Wn/glk/گت ولگ

< Wn‎ | glk
(Redirected from Wn/glk/گت صفحه)
Wn > glk > گت ولگ
ویکی خبر
خوش بومویید

ویکی خبر ایته آزات جیگا ایسسه که هرکی، شیمه مورسؤن، تینه اونه مئن خبر سرأدی؛ خبر حتمن نوا ایته پیلله خبر کی دونیا مئن تفاق دکته ببی، بلکی شمه تینید شیمه دؤور ؤ بر چیزؤنی کی تفاق دکتنه ئره بنأید. خبر تینه شیمی شهر یا روستا جی ببی. اگر شمه ایته خبره اره سرأدید، همه کس تینن شیمه خبره بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه خبره دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه خبره بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید. ای جیگا هله آزمایشی را دکته دره ولی ای به ای معنی نیه کی بزین شیمه بنویشتأن خأ دس جی بشی

اگر کی خأنید امی ویکی خبر سرأگیری، وا بشید ائره[۱] ؤ بزین "edit" سر کلیک بوکونید و "Arguments in favour"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوان اینگیلیسی اؤره بنأین. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی بوکونید

آخرين خبرؤن:

edit

خاخورؤن

edit
                   
گیله ویکی
ویکی دانشگا
ویکی واژه
ویکی بگوته
ویکی کیتاب
ویکی خؤنی
ویکی زیست
ویکی خبر
ویکی تیلیمبار
پیلله ویکی
گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی اينگيليسی گيلکی اينگيليسی اينگيليسی