Wn/shn/ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

» More Wikinews stories

ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ
ငဝ်ႈငႃႇ ၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈ!
ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 21၊ 2024၊ 0310 (UTC)
Wn/shn/ဢီႇရၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈပၼ် ၸုမ်းဢိတ်ႇသရေး ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ တီႈ ပွႆးၾီႇၾႃႇ
Wn/shn/ဢီႇရၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈပၼ် ၸုမ်းဢိတ်ႇသရေး ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ တီႈ ပွႆးၾီႇၾႃႇ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢိတ်ႇသရေႈ လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းယူႇတီႈ ထုင်ႉၵႃႇၸႃႇၼႆသေ ငုဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင်ႇ ဢီႇရၢၼ်း လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈပၼ် ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ဢိတ်ႇသရေး ၶဝ်ႈပႃး တီႈပွႆးမၢၵ်ႇၼင်ၵူႈပွႆး တီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းၼင်ၵမ်ႇၽႃႇ FIFA သေ ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶွင် ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင် ဢီႇရၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

[ML] [ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလႃႈသုတ်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ တီႈ ဢတမ်ႇၾိတ်ႉ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ တီႈ X ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ တီႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၽူင်းမူဝ်ႇပၢႆး Refresh Page ±

Wn/shn/ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး ပူင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတီႈ Rafah တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း
Wn/shn/ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး ပူင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတီႈ Rafah တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး ပႅၼ်ႇၸမိၼ်ႇ ၼႄႇတၼ်ယႃႇႁု လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းလႆႈပူင်ၶေႃႈပူင် တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၿိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းရႃႇၾႃႇၶဝ် ၶၢႆႉဢွၵ်ႇသူင်ႇထိုင် တီႈလွတ်ႈၽေး မိူဝ်ႈပႆႇႁၢင်ႈသိုၵ်းတေႃႇ ဝဵင်းရႃႇၾႃႇ ဢၼ်မီး ပွတ်းၸၢၼ်းၵႃႇၸႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဝႃႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈလႆႈ ဢွင်ႈတီႈ တပ်ႉႁႃးမၢတ်ႉသ် 4 ဢွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းရႃႇၾႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်သိုၵ်းၼႆႉယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ဢဵၼ်ဢဝ်ႁႅင်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်း ရႃႇၾႃႇၼၼ်ႉၼႆ လူဝ်ႇလႆႈၶၢႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီးတီႈၼၼ်ႉ ပၼ်ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းလႆႈၸီႉသင်ႇဝႆႉ တပ်ႉၵႅတ်ႇၵင်ႈဢိတ်ႇသရေး တႃႇဢဝ်ၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်တေ ဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဢွၵ်ႇလႄႈ ၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်တေ ၽဵဝ်ႈတပ်ႉႁႃးမၢတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈ ၸုမ်းၽွင်းလူင်မၼ်းဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

[ML] [ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

Wn/shn/လွင်ႈဢၼ် ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းၼိူဝ် ႁႃးမၢတ်ႉသ် ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ်ဝႆႉ
Wn/shn/လွင်ႈဢၼ် ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းၼိူဝ် ႁႃးမၢတ်ႉသ် ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ်ဝႆႉ

ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး ဢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်းတိုၵ်းၶိုၼ်း ၼိူဝ် လွင်ႈၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်း ပီ 2023 ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းလၢတ်ႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် တီႈ ႁိူၼ်းၵႅဝ်ႈၶၢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇ ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် တိၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

[ML] [ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

Wn/shn/ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ ၶျႃးလ်သ် ၵူတ်ႇႁၼ်ၺႃး တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇ
Wn/shn/ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ ၶျႃးလ်သ် ၵူတ်ႇႁၼ်ၺႃး တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇ

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် မိူင်းပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၶျႃးလ်သ် ထူၼ်ႈသၢမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶႅၼ်ႇသႃႇမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၼႆသေ လႆႈတႄႇၶၢမ်ႇဢဝ်တၢင်းယူတ်းယႃႇယူႇ ၼႆ လုၵ်ႉတီႈႁၢင်ႈႁေႃပႃၵိင်းႁႅမ်ႇသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ဝၼ်းထိ 5 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်ႇသႃႇဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၼ်တင်း လွင်ႈယူတ်းယႃပူမ်ထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶျႃးလ်သ် ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃၵူတ်ႇမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်ႇသႃႇ ဢၼ်လႆႈႁၼ်တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်မဵဝ်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လုၵ်ႉတီႈ ႁေႃၶမ်းပႃၵိင်းႁႅမ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပူမ်ထူင်ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈၵႂ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဝႆႉသၢႆငၢႆ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းသေ ၸင်ႇလႆႈႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇမႃးၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။

[ML] [ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

Wn/shn/ၸုမ်း Bi-2 ရတ်ႈသျႃး ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်တိုၵ်း လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ တီႈ မိူင်းထႆး
Wn/shn/ၸုမ်း Bi-2 ရတ်ႈသျႃး ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်တိုၵ်း လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ တီႈ မိူင်းထႆး

ၸုမ်း Bi-2 မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း Bi-2 ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းၽဵင်းရွၵ်ႉ ရတ်ႈသျႃး-ပႄႇလႃႇရုတ်ႈ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႈလႆႈမႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇသူင်ႇၶဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းရတ်ႈသျႃးလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူး မိူင်းဢိတ်ႇသရေးယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၽဵင်းရွၵ်ႉ Bi-2 ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶႂၢင်းပၼ်သေ ၶဝ်လႆႈႁဵတ်း ပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈ တီႈပၢင်လိုဝ်ႈသိုဝ်း မိူင်းထႆးဢၼ် ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇ ရတ်ႈသျႃးၶဝ်ၵႆႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

[ML] [ ± ] - ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူထႅင်ႈ...

လွင်ႈတွင်ႈထၢမ် လႃႈသုတ်း လွင်ႈတွင်ႈထၢမ် လႃႈသုတ်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ  ±


လၢႆးၵၢၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇ ၽိင်ႈတိုၼ်း±

ၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ မိုဝ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်း ႁဵတ်းမႃး လၢႆးၵၢၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇ ၽိင်ႈတိုၼ်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ


ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ±

တႃႇတၢင်ႇၼႄၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵပ်းၵၢႆ၊ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပႄႉပႃႉၽၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လမ်းၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝႂ်ၶႂၢင်းလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ဢဝ်လမ်းၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႄႈ ၸႂ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်း တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸူး တီႇၵျိတ်ႇတႄႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် တီႈၼႂ်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ။ လွင်ႈတၢင်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ၸဵင်ႇမုင်ႈႁၼ် သၽႃႇဝ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပႄႉပႃႉၽၢႆႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ Wikinews Featured articles  ±
လွင်ႈၶပ်ႉဝႆႉ ၸိူဝ်းတၢင်ႇမႃး ဢၼ်လႃႈသုတ်း။ No pages meet these criteria.

ႁိမ်းႁွမ်း ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ±

ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း တီႈ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ

Shqip (ဢႃႇပႃးၼီးယႅၼ်း) · العربية (ဢႃးရပိၵ်ႉ) · Български (ပူႇၵႃႇရီႇယႅၼ်ႇ) · Bosanski jezik (ပွတ်ႉသၼီးယႅၼ်ႇ) · Català (ၶႅတ်ႇတလၼ်ႇ) · 中文 (ၶႄႇ) · Česky (ၶျႅၵ်ႉ) · Nederlands (တၢတ်ႉၶျ်) · Deutsch (ၵျႃႇမၼ်ႇ) · Ελληνικά (ၵရိတ်ႈ) · ဢႅတ်ႉသ်ပရႅၼ်တူဝ်ႇ · Suomi (ၾိၼ်းၼိတ်ႉသျ်) · Français (ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ) · עברית (ႁီးပရူး) · Italiano (ဢထႃးလီယႅၼ်ႇ) · 日本語 (ၵျႃႇပၢၼ်ႇ) · 한국어 (ၵၢဝ်းလီ) · Limburgs (လိမ်းပႃးၵႅတ်ႉသျ်) · Norsk (ၼေႃႇဝီးၵျႅၼ်ႇ) · فارسی (ၽႃသျႅၼ်ႇ) · Polski (ၽေႃးလိတ်ႉသ်ျ) · Português (ပေႃးတူႉၵိတ်ႉသ်) · Română (ရူဝ်ႇမေးၼီးယႅၼ်း) · Русский (ရတ်ႉသျၼ်ႇ) · Српски / Srpski (သႃးပီးယႅၼ်း) · Español (သပႅၼ်းၼိတ်ႉသျ်) · سنڌي (သိၼ်းတီႇ) · Svenska (သုၺ်းတိတ်ႉသျ်) · ไทย (ထႆး) · Türkçe (တိူဝ်းၵိတ်ႉသ်ျ) · Українська (ယူႇၶရဵၼ်းၼီးယႅၼ်း) · தமிழ் (တမီးလ်)တႄႇလွင်ႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ဢၼ်မႂ်ႇ

Sister projects