Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Rakitan Ukara/Panyandra

Panyandra iku digunaaké kanggo pepindhan. Tembung candra nduwé teges rembulan. Ananging lakuné jaman, candra uga dienggo kanggo pepindhan marang sawijining kahanan kang mèmper karo kanyatan.

Tuladha:

 • Alisé nanggal sepisan : alisé kaya rembulan ing tanggal siji, mlengkung cilik.
 • Astané : nggandewa gadhing
 • Athi-athiné : ngudhup turi
 • Awaké : ramping
 • Bangkèkané nawon kemit : bangkèkané kaya prajurit tawon.
 • Bathuké : nyela cendhane
 • Bokongé : manjang ngilang
 • Brengosé : nglaler menclok, nguler keket
 • Cahyané : ngalentrih, sumunu, sumunar
 • Dedegé : ngringin sungsang
 • Drijiné mucuk eri : drijiné kaya eri sing lancip-lancip.
 • Esemé : pahit madu, kaya madu, pinastika
 • Godheké : simbar rumembun
 • Guluné : ngolan-olan, ngelung gadung
 • Idepé : tumenga ing tawang
 • Irungé : mbangir, kencana pinantar, ngudup mlati
 • Jangkahé : njalak njrinjing
 • Jempolané : ngendas ula
 • Kempolé : ngembang pudhak, nyikil/nyutang walang
 • Lakuné : mager timun, macan luwe
 • Lambehané : mblarak sempal (kaya blarak sing sempal kena angin), merak kasimpir, nyigar jambe
 • Lambené : nggula satemplik, manggis karengat
 • Lengene : nggandhewa pinentang
 • Matané / mripate : ndamar kanginan (kaya damar (diyan) sing kena angin, riyip-riyip.), blalak-blalak, bawang sabungkul
 • Netrané : liyep alindri
 • Pakulitané : ireng manis, ngulit langsep
 • Pamuluné : prada binabar, ambengle kiris
 • Pawakané : ramping, gagah pidegsa
 • Pipiné : duren sajuring
 • Polatané : ruruh jatmika
 • Praené : sumunar
 • Pundhaké : nraju emas
 • Pupuné : mukang gangsir
 • Rambuté : ngembang bakung, ngandan-andan
 • Sinomé : mbibis mabur, micis wuncar
 • Slirané : sedhet singset
 • Solahé : merak ati
 • Susuné : nyengkir gading
 • Swarané : ngombak banyu
 • Tangané : nggendewa pinentang
 • Tungkaké : bunder lir jinangka
 • Untuné : miji timun (tumata rata kaya wiji-wiji timun), ngelar kombang