Wb/glk/گت ولگ

< Wb‎ | glk
(Redirected from Wb/glk/گت صفحه)
Wb > glk > گت ولگ
ویکی نپیک
خوش بومؤیید

ویکی نپیک ایته ازه جیگا ایسسه کی شمه تونید اونه میئن همدیگره ایله جاره امره نپیک بنویسین تا دیگرؤن بوتؤنن اون جی ایستفاده بوکونن ؤ هوتؤ نی شمه تینید جه دیگر کیتابؤنی کی اره هننأ، ایستفاده بوکونین. ای جیگا، بال زئنه کی شمه بوتؤنید شیمه ایطلاعاته ایته کیتابه مئن وارید بوکونید ؤ چندی کی بوگذشته امه تینیم خوجیر کیتابؤنه امره ایته پیلله کیتابخؤنه بدأریم. نوا جخترأ دأن کی هممته جه امه، ایبچی دانایی دأنیم که تینیم اونه اره مونتشر بوکونیم؛ اگر شمه ایته کیتاب اره بنویسین، همه کس تینن شیمه کیتابه بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه کیتابه دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه کیتابه بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید. ای جیگا هله آزمایشی را دکته دره ولی ای به ای معنی نیه کی بزین شیمه بنویشتأن خأ دس جی بشی

اگر کی خأنید امی ویکی کیتاب سرأگیری، وا بشید ائره[۱] ؤ بزین "edit" سر کلیک بوکونید و "Arguments in favour"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوان اینگیلیسی اؤره بنأین. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی بوکونید

کیتابؤنی کی نیویشته دریم: edit

- /گیلکی پاچه داستان

- /موحیط زیست


شاعر گیلانی اتو گه edit

هتو کی بلبلان شیدی کولکافیسان بیرون آیدی


[ارقام نقشه][[۲]]

خاخورؤن edit

گیله ویکی ویکی دانشگا ویکی واژه ویکی بگوته ویکی کیتاب ویکی خؤنی ویکی زیست ویکی خبر ویکی تیلمبار پیلله ویکی
گیله ویکی
ویکی دانشگا
ویکی واژه
ویکی بگوته
ویکی کیتاب
ویکی خؤنی
ویکی زیست
ویکی خبر
ویکی تیلیمبار
پیلله ویکی
گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی اينگيليسی گيلکی اينگيليسی اينگيليسی