Wb/qwh/Interesaadu choolu

< Wb‎ | qwhWb > qwh > Interesaadu choolu

Huk hapallanyasha awkin nunash wayichaw kikillan taakunaq. Tsayshi kusinakunsnpaq yantan mana kaptin, muntipa yantakuq aywanaq. Yantakur paqtaskatsirnash, lasaq aparikurkur wayinpa kutikunaq. Tsayshi lasaq yantan aparikushqa naanita kutiykarnin, ishkiskiptinshi, waskan kunkanpa shinqukaskir, kaasi hurqaptinna, mana pipis yanapaptin, quryarraq hitaraskunaq. Tsaynaw naaninchaw hitaraykaqtsh huk choolu taarinaq. Paytash seeñasllapa tsay awkinqa ruqakunaq:

  • “kunkapita waskata hipiskallaaoamayri", nir.

Tsayshi tsay chooluqa awkin hitaraakuy kaptin, mana kaasurnin paasakunaqlla. Tsay choolu paasaskiptin, Ichik qipallantanash huk wamra pishqukunata undillarnin naanipa yuriskinaq. Tsayshi paypa awkinta hurkakarnin, wañuykaqtana tariskir, manapis awkin ruqakuykatin kunkanchaw hurkaykaq waskata hipiskapunaq. Tsay awkinqa allaapa kushikunaq hurkakar wañunanpaq kaqta wamra salbanqanta. Tsayshi hipiskiptin sharkurnin, qunqurpakuykur ninaq:

  • “Paachi Tayta Dioslla, qanmi kay wamrawan salbatsimarquyki" nir.

Allaapa kushikurshi awkunqa tsay wamrata rikaatsinaq huk hatun rumita qarmirkuptin, allaapa shumaq chipakyaq qurikunata y atska yuraq qillaykunata tariykunaq. Tsayshi tsay wamraqa allaapa kushisha llapan tarinqanta alli millqakurkur, shukaraykar koorilla aywanaq tsay naanipa. Tsaynaw aywaykarshi puntanta paasaq chooluta taripaskinaq. Tsayshi choolutaqa willanaq tsay hurkakayaq awkinta yanapanqanpita, huk rumita rikaykatsiptin, tsaypa qurpinchaw maytsika quri qiillayta tarinqanta. Tsayshi chooluqa koorilla awkinman aywanaq.

  • “Kananmi siiqa tsay awkinqa yantanta wayinyaqpis apaashishaq, nuqatapis tsay wamrata rikaatsinqannaw rikaatsinqannaw" nir.

Chaarirnash, tsay awkinta allaapa allituparnin yanapar, asta wayinyaq yantata apaasinaq. Chaaratsipurnash, tsay awkinta ninaq huk rumita rikaatsima, naaqa tsay wamrata rikaatsinqaykinawlla nir. Tsayshi tsay awkinqa huk rumita rikaatsir, ninaq:

  • “Taqay rumita qarmii qurpinchaw maytsika quri qillayta tarinaykipaq" nir.

Tsay chooluqa allaapa chushishqa rumitaqa sas qarmirkunaq. Tsayshi rumipa qurpinchawqa arashkunatawan kulebrakunallata tariskir, “Waaw" nir, mantsakar qayaraykunaq.

Qampis, ama tsay interesaadu choolunawqa imapaqpis allaapa interesaadu kankitsu!