Wn/cdo/Hĭ gŭng-huŏng: Gĭk-duăng hŭng-cṳ̄ câi-dô cĭk-giék

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hĭ gŭng-huŏng: Gĭk-duăng hŭng-cṳ̄ câi-dô cĭk-giék
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 2 ng. 24 h. séng

2017 nièng huák-sĕng găk Mā-lăk-mì (馬拉維) gì ciéng-dáiu (cṳ̆-lâiu-dù)

Hĭ-lĭ-pĭng gŭng-huŏng huák-ngiòng-ìng Lò̤-mĭk-ĕu Buó-lò̤-năk (Romeo Brawner) dŏng-dê sì-găng bái-ngô (23 hô̤) găk Mā-lăk-kāng-nàng-gṳ̆ng (馬拉坎南宮) diéu-kŭi gé-ciā-huôi, gâe̤ng muòi-tā̤ biēu-sê, gĭk-duăng hŭng-cṳ̄ ī-gĭng cĭk-giék lāu duâi-kái 200 ciáh nè̤ng, găk Hĭ-lĭ-pĭng gīng-nô̤i gâe̤ng Hĭ-lĭ-pĭng gì ăng-cuòng buô-dôi huák-sĕng chṳ̆ng-dŏk.

Buó-lò̤-năk gōng, ĭ-gáuk-nè̤ng siōng găk Hĭ-lĭ-pĭng gióng-lĭk „Hă-lī-huák-guók“ (哈里發國). Ĭ nêng-ôi „Mièng-làng-lâu-dō̤ (棉蘭老島) bék-sṳ̆ gāi-siêng dó̤i Ĭ-sṳ̆-làng hŏk-hâu gáng-dók bók-ciŭ gì câung-kuóng“, ĭng-ôi iā sâ̤ nièng-kĭng chiŏng-chiū dŭ-sê téng ciŏng-uâng gì hŏk-hâu diē-sié ciĕu-muô lì gì.

Buó-lò̤-năk bô gōng, ū-cŏng buô-dôi hiêng-câi diŏh lā̤ dṳ̀ng-sĭng ū-cŏng, méng-dó̤i gĭk-duăng cū-cék „Mā-ŭ-dê cĭk-tuàng“(馬烏地集團, Maute Group) gì tiĕu-ciéng. Gŏng-gé̤ṳ lièu-gā̤, „Mā-ŭ-dê“ ī-sèng ék-dô ciéng-līng Mā-lăk-mì-chê (馬拉維市) 5 gó nguŏk-nĭk, gó sìng-nŏk hâu-dṳ̆ng gĭ-dê găk Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì „Ĭ-sṳ̆-làng-guók“ (伊斯蘭國).

Siĕu-sék lài-nguòng

edit