Wb/bfq/கனசு

< Wb‎ | bfq
Wb > bfq > கனசு

ஒந்து கிலோ டீ எலெக 20 உருப்பி ஹண ஈசி

2 உருப்பி கூலி கொட்டு, 3 உருப்பிக கொப்பர ஆக்கி

15 உருப்பி மிச்ச மாடி

ஒட்டெ தும்ப ஹிட்ட திந்து, பண்ண பண்ண பட்டெ இக்கி

ஆலு மாக்கெ ஹெண்ண கூடி

மெட்டு மாடி ஹட்டிய நடது,

கூடித ஹெண்டருக பட்டு சேலெய கொட்டு,

பட்டு மாடி நட்டு நடது, பண்டி அத்தி ஊர சுத்தி,

கோய கொத்து ஹப்ப மாடி,

தொட்ட கூச டாக்டர் மாடி,

குன்ன கூச இன்ஜினியர் மாடி,

மாடி மேலே மாடி கட்டி, ஒடலு தும்ப சின்னவ கட்டி,

தான மாடி தரும மாடி,

ஹட்டிய மத்திய குடிய கட்டி,

தேவர எத்தி ஹெகலுக ஆக்கி நடவனெ

ஹட்டி ஜனவு ஒந்து கூடி ராஜ மாத்தி பன்னன எந்தெங்கெ

காரி மாத்தி கண்டது ஒந்து கனசு.

- கோபிநாத்