Wb/mni/ꯋꯥꯀꯣꯛꯂꯣꯟ ꯍꯤꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯑꯃꯥꯏ ꯏꯂꯣꯟ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯄꯨꯌꯥ

< Wb‎ | mni
Wb > mni > ꯋꯥꯀꯣꯛꯂꯣꯟ ꯍꯤꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯑꯃꯥꯏ ꯏꯂꯣꯟ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯄꯨꯌꯥ

‌== ꯁꯤꯖꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ==

ꯋꯥꯀꯣꯛꯂꯣꯟ ꯍꯤꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯑꯃꯥꯏ ꯏꯂꯣꯟ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯄꯨꯌꯥ


ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯐꯪꯐꯝ ꯃꯄꯥꯟꯀꯥꯡꯖꯩꯄꯨꯡ ꯃꯅꯤꯡ
ꯑꯌꯤꯕ ꯆꯛꯄꯂꯝ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯏꯆꯧ
ꯏꯕ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ ꯱ (꯱꯳꯹꯸ ꯕꯤ. ꯁꯤ)
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯍꯧꯕ ꯑꯉꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕ, ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯥꯝꯍꯩꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧꯅꯤ ꯫
ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯕꯤ ꯑꯦꯟ(ISBN)