܘܝܸܡܹܗ (ܘܒܟ݂ܬܹܗ) ܘܐܲܚܘܿܢ̈ܘܵܬܹܗ ܘܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬܠܹܗ: ܘܡܲܚܸܒܠܝܼ ܘܐܵܬܹܐ ܒܵܬܪܝܼ: ܒܸܬ ܝܵܗ݇ܒܸܢܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܘܢܝܵܚܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܡܘܿܕ݇ ܠܵܙܸܡ ܝ݇ܢܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ؟ ܕܡܥܲܓ̰ܘܼܙܹܐ ܝ݇ܢܵܐ ܥܲܠܝܼ: ܘܒܸܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝ݇ܢܵܐ ܡܬܲܪܩܲܠܬܵܐ ܩܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ ܐܸܠܵܐ ܡܩܲܪܒܸܢܘܿܢ ܘܥܒܼܘܿܕܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܦܘܪܩܕܹܐ: ܗܸܟ̰ ܠܵܐ ܡܚܵܒܢܝܼܬܘܿܢ. ܗܵܝ ܓܵܗ݇ ܡܩܘܿܪܒܸܢܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܠܟܸܣ ܐܲܩܠܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ (ܩܘܼܟ̰ܹܗ) ܪܹܫܵܝܬܵܐ. ܦܬܝܼܚܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܚܸܩܪܵܐ ܥܵܠܘܿܟ݂ ܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܒܼܝܼܫܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܡܸܚܝܵܐ ܒܠܘܼܟܵܝܬܵܐ (ܪܘܼܡܚܵܐ): ܘܦܝܼܫܠܵܗ݁ ܨܒܸܥܬܵܐ ܐܲܩܠܹܗ ܒܕܸܡܵܐ: ܡ݂ܢ ܕܸܡܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܕܕܸܦܢܹܗ: ܐܘܿܦ ܐܵܢܵܐ ܪܹܓܘܼܟ݂ ܒܸܩܒܵܠܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܓܵܢܝܼ: ܕܩܵܒܸܠ ܚܲܫܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܪܘܼܚܝܼ: ܘܓ̰ܵܪܹܐ ܕܸܡܵܐ ܡ݂ܢ ܓܘܼܫܡܝܼ ܒܦܪܵܡܬܵܐ ܕܨܒ̈ܥܵܬܵܐ ܕܐܝܼܕܝܼ̈ ܘܕܐܲܩ̈ܠܝܼ܀ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܵܐ ܕܡ݂ܢ ܒܵܬܲܪ ܩܘܼܟ̰ܵܐ (ܓܘܼܪܬܵܐ): ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܓܘܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܬܝܼ ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܡ݂ܢ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܙܥܘܼܪܘܿܬܝܼ ܘܗܲܠ ܐܲܕܝܼܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܕܡ݂ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܥܵܒܼܪܸܢ ܒܐܵܗܵܐ ܦܠܵܫܵܐ: ܡܫܵܒܘܿܚܹܐ ܝ݇ܘܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܫܚܝܼܡܵܐܝܼܬ (ܠܡܵܪܝܵܐ): ܣܵܒܵܒ ܛܸܒܥܝܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܕܵܘܸܠܬܵܐ ܘܒܚܝܼܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܕܬܠܵܩܵܐ: ܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܨܠܘܿܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܡܘܼܟܠܝܼܵܐ: ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ (ܥܵܒܼܘܿܪܵܐ): ܐܵܦܸܢ ܕܟܹܐ ܡܨܵܠܲܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ: ܘܟܹܐ ܗܵܘܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝ݇ܘܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܬܵܡܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܦܲܓ݂ܪܝܼ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܥܸܕܬܵܐ: ܘܚܘܱܒ̈ܝܼ ܒܹܣܵܠ݇ܩܵܐ ܘܒܸܨܠܵܝܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܒܕܲܫ̈ܬܵܬܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܕܝܼܵܐ ܡܘܼܕܸܪܝܼ ܒܵܠܝܼ (ܦܲܐܬܝܼ) ܡ݂ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܘܡ݂ܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܒܝܹܗ: ܡܚܲܒܘܿܛܹܐ ܝ݇ܘܸܢ ܕܐܵܙܸܠ݇ܢ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܩܵܕ݇ܡܵܝܼ: ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܸܚܕܵܝܐ ܝ݇ܘܸܢ ܒܟܠ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܦܪܝܼܡܵܐ ܡܸܢܝܼ: ܒܹܝܵܗ݇ܒܼܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܚܸܩܪܵܐ ܠܕܗ݁ܘ ܕܩܵܡ ܡܲܚܫܸܚܠܝܼ ܠܕܐܵܗܵܐ ܚܲܫܵܐ. ܘܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܕܢܠܵܬ: ܘܡܪܘܼܦܝܵܗ݁ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܩܵܕ݇ܡܘܼܗܝ: ܟܲܕ ܚܸܙܝܵܗ݁ ܠܹܗ: ܓܚܝܼܟܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܙܸܠ݇ ܐܵܦ ܐܲܢ݇ܬܝܼ ܨܸܒܥܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܒܼܪ̈ܵܬܹܟ݂ܝ ܠܵܐ ܡܦܵܫܡܵܬܝ: ܐܲܝܟ݂ ܕܸܢܕܸܟܬܵܐ ܕܚܸܛܬܵܐ ܕܢܵܦܠܵܗ݁ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܚܒܼܪ̈ܲܬܵܗ݁ ܒܸܬ ܡܵܬܝܵܐ: ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܿܦ ܐܲܢ݇ܬܝ ܡ݂ܢ ܢܵܓܸܣܬܵܢ ܒܲܪܦܵܦ ܥܲܝܢܵܐ ܒܸܬ ܬܵܒܥܵܬܝ ܠܚܲܒܼܪ̈ܵܬܹܟ݂ܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܢܘܼܚܵܡܵܐ܀ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ: ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܝ݇ܘܵܬܝ ܦܝܵܫܵܐ ܡܘܼܥܝܵܩܬܵܐ ܝܵܐ ܓܵܢܝܼ؟ ܘܩܵܡܘܿܕܝܼ ܝ݇ܘܵܬܝ ܦܝܵܫܵܐ ܡܘܼܥܝܸܩܬܵܐ ܝܵܐ ܓܵܢܝܼ؟ ܘܩܵܡܘܿܕܝܼ ܝ݇ܘܵܬܝ ܦܫܵܡܵܐ؟ ܣܒܘܿܪ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܡܸܕܪܸܐ ܒܸܬ ܡܵܘܕܸܢ ܥܲܠܹܗ: ܠܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܦܲܐܬ̈ܘܵܬܝܼ ܘܐܲܠܵܗܝܼ܀ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ: ܡܫܘܼܪܹܠܹܗ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܠܐܹܡܵܪܵܐ: ܐܲܕܝܼܵܐ ܡܫܘܼܪܹܐܠܝܼ ܠܡܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܩܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܕܒܣܝܼܡܠܵܠܹܗ ܒܝܼܝܼ: ܘܩܵܡ ܡܲܚܫܸܚܠܝܼ ܠܕܐܵܗܵܐ ܐܵܓ݂ܘܧܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܡܐܲܝܟ݂ ܕܝܹܗ: ܘܩܵܡ ܚܲܠܸܢܝܼ ܕܟܵܠܸܢ ܒܝܹܗ܀ ܡܩܘܼܪܒܸܢܘܿܢ ܠܟܸܣ ܐܲܩܠܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܘܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܨܸܒܥܹܗ ܙܥܘܿܪܬܵܐ: ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܨܸܒܥܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ: ܠܹܐ ܝ݇ܘܵܬܝ ܙܥܘܿܪܬܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܓܘܼܪܬܵܐ ܘܙܥܘܿܪܬܵܐ ܚܕܵܐ ܕܡܘܼܬܵܐ ܝ݇ܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܡܸܙܬܵܐ ܕܟܵܘܣܵܐ (ܕܣܲܥܪܵܐ) ܡ݂ܢ ܪܹܫܵܐ ܠܵܐ ܬܵܠܩܵܐ: ܒܲܣ ܟܡܵܐ ܐܲܢ݇ܬܝܼ ܠܵܐ ܬܵܠܩܵܬܝ ܡ݂ܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܲܒܼܪ̈ܵܬܹܟ݂ܝ؟ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒܵܬܪܘܼܗ݁ ܟܲܕ ܦܨܝܼܚܵܐ ܘܒܸܚܕܵܝܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܣܬܘܿܪܘܿܢ ܒܲܝܬܵܐ ܒܸܠܝܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܓܘܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܘܒܘܼܫ ܚܩܝܼܪܵܐ ܗ݁ܘ (ܒܲܝܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ) ܕܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܒܸܢܝܵܐ. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܗ݁ܝ ܕܒܵܬ݇ܪܘܼܗ݁: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܬܲܝܗܝ ܒܸܕܲܥܝܵܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܕܣܲܕܵܢܵܐ (ܣܸܢܕܲܢ) ܟܡܵܐ ܕܡܵܚܝܼ ܥܲܠܘܼܗܝ: ܓ̰ܘܵܓ̰ܵܐ ܟܹܐ ܓ̰ܵܘܸܓ̰ ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܫܵܐ ܠܹܐ ܡܩܵܒܸܠ. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܗ݁ܝ ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܡܚܲܠܸܢܝܼ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܕܗܹܒܼܝܼܝܼ ܥܲܠܘܿܟ݂ ܝܠܵܗ݁. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܗ݁ܝ ܕܚܲܡܸܫ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡ݂ܢ ܫܸܢܬܹܗ ܪܓ݇ܝܼܫܠܹܗ: ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒܼܘܿܕ ܠܵܗ݁ ܕܝܼܘܵܢܝܼ: ܘܫܩܘܿܒܼܠܵܗ݁ ܬܘܿܥܠܝܼ ܡ݂ܢ ܛܵܝܸܦܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܣܵܒܵܝ ܐܲܢܹܐ ܥܸܣܪܝܼ ܓܵܗܹ̈ܐ ܩܵܡ ܩܵܛܠܝܼܠܝܼ: ܘܠܹܐ ܝ݇ܢܵܐ ܡܚܵܒܘܿܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܓܒܼܝܼܠܬܘܿܟ݂ ܕܹܐܒܹ̈ܐ ܡܲܚܸܪ̈ܒܼܵܢܹܐ. ܡܒܵܩܪܝ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܣܵܒܹ̈ܐ: ܘܝܵܠܕܹ݇ܐ (ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ) ܡ݂ܢ ܕܐܵܢܝܼ ܕܒܘܼܫ ܓܘܼܪܹ̈ܐ: ܟܲܕ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: (ܝܵܐ ܪܲܒ) ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܗܸܟ̰ ܗ݇ܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ݁ ܒܝܵܘܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ ܐܝܼܬ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܩܘܼܒܠܹܐ ܝ݇ܢܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ؟ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܚܘܼܠܸܢܹܗ ܒܠܸܒܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܠܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܩܵܡܘܿܕܝܼܬܘܿܢ ܟܸܠܝܹ̈ܐ ܒܲܛܝܼܠܹܐ؟ ܦܪܘܿܡܘܿܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܘܦܲܥܘܵܢ̈ܘܼܗܝ: ܥܲܝ̈ܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܡܚܵܒܢܝܼ ܥܲܠܝܼ: ܣܵܒܵܒ ܦܨܝܼܚܠܹܗ ܠܸܒܝܼ ܒܡܵܪܝܵܐ: ܘܦܝܼܫܠܵܗ݁ ܡܘܼܪܵܡܬܵܐ ܓܵܢܝܼ ܠܟܸܣ ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܹ̈ܐ. ܗ݁ܝ ܓܵܗ݇ ܩܵܟܘܿܠܵܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܡܚܲܪܚܘܼܟ̰ܹܐ ܟܹܟܵܝ̈ ܘܒܚܲܕ݇ ܟܲܪܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ: ܡܩܘܼܪܒܸܢܘܿܢ ܘܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܲܩܠܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܩܵܬܲܝܗܝ ܟܠ ܗܲܕܡܵܐ ܕܒܸܩܛܲܥܝܹܗ ܝ݇ܬܘܿܢ ܡܸܢܝܼ: ܦܝܵܫܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡܘܼܩܸܪܒܼܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܩܠܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܡܓ̰ܲܘܸܒܝܠܪ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܣܵܒܵܒ ܕܛܵܒܼܵܐ ܝ݇ܘܸܬ: ܘܪܵܒܵܐ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܫܵܦܵܩܲܬܘܿܟ݂ ܠܟܠ ܕܐܵܢܝܼ ܕܩܵܪܝܼܠܘܿܟ݂. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܡܘܼܩܘܸܚܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܵܦܵܩܲܬܘܿܟ݂ ܙܝܼܕܵܐ ܥܲܠܝܼ: ܡܦܵܨܝܼ ܓܵܢܝܼ ܡ݂ܢܫ ܝܘܿܠ ܬܲܚܢܵܝܬܵܐ. ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܕܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܗܵܐ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܒܸܥܒܼܵܕܵܐ ܝ݇ܘܸܬ ܥܵܓ̰ܝܼܒ̈ܘܼܝܵܬܹܐ: ܡܩܘܼܪܒܸܢܘܿܢ ܩܛܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܕܪܲܥܢܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܩܵܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܒܸܬ ܡܫܲܒܚܸܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܚܲܝܲܝ̈: ܘܒܸܬ ܙܵܡܪܸܢ ܠܐܲܠܵܗܝܼ ܟܡܵܐ ܕܚܵܝܵܐ ܝ݇ܘܸܢ: ܒܸܬ ܒܵܣܡܵܠܹܗ ܒܬܸܫܒܘܿܚܬܝܼ: ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܚܵܕܸܢ ܒܡܵܪܝܵܐ. ܩܛܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܕܪܲܥܢܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܡܓ̰ܘܼܘܸܒܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܡ݂ܢ ܐܲܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܪܡܵܐ ܪܹܫܝܼ ܥܲܠ ܕܸܫܡܸܢ̈ܝܼ ܕܩܵܡ ܚܵܕܪܝܼܠܝܼ (ܚܲܪܕܵܝܠܝܼ): ܡܵܪܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܚܲܝܠܝܼ ܘܚܸܩܪܝܼ: ܘܗ݁ܘ ܗ݇ܘܹܐ ܠܹܗ ܥܲܠܝܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ: ܡܩܘܼܪܒܸܢܘܿܢ ܠܟܸܣ ܫܵܩܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܩܵܡ ܩܵܛܥܝܼܠܹܗ ܡ݂ܢ ܒܸܪܟܹܗ: ܒܐܵܗܵܐ ܦܪܵܡܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܪ݇ܓܝܼܫܠܹܗ ܘܡܪܸܥܠܹܗ: ܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܩܵܠܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܝܵܐ ܐܵܓ݂ܝܼ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܗܲܝܸܪܝܼ ܘܡܦܵܪܹܩܠܝܼ ܣܵܒܵܒ ܕܩܵܡ ܚܵܕܪܝܼܠܝܼ ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܐܵܡܪܝܼ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ ܩܵܬܹܗ: ܠܵܐ ܒܩܵܕܡܵܝܬܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܲܢ ܩܵܬܘܼܟ݂: ܕܚܸܪܒܵܐ ܝ݇ܢܵܐ ܝܵܠܨܘܼܘܹ̈ܐ ܕܐܵܬܝܼ ܥܲܠܘܼܟ݂. ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܬܲܝܗܝ: ܟܠܹܗ ܐܗܵܐ ܕܩܘܼܒܸܠܝܼ ܗܲܠ ܐܲܕܝܼܵܐ: ܕܝܲܕܥܸܢ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܩܵܒܠܸܢ ܚܲܫܵܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܒܟܠܲܝܗܝ ܕܐܲܢܹܐ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ ܕܩܵܡ ܓ̰ܲܢܓ̰ܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ: ܠܹܐ ܝ݇ܘܸܢ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡܩܵܒܘܿܠܹܐ ܚܲܫܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܒܟܠܹܗ ܚܝܼܵܠܝܼ ܡܚܵܒܘܿܛܹܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܒܸܚܝܵܪܵܐ ܠܟܸܣ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܟܠܹܝܡܘܿܢ ܥܒܼܘܿܕܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܦܘܿܩܕܹܐ: ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܓ̰ܗ݇ܝܹܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܘ ܟܲܕ ܒܸܦܪܵܡܵܐ ܗܲܕܵܡܘܼ̈ܗܝ ܘܪ̈ܦܘܼܝܲܝܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܸܪܬܵܚܵܐ (ܠܟܸܣ ܡܵܪܹܗ): ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܪ ܒܗ݁ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܛܘܿܠܘܼܗ̈ܝ ܦܫܵܡܵܐ: ܦܪܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܵܩܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܡ݂ܢ ܒܸܪܟܹܗ. ܒܐܵܗܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܡܪܘܼܦܝܹܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܗܲܕܵܡܘܼܗ̈ܝ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ: ܠܲܝܬ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡ݂ܢ ܪܹܫܵܐ ܘܨܲܕܪܵܐ ܘܟܸܪ݇ܣܵܐ. ܟܲܕ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܠܩܲܝܣܵܐ ܕܒܪܘܼܬܵܐ ܪܹܚܵܗ݁ ܒܲܣܝܼܡܵܐ: ܟܠܲܝܗܝ ܦܲܥܘܵܢܘܼܗ̈ ܦܝܼܫܹܐ ܟܣܝܼܚܹܐ ܦܝܵܫܵܐ ܪܹܫܵܗ݁ ܐܲܚܟ̰ܝܼ: ܗ݁ܘ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝ݇ܘ̣ܵܐ ܡܪܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܗܲܕܵܡܘܼܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܩܸܛܥܝܹܐ: ܦܲܠܓܹ݁ܗ ܡܝܼܬܵܐ: ܘܦܲܠܓܹ݁ܗ ܚܵܝܵܐ. ܡ݂ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܫܸܠܝܘܼܬܵܐ: ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܦܬܝܼܚܠܹܗ ܦܘܼܡܹܗ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ: ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡ݂ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܡܸܢܘܿܟ݂ ܫܡܥܝܼ ܨܠܘܿܬܝܼ ܘܩܵܒܘܿܠܹܐ ܡܦܲܪܩܵܠܬܝܼ: ܕܗܵܐ ܡܪܘܿܦܝܼ ܝ݇ܢܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܦܝܼܫܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܡ݂ܢ ܗܲܕܵܡ̈ܝܼ: ܦܲܠܓܝܼ ܡܪܘܼܦܝܵܐ ܡܝܼܬܵܐ ܘܫܸܠܝܵܐ: ܨܸܒ̈ܥܵܬܹܐ ܠܲܝܬܠܝܼ ܐܵܓ݂ܵܝܼ ܕܒܝܼܝܲܗܝ ܡܦܲܪܦܸܠܸܢ ܒܝܼܘܿܟ݂: ܐܘܿܦ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܠܵܐ ܩܵܡ ܫܵܒܼܩܝܼܠܝܼ ܟܵܦܘܿܪܹ̈ܐ ܕܦܵܫܛܸܢܘܿܢ ܠܟܸܣܠܘܿܟ݂: ܐܲܩ̈ܠܵܬܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ: ܒܸܪ̈ܟܵܟܝܼ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ: ܕܪ̈ܲܥܢܵܢܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ: ܒܸܪ̈ܟܵܟܝܼ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ: ܕܪ̈ܲܥܢܵܢܝܼ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ: ܘܥܸܛ̈ܡܵܬܝܼ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ: ܐܲܕܝܼܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܡܪܘܿܦܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܩܵܡܘܿܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܝܬܵܐ ܬܠܝܼܚܵܐ: ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܫܸܠܝܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ݁ ܫܒܼܝܼܩܬܵܐ ܒܝܹܗ. ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܦܲܪܦܘܿܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܘܿܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܦܵܠܸܛ ܠܓܵܢܝܼ ܡ݂ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܕܘܼܨܵܚ: ܩܵܐ ܕܡܵܘܕܸܢ ܠܫܸܡܘܿܟ݂: ܘܒܝܼܝܼ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܢܝܸܚܵܐ ܟܵܪܒܘܿܟ݂: ܘܒܟܠܲܝܗܝ ܛܘܼܒܼܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܫܸܡܘܿܟ݂ ܩܲܕܝܼܫܵܬ: ܗܵܘܹܐ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܛܵܝܸܦܘܿܟ. ܛܪܝܼܕܵܐ: ܘܫܲܝܢܵܐ ܕܡܸܢܘܿܟ݂ ܗ݁ܘ ܡܩܵܪܒܸܢܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܠܟܸܣ ܕܗ݁ܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: (ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܢܘܼܚܵܡܵܐ): ܣܵܒܵܒ ܕܗܵܐ ܡܒܘܼܪ̈ܒܸܙܹܐ ܝ݇ܢܵܐ ܒܟܠܵܗ݁ ܐܲܪܥܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܪܹܓܘܿܟ݂ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܵܘܕܘܼܝܸܐ ܝ݇ܘܸܢ. ܘܒܸܚܩܵܪܵܐ ܝ݇ܘܸܢ: ܘܡܣܵܩܘܿܠܸܐ ܝ݇ܘܸܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܥܲܡ ܟܠܲܝܗ̈ܝ ܣܵܗܕܗܹܐ ܘܡܵܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܲܕ݂ܡܲܥܪܒܼܵܐ ܘܲܕ݂ܓܲܪܒܝܵܐ ܘܲܕ݂ܬܲܝܡܢܵܐ ܥܲܠܘܿܟ݂ ܐܵܓ݂ܵܝ: ܘܠܲܡܫܝܼܚܘܿܟ݂ ܘܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ: ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ: ܟܲܕ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܐܵܡܹܝܢ:ܡܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܚܲܕ݇ ܡ݂ܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ (ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ) ܦܪܝܼܡܠܹܗ ܪܹܫܹܗ ܒܣܟܝܼܢܵܐ (ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ) ܡܣܘܼܦܝܵܗ݁ ܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܠܡܵܪܹܗ ܘܕܡܝܼܟ݂ܠܹܗ ܒܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܟܠܲܝܗܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܘܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܘܼܓ̰ܸܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܪܘܿܒܼܬܵܐ ܥܸܣܪܝܼ ܘܫܲܒܼܥܵܐ ܒܬܸܫܪܝܼܢ ܐ݇ܚܪܵܝ. ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܬܠܵܬ݂ܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹܝ (732) ܕܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܘܿܣ ܕܝܼܠܵܗ݁ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܘܲܪܗܵܪܲܢ (ܕܓ݂ܘܼܗܵܪܵܐܢ) (ܒܵܗܪܵܡ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ) ܡܲܠܟܵܐ ܦܲܪܣܵܝܵܐ: ܗܘܸܠܵܗܥ ܫܲܠܕܹܗ ܕܢܲܨܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܡܓ̰ܘܼܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܘܝܸܗ݇ܒܸܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ: ܩܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܠܵܗ݁ ܫܠܲܕܹܗ ܕܢܲܨܝܼܚܵܐ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܩܒܝܼܠܗ݇ܘܿܢ: ܒܣܵܥܵܬ ܕܐܸܬܫܥܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܪܚܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢܘܡܫܘܼܢܸܠܗ݇ܘܿܢ ܡ݂ܢ ܬܵܡܵܐ: ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡ݂ܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܩܲܡ ܓܵܢܒܼܝܼܠܵܗ݁ ܫܠܲܕܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܘܟܠܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܲܠ ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܚܸܫܟܵܐ: ܡܓ̰ܘܼܡܥܵܝܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܐܝܼܕܹ̈ܗ: ܘܐܲܩ̈ܠܹܗ: ܘܕܪ̈ܲܥܢܵܢܹܗ: ܘܫܵܩܵܢܹܗ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܘܙܥܘܿܪܹ̈ܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗ݇ܘ̣ܵܘ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܘܡܪ̈ܘܼܦܝܹܐ ܡܸܢܹܗ: ܟܠܲܝܗܝ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܝܗ݇ܘ̣ܵܘ ܥܸܣܪܝܼ ܘܬܡܵܢܝܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܡܸܢܹܗ: ܩܵܡ ܡܲܬܒܼܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܵܐܢܵܐ (ܟܝܼܣܬܵܐ) ܥܲܡ ܫܠܲܕܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܕܸܡܵܐ ܒܸܓ̰ܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܵܢ ܘܒܸܢܛܵܦܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.