Wb/jv/Paugeran nulis Aksara Jawa/Pada

adeg adeg, minangka tandha pambukaning carita.
pada lingsa (aksara latin = koma)
pada lungsi (aksara latin = titik)
pada pangkat (aksara latin = tandha petik)

Mangga mirsani

edit