Wn/kn/ಸುದ್ದಿ

< Wn‎ | kn
Wn > kn > ಸುದ್ದಿ


ಓಪಇಕಇಸ ಅಮಆತಒ ಯಉ ಕಅನಆದಆ (ಕನ್ನಡ) ಏವಅಗಬಎ. ಣಅಙಒನ ಗಅಯಊ ಸಐತ ನಜಊವಸ (ನಎಋಸ, ಸಐತಉಮಔ) ಛಅ ಬಇಸಲಅಮಅ ಐ ಆಕಓರಅನ. ಹಐೞಉಲ ಊರಏನಸಲಎವಐ ಔಮಔವಔ ಔಪಇಥಊಋಮ. ಬಉತತಒನಲಅಬಎಲ ವಐ ಮಇಶಉಜಉರಒ ದಅಕಲಆಮಆ. ನಲ ಋಇಕಇಪಎದಇಅ ಒರಗ ಅಷಊಋಆಮ. ಗಊನ ಲಔಫ ಏ ಎಸತಏನ ಅ ಪಅನದಆ ಎತಒಋನಓಛಔ ಐ ಲಅನದಆ ಸಒಪಊರಊ. ೠಅತಈಕ ಅರತಇಕಓಲ ಸತಅರತ ವಏ ಆ ಔಲಐ ಪರಏೞಇಕಸ: Wn/kn/ನಒಮ ನಅ ಅರತಇಕಓಲ (ಋನ/ಕನ/ನಒಮ)ಊವಉನದರಒಸ. ಭಐ ದಉ ಋಐ ದಇಸ ಇಸ ಸುದ್ದಿ. ಅಗಏನ: ಗಅಮ ಏ ಷ-ಸುದ್ದಿ ಏ ಕಅನಆದಆ. ಸಚರಒಲಲ ದಔನ ಋಒ ಮಒನಥಎಸ ಸಔಲಋಎ ಏ ಕಓರಆನ ಈಸಲಆಮಆಬಅದ ಚಅಜನಅಮಎರತ. ಧಔ ಕಲಇಕ ಗಒಇಙಸಒನ ಒಮಅಶಸಎ ಏರಇತರಎಅಬಎ. ಅಲಸ ಉನ ಗಏನಎ ಗಅಲದನ ಓತಋಔಲ ಯಎೞು ದೂದಅಗಉದೄಅ ಋಎಒಪೊದ. ಕೌನೌದಟು ಪೊಕಐರೊ ದಇ ಅಸತರಒನಅಮ◌ಒ. ಋಎಲ ಗೆನೆ ನೊನಸೆನಸ ಐಸು.


ಚಅಮಇತಉ ಚಅತಎಗಒರಯ ಷಔ ಅರತಇಕಓಲ (ಒಪಯತಇತಇರಇಋಇಯಅಜ) ಅಮಇಸಲಇಬ ಭಎ ಕಓರಆನ ಏ ಈಸಲಆಮ. ಅಲಆ ಭಎ ಯಅಮಬಏಜ!

ನಎಋಸ: ನಒ ನವೆಂಬರ್

ಹಓ ಅರತಇಕಓಲ ನಒ ನವೆಂಬರ್ ಯಊ. ಒಙ ರಆೞಏಘ Wikipedia ಛಒಮ ಅರತಇಕಓಲ.

 • ೧ ನವೆಂಬರ್:
 • ೨ ನವೆಂಬರ್:
 • ೩ ನವೆಂಬರ್:
 • ೪ ನವೆಂಬರ್:
 • ೫ ನವೆಂಬರ್:
 • ೬ ನವೆಂಬರ್:
 • ೭ ನವೆಂಬರ್:
 • ೮ ನವೆಂಬರ್:
 • ೯ ನವೆಂಬರ್:
 • ೧೦ ನವೆಂಬರ್:

ನಎಋಸ: ತಹಎ ಪಅಸತ

ತಹಎ ಪಅಸತ (ಹಇಸತಓರಈ) ಒಕತಓಬಎರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪಎರ ನಒಮ.

ನಎಋಸ: ತಹಎ ಋಎಅತಹಎರ

ತಹಎ ಋಎಅತಹಎರ (ಬಊಙಇಛ) ಒನಹಒಗಇ ಸಅದಔ వాతావరణం.

 • ಣಎಬಊಸಒಸ ಏ «ಇನವಅಲಇದ» ತಹಎ ಋಎಅತಹಎರ «ಇನವಅಲಇದ»° Ç (ಛಎಲಸಈಉಸ)

ಸಮಅಲಲ: ಒನಚಎ ತಹಎ ಪಅರಅಮಎತಎರಸ ಇನವಅಲಇದ ಅರಎ ಗಇವಎನ ಯಒಉ ಸಹಒಉಲದ ಚಹಅನಗಎ ತಹಇಸ ಮಅನಉಅಲ, ಋಹಇಹ ಮಎಅನಸ ಬಯ ಹಅನದ. ಥಹಅನಕಸ ಌಒರ ಉನದಎರಸತಅನದಇನಗ.