tâi-gí
tâi-gí sī gún ê pē-bú ōe.
Babel user information
zh-Hant-TW-3 這位使用者有進階水平的臺式繁體中文知識。
en-3 This user has advanced knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
pwn-1 macaqu a pagalju tua pinayuanan aicu a caucau.
szy-0 tina misaungayay caay matineng saca kaliyuhan matineng Taywan Hulam a kamu (saca izaw ku cacay a kaliyuhan matineng).
Users by language

djavadjavay! sinuljivatjan a mapuljat. ti ripun a ku pinapungadan na pinayuanan. se lamtaw aken. venecivecik itjen tua tja kai i tua Wikimedia Incubator. ulja itjen a semanwiki nua pinayuanan nutiaw. kisamuljai!

ripun sī góa paiwan ê miâ, góa pún-sin sī pêⁿ-tē, lâm-tâu lâng. chit-chūn leh siá wikipedia nua pinayuanan.

捱兜在這/共隻上坡/共隻下坡/文字為到麼个而寫?-- lyrics from one of my favorite songs in Taiwanese Hakka.

ngô siú siá ngô khió?

“Pastay piakolingkin piakaimahan. Ito Thao Panu Kapamumu,” he says. It translates in English to: “Everyone is safe and doing well. I am of the Thao people, Panu Kapamumu.”-- quoted from [1]

Nói tóm lại thi quốc-học không thể dời quốc-văn được. Không có quốc văn không thể sao có quốc-học. Nước Nam ta đời trước không thể có quốc-học bằng chữ Hán được; nước Nam ta đời sau này cũng không thể có quốc-học bằng chữ Pháp được. Muốn cho nước Nam có quốc-học thì phải có quốc-văn bằng tiếng Nam.-- from "Nam Phong Tạp Chí" by Phạm Quỳnh, 1931.

適彼暗晡落雨/雨潑著面轉酒/催你唱港都夜雨/古錐仔​ngài記得你講/兄弟今夜咱是/咱是社會問題/若是逼嘎走闖無門/冇定會創一條"頭條新聞"。--「古錐仔」,生祥樂隊


qau, aicu uri tjemaucikel aken taicu a imaza i makaizaizaian.

lí sī tâi-oân lâng, lí thâu tì tâi-oân thiⁿ, kha tah tâi-oân tē, ba̍k-chiu só͘ khòaⁿ ê sī tâi-oân ê chōng-khóng, hīⁿ-khang só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê sī tâi-oân ê siau-sek, sî-kan só͘ le̍k ê iā sī tâi-oân ê keng-giām, chhùi lāi-té só͘ kóng ê iā sī tâi-oân ê gí-giân, só͘-í lí ê hit ki jû thoân ê kiān-pit, seng hoe ê chhái-pit, iā eng-kai khì siá tâi-oân ê bûn-ha̍k liàu.-- N̂g Sek-hui

setepul a sisupuan nua pinayuanan edit

  • pusika drusa puluq nu ita = tapuluq saka ita