User:Taigiholic/3000 most commonly used characters (Northern Min)

Here is the list of the 3000 most commonly used characters which covers between 97.5 to 99% of mainstream Chinese media. The goal is to create an automatic transliteration tool to enable the Northern Min Wikipedia edition (test site) to automatically transliterate Chinese character articles into the Kienning Colloquial Romanized (similar to that for Hakka).

This list is uncompleted. If you want to complete it, these websites are useful: 同音字表 and 漢字古今音資料庫. You can also view these articles in Chinese wikipedia: 建寧羅馬字, 建瓯话 and 闽北语#音韻體系. The example template is here.

Notice that we only include traditional Chinese characters here. If you want to look up simplified Chinese characters, please convert them into traditional ones yourself.

The translation on the right hand side is to be gradually and eventually all replaced with Romanized Kienow dialect of Northern Min:

Most commonly used Chinese characters

edit
 1. 的 = dĭ
 2. 一 = cì , ĭ
 3. 壹 =
 4. 是 = sī
 5. 不 = bŭ
 6. 了 = liǎu , liàu
 7. 人 = nêng
 8. 我 = uòi , nguòi
 9. 在 = cài , dō
 10. 有 = iǔ
 11. 他 = tá
 12. 這 =
 13. 中 = dé̤ng , do̤̿ng , de̤̿ng
 14. 大 = duōi
 15. 來 = lâ̤ , lǎi
 16. 上 = chiōng , ciōng , iō̤ng , chiòng , ciòng , iò̤ng
 17. 國 = gŏ
 18. 个 = gŏ̤
 19. 個 = gŏ̤
 20. 到 = da̿u
 21. 說 = sṳĕ
 22. 們 =
 23. 為 = uǎi
 24. 子 = cǎ̤ , cǔ , ciě
 25. 和 = uǎ
 26. 你 = nì
 27. 地 = dī
 28. 出 = chṳ̆
 29. 齣 =
 30. 道 = dàu
 31. 也 = ǎ , iǎ
 32. 時 = sî
 33. 年 = nîng
 34. 得 = dă̤
 35. 就 = ciū
 36. 那 = nǎ
 37. 要 = ia̿u , iāu
 38. 下 = à , hā
 39. 以 = ǐ
 40. 生 = sáing , cháing , sáng , cháng
 41. 會 = ŏ̤ , hō , ko̿
 42. 自 = cù , cú , cū
 43. 着 =
 44. 去 = kṳ̿ , ko̤̿
 45. 之 = ci̿
 46. 過 = guǒi , gua̿
 47. 家 = gá
 48. 學 = hă , ò̤
 49. 對 = do̿
 50. 可 = kǒ̤
 51. 她 = tá
 52. 里 = lǐ , dǐ
 53. 裏 = lǐ , dǐ
 54. 裡 =
 55. 后 = hē
 56. 小 = siǎu
 57. 么 =
 58. 幺 =
 59. 心 = séng
 60. 多 = duói , dó̤
 61. 天 = tíng
 62. 而 = ě̤
 63. 能 = nǎing
 64. 好 = hǎu , ha̿u
 65. 都 = dú
 66. 然 = ǐng
 67. 沒 = mò , mò̤
 68. 日 = mì , nì
 69. 于 = ṳ̌
 70. 起 = kǐ
 71. 還 = hîng , uǐng
 72. 發 = buǒi , huăi
 73. 髮 = bṳĕ , huă
 74. 成 = chěng , ěng , sěng
 75. 事 = si̿ , sū , dī
 76. 只 = cǐ
 77. 祇 =
 78. 隻 = ciă
 79. 作 = cŏ̤
 80. 當 = dó̤ng , do̤̿ng
 81. 想 = siǒng
 82. 看 = kāng
 83. 文 = uǒ̤ng
 84. 無 = ǔ , mǎu
 85. 開 = kṳé
 86. 手 = siǔ
 87. 十 = sī , sí
 88. 用 = ē̤ng
 89. 主 = cṳ̌
 90. 行 = ǒ̤ng , giǎng , ǎing , hāing
 91. 方 = bóng , huó̤ng
 92. 又 = iù
 93. 如 = ṳ̌ , lǔ
 94. 前 = chêng
 95. 所 = sǔ
 96. 本 = bǒ̤ng
 97. 見 = gi̿ng , hīng
 98. 經 = géng
 99. 頭 = tê
 100. 面 = mīng
 101. 麵 = mīng
 102. 公 = góng , gé̤ng , é̤ng
 103. 同 = dǒng
 104. 三 = sáng
 105. 叁 =
 106. 已 = ǐ
 107. 老 = lǎu , la̿u , sē
 108. 從 = cě̤ng , công , ché̤ng , cē̤ng
 109. 動 = dòng
 110. 兩 = liǒng , niǒng , liòng , niòng
 111. 長 = dǒ̤ng , diǒng , diòng
 112. 知 = dí
 113. 民 = měng
 114. 樣 = iō̤ng
 115. 現 = hīng
 116. 分 = bṳ́ing , huó̤ng , búing , huō̤ng , hō̤ng
 117. 將 = cióng , cio̿ng
 118. 外 = ngṳē
 119. 但 = dàng
 120. 身 = séng
 121. 些 = siě , siǎ
 122. 與 = ṳ̆
 123. 高 = ǎu , gáu
 124. 意 = i̿
 125. 進 = ce̿ng
 126. 把 = bǎ
 127. 法 = huă
 128. 此 = chǔ
 129. 實 = sĭ , sì , ĭ , ì
 130. 回 = hô , hǒ , ô , ǒ
 131. 二 = nī
 132. 貳 =
 133. 理 = lǐ
 134. 美 = mǐ
 135. 點 = dǎng
 136. 月 = ngṳè
 137. 明 = mêng , měng
 138. 其 = gǐ , kǐ
 139. 種 = cě̤ng , ce̤̿ng
 140. 聲 = siáng
 141. 全 = cǐng
 142. 工 = góng
 143. 己 = cī , gǐ
 144. 話 = huā , uā
 145. 兒 = ě̤
 146. 者 = ciǎ , cié
 147. 向 = hióng
 148. 嚮 =
 149. 曏 =
 150. 情 = chǎng , cěng
 151. 部 = bù
 152. 正 = ciáng , cia̿ng
 153. 名 = miâng
 154. 定 = diāng , tiāng
 155. 女 = nṳ̌
 156. 問 = mōng
 157. 力 = lì , sā̤
 158. 機 = gí
 159. 給 = gĭ
 160. 等 = dǎing
 161. 几 =
 162. 幾 = gí , gǐ
 163. 很 = hǎing
 164. 業 = ngiè
 165. 最 = cuòi
 166. 間 = gáing
 167. 新 = séing
 168. 什 = sĭ
 169. 打 = dǎ
 170. 便 = běng , bīng
 171. 位 = ṳ̄
 172. 因 = éng
 173. 重 = dě̤ng , dōng
 174. 被 = pṳē , puōi , pī , bī
 175. 走 = cé
 176. 電 = dīng
 177. 四 = si̿
 178. 第 = dì
 179. 門 = mô̤ng
 180. 相 = sióng , sio̿ng
 181. 次 = chu̿
 182. 東 = dóng
 183. 政 = céng
 184. 海 = huǒi
 185. 口 = kě
 186. 使 = sǎ̤
 187. 教 = ga̿u , háu
 188. 西 = sái , sí
 189. 再 = cuo̿i
 190. 平 = běng , biáng
 191. 真 = céng
 192. 聽 = tia̿ng , tēng , tiáng
 193. 世 = si̿
 194. 氣 = ki̿ , kṳe̿
 195. 信 = séng
 196. 北 = bă̤
 197. 少 = siǎu
 198. 關 = guíng
 199. 并 = bèng
 200. 併 = bèng , bia̿ng , piāng
 201. 並 = piāng , bèng
 202. 內 = nō
 203. 加 = gá
 204. 化 = hua̿
 205. 由 = iǔ
 206. 卻 = kiŏ̤
 207. 代 = dō
 208. 軍 = gé̤ng
 209. 產 = sǔing
 210. 入 = nì
 211. 先 = síng , sáing
 212. 山 = súing
 213. 五 = ngù
 214. 太 = tuo̿i , tuŏi
 215. 水 = sṳ̌ , cṳ̌
 216. 萬 = uāing
 217. 市 = chī
 218. 眼 = ngǎing
 219. 體 = tǐ
 220. 別 = piĕ , biē
 221. 彆 =
 222. 處 = chṳ̌ , chṳ̿
 223. 總 = cǒng
 224. 才 = chǎi , chǒ
 225. 纔 =
 226. 場 = diǒng
 227. 師 = sú
 228. 書 = sṳ́
 229. 比 = bǐ
 230. 住 = diū , cṳ̀
 231. 員 = ṳ̌ing
 232. 九 = giǔ
 233. 玖 =
 234. 笑 = sia̿u
 235. 性 = sia̿ng
 236. 通 = tóng
 237. 目 = mù
 238. 華 = uǎ
 239. 報 = ba̿u
 240. 立 = lì
 241. 馬 = mǎ
 242. 命 = mēng , miāng
 243. 張 = dióng
 244. 活 = à̤ , huă
 245. 難 = nṳ̂ing , nûing , nūing
 246. 神 = sěng
 247. 數 = su̿ , chǔ
 248. 件 = gīng
 249. 安 = úing
 250. 表 = biǎu
 251. 原 = ngûing , ngṳ̂ing
 252. 車 = chiá , gṳ́
 253. 白 = bà , bà̤
 254. 應 = e̿ng , a̿ing
 255. 路 = lū , diō̤
 256. 期 = gǐ
 257. 叫 = giău
 258. 死 = sǐ
 259. 常 = iǒ̤ng
 260. 提 = dǐ
 261. 感 = gǒ̤ng
 262. 金 = géng
 263. 何 = ǒ̤
 264. 更 = gáng , ga̿ing
 265. 反 = huǎing , bǎing
 266. 合 = hō̤ , gŏ̤
 267. 放 = huo̤̿ng , bo̿ng
 268. 做 =
 269. 系 = hī
 270. 係 =
 271. 繫 = ha̤̿ , gǎi
 272. 計 = gi̿
 273. 或 = hŏ
 274. 司 = sú , sí
 275. 利 = lī
 276. 受 = siū
 277. 光 = guáng
 278. 王 = uâng , iô̤ng , ua̿ng , io̤̿ng
 279. 果 = guǎ
 280. 親 = chéng
 281. 界 = ga̿i
 282. 及 = gĭ
 283. 今 = gíng , géng
 284. 京 = géng
 285. 務 = ū
 286. 制 = ci̿
 287. 製 = ci̿
 288. 解 = gǎi , ga̿i , ài
 289. 各 = gŏ̤
 290. 任 = līng , īng , ǐng
 291. 至 = ci̿
 292. 清 = chéng
 293. 物 = ŏ , mi̿
 294. 台 = dǒ
 295. 臺 = dǒ
 296. 檯 =
 297. 颱 =
 298. 象 = siōng
 299. 記 = gi̿
 300. 邊 = bíng
 301. 共 = gōng , gé̤ng
 302. 風 = hóng
 303. 戰 = ci̿ng
 304. 干 = gúing
 305. 幹 = gāng
 306. 接 = ciĕ
 307. 它 =
 308. 許 = hṳ̌
 309. 八 = băi
 310. 捌 =
 311. 特 = tă̤
 312. 覺 = gă
 313. 望 = uōng , mō̤ng , mōng
 314. 直 = tā̤
 315. 服 = hū , hŭ
 316. 毛 = mâu
 317. 林 = lâng , lêng
 318. 題 = dǐ
 319. 建 = gu̿ing , gṳ̿ing
 320. 南 = nâng
 321. 度 = dū
 322. 統 = tǒng
 323. 色 = să̤
 324. 字 = cī
 325. 請 = chiǎng
 326. 交 = gáu
 327. 愛 = o̿ , uo̿i
 328. 讓 = niōng
 329. 認 = nēng
 330. 算 = so̤̿ng
 331. 論 = lō̤ng
 332. 百 = bă
 333. 佰 =
 334. 吃 = kĭ
 335. 義 = ngī
 336. 科 = kuá
 337. 怎 =
 338. 元 = ngṳ̂ing , ngûing
 339. 社 = ià
 340. 術 = sṳ̆
 341. 結 = gie̿ , giĕ
 342. 六 = lṳ̀
 343. 功 = góng
 344. 指 = gǐ , ǐ , cǐ
 345. 思 = su̿ , sú
 346. 非 = hí
 347. 流 = liǔ , lǎu
 348. 每 = mǒ
 349. 青 = cháng , chéng
 350. 管 = gǔing , gǒ̤ng
 351. 夫 = hú
 352. 連 = lîng
 353. 遠 = ṳ̌ing
 354. 資 = cú
 355. 隊 = dṳ̄
 356. 跟 = gáing
 357. 帶 = duo̿i
 358. 花 = huá
 359. 快 = kṳe̿ , kue̿
 360. 條 = diâu
 361. 院 = ngṳ̄ing
 362. 變 = bi̿ng
 363. 聯 = lîng , lûing
 364. 言 = ngṳ̂ing
 365. 權 = gṳ̌ing
 366. 往 = uǎng
 367. 展 = cěng
 368. 該 = gái
 369. 領 = liàng
 370. 傳 = dṳ̌ing , dǔing , dṳ̄ing , dūing
 371. 近 = gṳ̄ing
 372. 留 = liǔ
 373. 紅 = ǒng
 374. 治 = dì , ti̿
 375. 決 = gṳĕ
 376. 周 = ciú
 377. 保 = bǎu
 378. 達 = duŏi
 379. 辦 = bāing
 380. 運 = ē̤ng
 381. 武 = ǔ
 382. 半 = bu̿ing
 383. 候 = hē
 384. 七 = chĭ
 385. 柒 =
 386. 必 = bĭ
 387. 城 = sěng , iâng
 388. 父 = hū
 389. 強 = giōng , kiōng
 390. 彊 =
 391. 步 = bū , biō̤
 392. 完 = ṳ̌ing
 393. 革 = gă̤
 394. 深 = chéng
 395. 區 = kṳ́
 396. 即 = cĭ
 397. 求 = giǔ
 398. 品 = pěng
 399. 士 = sū , tī
 400. 轉 = dṳ̌ing , cṳ̄ing
 401. 量 = liông , liōng
 402. 空 = kóng , ko̿ng
 403. 甚 = sēng
 404. 眾 = ce̤̿ng
 405. 技 = gí
 406. 輕 = kiáng
 407. 程 = diǎng
 408. 告 = ga̿u
 409. 江 = gó̤ng
 410. 語 = ngṳ̌
 411. 英 = éng
 412. 基 = gí
 413. 派 = pa̿i
 414. 滿 = mǔing
 415. 式 = sĭ
 416. 李 = lǐ , sā̤
 417. 息 = sĭ
 418. 寫 = siǎ
 419. 呢 =
 420. 識 = sĭ
 421. 極 = gĭ
 422. 令 = lēng
 423. 黃 = uâng
 424. 德 = dă̤
 425. 收 = siú
 426. 臉 = lǐng
 427. 錢 = cîng
 428. 黨 = dǒ̤ng
 429. 倒 = dǎu , da̿u
 430. 未 = mī
 431. 持 = dǐ
 432. 取 = chṳ̌ , chiǔ
 433. 設 = siĕ
 434. 始 = sǐ
 435. 版 = bǎing
 436. 雙 = só̤ng , sòng
 437. 歷 = lĭ
 438. 曆 = lià , lĭ
 439. 越 = ṳĕ
 440. 史 = sǔ
 441. 商 = sióng
 442. 千 = chiáng
 443. 仟 =
 444. 片 = pi̿ng
 445. 容 = ě̤ng
 446. 研 = ngǎing
 447. 像 = siōng , sio̿ng , chiōng
 448. 找 =
 449. 友 = iǔ
 450. 孩 = hǎi
 451. 站 = ca̿ng
 452. 廣 = guǎng
 453. 改 = gǎi
 454. 議 = ngī
 455. 形 = hěng
 456. 委 = ṳ̌
 457. 早 = cǎu
 458. 房 = bǒng
 459. 音 = éng
 460. 火 = hǒ
 461. 際 = ci̿
 462. 則 = că̤
 463. 首 = siǔ
 464. 單 = dúing , dǔing , sīng
 465. 據 = gṳ̿ , gṳ̀
 466. 導 = dàu , tāu
 467. 影 = iǒ̤ng
 468. 失 = sĭ
 469. 拿 =
 470. 網 = mòng
 471. 香 = hióng
 472. 似 = su̿
 473. 斯 = sú
 474. 專 = cṳ́ing
 475. 耑 =
 476. 石 = ciō̤ , sī
 477. 若 = iŏ̤
 478. 兵 = béng
 479. 弟 = dī , di̿ , dì
 480. 誰 = sṳ̌
 481. 校 = hāu , gǎu
 482. 讀 = dŭ
 483. 志 = ci̿
 484. 誌 = ci̿
 485. 飛 = ṳě , hí
 486. 觀 = gúing , gu̿ing
 487. 爭 = cáing
 488. 究 = giù , giu̿
 489. 包 = báu
 490. 組 = cǔ
 491. 造 = càu
 492. 落 = lò̤
 493. 視 = sĭ
 494. 濟 = ci̿ , cì
 495. 喜 = hǐ
 496. 離 = lī
 497. 雖 = sṳ́
 498. 坐 = cō
 499. 集 = cì
 500. 編 = píng , bíng
 501. 寶 = bǎu
 502. 談 = tǎng , dǎng
 503. 府 = hǔ
 504. 拉 = lá
 505. 黑 = hă̤
 506. 且 = chiǎ
 507. 隨 = sṳ̌
 508. 格 = gă̤
 509. 盡 = cèng , cēng
 510. 儘 =
 511. 劍 = gī̄ng
 512. 講 = gǒ̤ng
 513. 布 = bū̄ , biō̤̄
 514. 佈 =
 515. 殺 = suŏi
 516. 微 = mî
 517. 怕 = pa̿
 518. 母 = mǔ
 519. 調 = diâu , diāu
 520. 局 = gṳ̄
 521. 根 = gṳ́ing , gǎng
 522. 曾 = cáing , cǎing
 523. 准 = cě̤ng
 524. 準 = cě̤ng
 525. 團 = tǔing
 526. 段 = dō̤ng
 527. 終 = cé̤ng
 528. 樂 = ngà , lŏ̤
 529. 切 = chŏ , chiĕ
 530. 級 = gĭ
 531. 克 = kă̤
 532. 剋 =
 533. 精 = céng
 534. 哪 =
 535. 官 = gúing
 536. 示 = sī
 537. 沖 =
 538. 衝 = ché̤ng
 539. 竟 = gēng
 540. 乎 = hú
 541. 男 = nâng
 542. 舉 = gṳ̌
 543. 客 = kă
 544. 證 = cē̄ng
 545. 証 =
 546. 苦 = kǔ
 547. 照 = ciāu
 548. 注 = cṳ̄̄
 549. 註 =
 550. 費 = hī̄
 551. 足 = cṳ̆
 552. 爾 = ě̤
 553. 招 = ciáu
 554. 群 = gě̤ng
 555. 熱 = iě
 556. 推 = tó
 557. 晚 = uǎing
 558. 響 = iǒ̤ng
 559. 稱 = céng , cē̄ng
 560. 興 = héng , hiǎng , hēng
 561. 待 = duòi
 562. 約 = iŏ̤
 563. 陽 = iô̤ng
 564. 哥 = gó̤
 565. 驚 = giáng , géng
 566. 嗎 =
 567. 整 = cěng
 568. 支 = cí
 569. 古 = gǔ
 570. 漢 = hū̄ing
 571. 突 = tŭ
 572. 號 = hāu
 573. 絕 = cuòi , cṳè
 574. 選 = sṳ̌ing
 575. 吧 =
 576. 參 = sáing , cháing , cháng
 577. 刊 = ka̿ng
 578. 亞 = ngā
 579. 復 = hŭ
 580. 複 = hŭ
 581. 傷 = sióng
 582. 類 = lṳ̄
 583. 備 = bī
 584. 歡 = húing
 585. 另 = lēng
 586. 港 = gǒng
 587. 勢 = sī̄
 588. 刻 = kă̤
 589. 星 = sáing
 590. 斷 = dō̤ng , dō̤̄ng
 591. 陳 = děng , dēng
 592. 掌 = ciǒng
 593. 農 = nǒng
 594. 夜 = iā
 595. 般 = búing
 596. 念 = nīng , nāng
 597. 唸 =
 598. 價 = ga̿
 599. 腦 = nǎu
 600. 規 = gṳ́
 601. 底 = dǐ , dǎi
 602. 故 = gū̄
 603. 省 = sǎing , sǎng
 604. 媽 = mā̄ , mǎ
 605. 剛 = gó̤ng
 606. 句 = gṳ̄̄ , gé
 607. 顯 = hǐng
 608. 消 = siáu
 609. 衣 = í
 610. 陸 = lṳ̀
 611. 器 = kī̄
 612. 確 = kŏ̤
 613. 破 = pō̤̄ , puō̄i
 614. 具 = gṳ̀
 615. 居 = gṳ́
 616. 批 = pí
 617. 送 = sō̤̄ng
 618. 澤 = că̤
 619. 緊 = gěng
 620. 幫 = bó̤ng
 621. 線 = sṳ̄̄ing
 622. 存 = cǒ̤ng
 623. 願 = ngṳ̄ing
 624. 奇 = gǐ , gṳé
 625. 害 = huōi
 626. 增 = cāing
 627. 楊 = iô̤ng
 628. 料 = liāu
 629. 州 = ciú
 630. 節 = ă̤ , căi , ciĕ
 631. 左 = cǒ̤
 632. 裝 = có̤ng
 633. 易 = ī , ì
 634. 著 = dṳ̄̄ , cŏ̤ , diō̤ , diò̤
 635. 急 = giĕ , gĭ
 636. 久 = giǔ
 637. 低 = dǐ
 638. 歲 = hṳē̄ , sṳ̄̄
 639. 需 = sṳ́
 640. 酒 = ciǔ
 641. 河 = ǒ̤
 642. 初 = chú
 643. 游 = iǔ
 644. 遊 =
 645. 嚴 = ngǐng
 646. 鐵 = tiĕ
 647. 族 = cù
 648. 除 = dṳ̌
 649. 份 = huō̤ng , hō̤ng
 650. 敢 = gǒ̤ng
 651. 胡 = ǔ
 652. 鬍 =
 653. 衚 =
 654. 血 = huăi
 655. 企 = gǐ , kǐ
 656. 仍 = īng , chěng
 657. 投 = dě
 658. 聞 = uǒng
 659. 斗 = dě
 660. 鬥 = dē̄
 661. 紀 = gī̄ , gǐ
 662. 腳 = káu , kiŏ̤
 663. 右 = iū
 664. 蘇 = sú
 665. 標 = biáu
 666. 飯 = būing , bṳ̄ing
 667. 云 =
 668. 雲 = ě̤ng
 669. 病 = bāng
 670. 醫 = í
 671. 阿 = ó̤ , á
 672. 答 = dă
 673. 土 = tǔ
 674. 況 = kua̿ng
 675. 境 = gēng
 676. 軟 = nṳ̌ing , nǔing
 677. 考 = kǎu
 678. 娘 = niông , niǒng
 679. 村 = chó̤ng
 680. 刀 = dáu
 681. 擊 = gĭ
 682. 僅 = gěng
 683. 查 = cǎ
 684. 引 = ěng
 685. 朝 = dió̤ , diáu , diāu , diǎu , diāu , diǒ̤
 686. 育 = ṳ̆
 687. 續 = sṳ̄
 688. 獨 = dŭ
 689. 羅 = lô̤
 690. 買 = mǎi
 691. 戶 = hū
 692. 護 = hŭ , hū
 693. 喝 = hŏ̤
 694. 朋 = bǎing
 695. 供 = gē̤̄ng , gé̤ng
 696. 責 = că̤
 697. 項 = hō̤ng
 698. 背 = bò , pō̄
 699. 余 = ṳ̌ , iǎ
 700. 餘 = ṳ̌
 701. 希 = hí
 702. 衛 = ṳ̄ , ṳē
 703. 列 = liĕ
 704. 圖 = dǔ
 705. 室 = sĭ
 706. 亂 = lūing
 707. 劉 = liǔ
 708. 爺 = iǎ
 709. 龍 = lê̤ng
 710. 咱 =
 711. 章 = cióng
 712. 席 = sī , siō̤ , sĭ
 713. 錯 = chō̤̄
 714. 兄 = hiáng , hé̤ng
 715. 暗 = ō̤̄ng
 716. 創 = chō̤̄ng
 717. 排 = bǎi , bâi , bái
 718. 春 = ché̤ng
 719. 須 = sṳ́
 720. 鬚 = sṳ́
 721. 承 = chěng
 722. 案 = ū̄ing
 723. 忙 = mǒ̤ng
 724. 呼 = hú
 725. 樹 = sṳ̄ , chiū
 726. 痛 = tōng
 727. 沉 = dêng
 728. 啊 =
 729. 靈 = liâng , lěng
 730. 職 = cĭ
 731. 鄉 = hióng
 732. 細 = sa̿i
 733. 訴 = sū̄
 734. 態 = ta̿i
 735. 停 = sa̿ing , děng , déng
 736. 印 = ē̄ng
 737. 筆 = bĭ
 738. 夏 = hā
 739. 助 = cū
 740. 福 = hŭ
 741. 塊 = kō̄ , tī
 742. 冷 = lěng , lǎing
 743. 球 = giǔ
 744. 姑 = gú
 745. 劃 = uà
 746. 既 = gī̄
 747. 質 = cĭ
 748. 巴 = bǎ , bá
 749. 致 = dī̄
 750. 緻 =
 751. 灣 = ṳ́ing
 752. 演 = ěng
 753. 木 = mù
 754. 韋 = ṳ̌
 755. 怪 = gṳē̄ , guō̄i
 756. 圍 = ṳ̌
 757. 靜 = càng
 758. 旁 = bǒ̤ng
 759. 園 = hṳ̂ing
 760. 否 = pě , pǐ
 761. 副 = hū̄
 762. 輯 =
 763. 采 = chǒ , chǎi
 764. 採 = chǒ , chǎi
 765. 埰 =
 766. 食 = iè , sī
 767. 登 = dáing
 768. 夠 =
 769. 賽 = sō̄
 770. 米 = mì , mǐ
 771. 假 = gǎ , ga̿
 772. 較 = ga̿u , gǎu
 773. 姐 = ciǎ
 774. 樓 = lê
 775. 獲 = hŭ
 776. 穫 = hŭ
 777. 孫 = só̤ng
 778. 宣 = sṳ́ing
 779. 穿 = chē̤̄ng , chū̄ing , chṳ̄̄ing
 780. 詩 = sí
 781. 歌 = gó̤
 782. 速 = sŭ
 783. 忽 = hŏ
 784. 堂 = dǒ̤ng
 785. 敵 = dĭ
 786. 試 = sī̄ , chī̄
 787. 謝 = siā , ciā
 788. 央 = ió̤ng , ó̤ng
 789. 懷 = uǒi
 790. 顧 = gū̄
 791. 驗 = ngīng
 792. 營 = ě̤ng , iâng
 793. 止 = cǐ
 794. 姓 = sia̿ng
 795. 養 = iǒ̤ng
 796. 麗 = lĭ
 797. 屬 = ṳ̀
 798. 景 = gěng
 799. 郭 = guă
 800. 依 = í
 801. 威 = ṳ́
 802. 按 = ū̄ing
 803. 惡 = ŏ̤ , ū̄
 804. 慢 = māing
 805. 座 = cō̤
 806. 罪 = cò
 807. 維 = ṳ̌
 808. 漸 = cīng
 809. 勝 = sē̄ng
 810. 藏 = cǒ̤ng , cō̤ng
 811. 皇 = uâng , uǎng
 812. 街 = gái
 813. 激 = gĭ
 814. 異 = ī
 815. 摘 = diă
 816. 角 = gŏ̤ , gŭ
 817. 瞧 =
 818. 負 = hū
 819. 施 = sí
 820. 模 = mû
 821. 草 = chǎu
 822. 某 = mě
 823. 銀 = ngê̤ng
 824. 露 = lū , sū
 825. 陣 = dēng
 826. 值 = cĭ , dì
 827. 班 = báing
 828. 層 = cǎing
 829. 修 = siú
 830. 差 = chái , chá
 831. 味 = mī
 832. 織 = cĭ
 833. 藥 = iò̤
 834. 館 = gǔing
 835. 密 = mĭ , mà̤
 836. 亮 = liōng
 837. 律 = lṳ̆
 838. 習 = sĭ
 839. 田 = chiâng , dîng
 840. 簡 = gǎing
 841. 免 = mǐng
 842. 毒 = tū , dù
 843. 歸 = gṳ́
 844. 波 = bó̤
 845. 型 = hěng
 846. 屋 = ŭ
 847. 換 = hūing
 848. 救 = hia̿u , giù
 849. 寄 = gṳē̄ , gī̄
 850. 帝 = dī̄
 851. 退 = tō̄
 852. 洋 = iô̤ng
 853. 絲 = sí
 854. 湖 = ǔ
 855. 睡 = sṳ̄̄
 856. 勞 = lǎu
 857. 婦 = bṳ̀ , hū
 858. 伯 = bă
 859. 尼 = nǐ
 860. 皮 = pî , pṳê
 861. 祖 = cǔ
 862. 雄 = hê̤ng , hě̤ng
 863. 婚 = hó̤ng
 864. 康 = kó̤ng
 865. 評 = běng , pěng
 866. 追 = dṳ́
 867. 哈 =
 868. 絡 = lŏ̤
 869. 店 = dā̄ng
 870. 翻 = huáing
 871. 環 = ǎing , ǔing
 872. 禮 = lǐ , lài
 873. 跑 = pǎu
 874. 超 = tiáu
 875. 葉 = niò̤ , cià
 876. 壓 = ă̤ , ă
 877. 占 = cī̄ng
 878. 佔 =
 879. 均 = gé̤ng
 880. 永 = ě̤ng
 881. 烈 = liĕ
 882. 獎 = ciǒng
 883. 婆 = bǒ̤ , bô̤
 884. 趕 =
 885. 富 = hū̄
 886. 蘭 = lǔing
 887. 錄 = lṳ̀
 888. 畫 = huā , uà
 889. 遇 = ngṳ̄
 890. 頓 = dō̤ng
 891. 藝 = ngī
 892. 普 = pǔ
 893. 判 = pū̄ing
 894. 源 = ngṳ̂ing
 895. 億 = ī̄
 896. 素 = sū̄
 897. 船 = ǔing
 898. 繼 = gī̄
 899. 尚 = siōng
 900. 嘴 =
 901. 察 = chuŏi
 902. 雨 = ṳ̀ , hṳ̄
 903. 優 = iú
 904. 您 =
 905. 險 = híng
 906. 烟 = íng
 907. 煙 = íng
 908. 氤 =
 909. 階 = gó , gái
 910. 擔 = dàng , dáng
 911. 散 = sū̄ing , sǔing
 912. 板 = bǎing
 913. 闆 =
 914. 鍾 = cé̤ng
 915. 鐘 = cé̤ng
 916. 訪 = hǒ̤ng
 917. 妹 = mṳē , mā̤
 918. 伸 = séng , sṳ́ing
 919. 佛 = hō
 920. 限 = hāing
 921. 討 = tǎu
 922. 臨 = lěng
 923. 吳 = ngû
 924. 搖 = iâu
 925. 跳 = tiǎu , tiāu , tiâu
 926. 曲 = kṳ̆
 927. 練 = līng
 928. 構 = gē
 929. 玩 = ngūing
 930. 玉 = ngṳ̀
 931. 犯 = huāng
 932. 廠 = chǒ̤ng
 933. 肯 = kǎing
 934. 協 = hiĕ
 935. 幸 = hāing
 936. 揮 = hṳ́
 937. 效 = hāu
 938. 齊 = cǐ , cǎi
 939. 封 = hóng , hé̤ng
 940. 溫 = ó̤ng
 941. 疑 = ngǐ
 942. 肉 = nṳ̀
 943. 攻 = góng
 944. 紙 = cṳě , cǐ
 945. 策 = chă̤
 946. 充 = ché̤ng
 947. 頂 = děng , dǎing
 948. 尋 = cěng
 949. 寧 = nǎing , něng
 950. 沙 = sá , suói
 951. 防 = bǒ̤ng
 952. 抓 = cuá
 953. 例 = lī
 954. 股 = gǔ
 955. 賣 = māi
 956. 順 = sē̤ng
 957. 警 = gěng
 958. 夢 = mōng
 959. 劇 = gṳ̀
 960. 善 = sīng
 961. 蒙 = mǒng
 962. 票 =
 963. 良 = liǒng
 964. 范 = bìng
 965. 範 = huāng
 966. 堅 = gíng
 967. 端 = dúing
 968. 靠 = kā̄u
 969. 雜 = cà
 970. 貴 = gṳ̄̄
 971. 怒 = nū
 972. 稿 =
 973. 拍 = pŏ̤ , pă
 974. 率 = sŏ , lṳ̆
 975. 舊 = giū
 976. 掉 = tiō̤ , diāu , tō̤
 977. 啦 =
 978. 莫 = mŏ̤
 979. 授 = siū
 980. 守 = siǔ
 981. 油 = iǔ
 982. 恩 = áing
 983. 積 = cĭ
 984. 益 = ĭ
 985. 縣 = gṳ̄ing , gūing , hṳ̌ing , hṳ̂ing
 986. 哭 = kṳ̆
 987. 罷 = bā̄i , bā̄
 988. 庭 = děng
 989. 窗 = chó̤ng , ché̤ng , tóng , té̤ng
 990. 揚 = iô̤ng
 991. 忘 = uǎng
 992. 午 = ngù
 993. 卡 =
 994. 雪 = sṳĕ
 995. 菜 = chā̤̄
 996. 牌 = bǎi
 997. 牛 = niû
 998. 脫 = tŏ
 999. 博 = bŏ̤
 1000. 丈 = diōng
 1001. 彈 = dūing , dǔing
 1002. 洲 = ciú
 1003. 松 = sé̤ng , cǒng , cě̤ng
 1004. 壞 = huōi
 1005. 鄧 = dāing
 1006. 鮮 = síng
 1007. 短 = dǒ
 1008. 畢 = bī , bĭ
 1009. 置 = dī̄
 1010. 楚 = chǔ
 1011. 歐 = é
 1012. 略 = liŏ̤
 1013. 畧 = liŏ̤
 1014. 智 = dī̄
 1015. 島 = dáu , dó̤ , dǎu , dǒ̤
 1016. 抗 = kǎng
 1017. 妻 = chí
 1018. 抱 = pāu
 1019. 載 = cuǒi , cuō̄i , cuōi
 1020. 敗 = bāi
 1021. 槍 = chióng
 1022. 適 = dĭ , sĭ
 1023. 虛 = hṳ́
 1024. 預 = ṳ̄
 1025. 睛 = céng
 1026. 刺 = chī̄ , chiā̄ , chū̄ , chiă , chiŏ̤
 1027. 爹 = dié , dá
 1028. 紛 = hó̤ng
 1029. 介 = gā̄i
 1030. 括 = guă , kuă
 1031. 銷 = siáu
 1032. 降 = ǎng , gā̄ng , gō̤̄ng
 1033. 魚 = ngṳ̂
 1034. 奔 = báing
 1035. 忍 = něng
 1036. 宗 = cóng
 1037. 盤 = bǔing, bûing
 1038. 耳 = nèng , ě̤
 1039. 野 = ià , iǎ
 1040. 訊 = sēng
 1041. 配 = pō̄
 1042. 禁 = gēng , gē̄ng
 1043. 索 = sŏ̤
 1044. 趙 = diàu
 1045. 默 = mă̤
 1046. 徒 = dǔ
 1047. 架 = gā̄ , gà
 1048. 燈 = dáing
 1049. 峰 = hóng
 1050. 狀 = cō̤ng , cò̤ng
 1051. 款 = kǔing
 1052. 移 = ǐ
 1053. 爸 = bā̄
 1054. 托 =
 1055. 洪 = ǒng
 1056. 升 = séng
 1057. 陞 = séng
 1058. 昇 = séng
 1059. 伙 =
 1060. 夥 = huǎ
 1061. 訂 = dā̄ing
 1062. 毫 = ǎu
 1063. 狐 = ǔ
 1064. 鎮 = dēng , dē̄ng
 1065. 床 = chô̤ng
 1066. 牀 =
 1067. 互 = hū
 1068. 套 = tā̄u
 1069. 旅 = lṳ̌
 1070. 逃 = dǎu
 1071. 罵 = mā̄
 1072. 輸 = sṳ́
 1073. 唱 = chiō̄ng
 1074. 靖 = cēng
 1075. 秘 = bī̄ , mĭ
 1076. 詞 = cǔ
 1077. 困 = kǒ̤ng
 1078. 睏 =
 1079. 淚 = lṳ̄
 1080. 熟 = sṳ̄
 1081. 財 = cǒ
 1082. 鬼 = gṳ̌
 1083. 骨 = gŏ
 1084. 申 = séng
 1085. 欲 = ō̄ , ṳ̆
 1086. 征 = déng
 1087. 徵 = déng
 1088. 私 = sí , sú
 1089. 舞 = ǔ
 1090. 秋 = chiú
 1091. 巨 = gù
 1092. 迎 = ngâng , ngiâng , nêng , niâng
 1093. 秀 = siū̄
 1094. 搞 =
 1095. 丁 = dáing
 1096. 吸 = hĭ
 1097. 審 = sěng
 1098. 遍 = píng , pī̄ng
 1099. 墻 =
 1100. 牆 = ciông
 1101. 朱 = cṳ́
 1102. 聖 = sē̄ng
 1103. 避 = pī
 1104. 躍 = iāu , iŏ̤
 1105. 忌 = gī
 1106. 桌 = dŏ̤
 1107. 執 = cĭ
 1108. 悲 = bó
 1109. 域 = ṳ̆
 1110. 曉 = hiǎu , hǎu
 1111. 弄 = [?]bōng , lōng
 1112. 亡 = uǎng
 1113. 橋 = giâu
 1114. 輩 = bō̄
 1115. 閃 = sǐng , iăng , iāng
 1116. 隱 = ěng , ǐng
 1117. 勁 = gē̄ng , gēng
 1118. 鬧 = nāu
 1119. 恐 = kě̤ng , kǒng
 1120. 呀 =
 1121. 付 = hū̄
 1122. 敬 = gē̄ng
 1123. 監 = gā̄ng
 1124. 廳 = tiáng
 1125. 庫 = kū̄
 1126. 震 = cěng
 1127. 材 = cǒ
 1128. 冰 = báing , béng
 1129. 醒 = sǎing , chǎng
 1130. 慶 = kē̄ng
 1131. 綠 = lṳ̀
 1132. 腿 = tǒ
 1133. 述 = sṳ̆
 1134. 徐 = cṳ̌
 1135. 尊 = có̤ng
 1136. 硬 = ngāing
 1137. 額 = ngă̤ , nià
 1138. 誤 = ngū
 1139. 借 = ciŏ̤ , cià
 1140. 納 = nà
 1141. 折 = ciĕ , ciè , ciē
 1142. 摺 = ciĕ
 1143. 售 = siū
 1144. 遺 = ǐ
 1145. 暴 = bā̄u
 1146. 曝 = pū
 1147. 缺 = kiĕ , kṳĕ , kuŏi
 1148. 迷 = mî
 1149. 魯 = lǔ
 1150. 探 = táng , tā̄ng
 1151. 貨 = huā̄
 1152. 童 = tô̤ng , tǒng
 1153. 緩 = hūing
 1154. 偉 = ṳ̌
 1155. 君 = gé̤ng
 1156. 莊 = có̤ng
 1157. 凡 = uǎing
 1158. 危 = ngṳ̌ , ngṳ̂
 1159. 燒 = chiáu
 1160. 彩 = chǎi , chǒ
 1161. 搶 = chǒ̤ng , chiǒng
 1162. 控 = kiōng , kō̤̄ng
 1163. 胸 = hé̤ng
 1164. 戲 = hī̄
 1165. 篇 = píng
 1166. 趣 = chṳ̄
 1167. 束 = sŭ
 1168. 謂 = ṳ̄
 1169. 概 = kā̄i
 1170. 射 = ià
 1171. 課 = kuā̄
 1172. 洞 = dōng
 1173. 麻 = mâ
 1174. 杯 = bó
 1175. 盃 = bó
 1176. 透 = tē̄
 1177. 郵 = iû
 1178. 榮 = ě̤ng
 1179. 懂 = dǒng
 1180. 擁 = ě̤ng
 1181. 獻 = hṳ̄̄ing
 1182. 洗 = sǎi
 1183. 休 = hiú
 1184. 迫 = pă̤
 1185. 嘆 = tū̄ing
 1186. 狗 = gě , ě
 1187. 偷 = té
 1188. 陰 = éng
 1189. 汽 =
 1190. 拜 = bā̄i
 1191. 橫 = huâng
 1192. 鼓 = gǔ
 1193. 健 = gū̄ing , gṳ̄̄ing
 1194. 厚 = gè , hē̄
 1195. 簽 = chíng
 1196. 丹 = dúing
 1197. 洛 = lŏ̤ , lò̤
 1198. 喊 = hǎng
 1199. 蓉 = ě̤ng
 1200. 輪 = lê̤ng
 1201. 岸 = ngāing
 1202. 奶 =
 1203. 淡 = dàng
 1204. 潮 = diǎu
 1205. 訓 = hē̤̄ng
 1206. 圓 = ṳ̂ing , ṳ̌ing
 1207. 卷 = gṳ̌ing , gṳ̄̄ing
 1208. 捲 = gṳ̌ing
 1209. 鬈 =
 1210. 釋 = sĭ
 1211. 諸 = cṳ́
 1212. 妙 = miāu
 1213. 唯 = ṳ̌
 1214. 奪 = dŏ̤
 1215. 逐 = dṳ̀ , dāi
 1216. 燕 = ī̄ng
 1217. 鷰 =
 1218. 呆 =
 1219. 測 = chă̤
 1220. 浪 = lō̤ng
 1221. 抽 = tiú
 1222. 蓋 = guǒi , gā̄i
 1223. 偏 = píng
 1224. 閱 = ṳĕ
 1225. 購 = gē
 1226. 途 = dǔ
 1227. 縱 = cē̤ng , ce̤̿ng
 1228. 耶 = iǎ
 1229. 摸 = mó̤
 1230. 掛 = guā̄
 1231. 航 = ǒ̤ng
 1232. 擇 = dō̤ , că̤
 1233. 恨 = hāing
 1234. 舍 = siā̄
 1235. 捨 = siǎ
 1236. 拳 = gṳ̂ing , gûing
 1237. 竹 = dṳ̆
 1238. 唐 = dǒ̤ng
 1239. 譽 = ṳ̄
 1240. 乘 = chěng , sēng , séng
 1241. 弱 = ngiŏ̤
 1242. 檢 = gǐng
 1243. 宮 = gé̤ng
 1244. 儀 = ngǐ
 1245. 旗 = gǐ
 1246. 含 = ǎng , gǎing
 1247. 袁 = ṳ̌ing
 1248. 址 = cǐ
 1249. 擺 = bā̄i , bǎi
 1250. 奧 = āu , ngāu
 1251. 番 = huáing
 1252. 混 = hō̤ng
 1253. 滅 = miè
 1254. 握 = ǔ , ŏ̤
 1255. 牙 = ngâ
 1256. 慮 = lṳ̄
 1257. 召 = diāu
 1258. 猛 = mā̄ing
 1259. 寬 = kúing
 1260. 盛 = chěng , sēng , séng
 1261. 核 = hă̤ , hō
 1262. 袋 = dō
 1263. 紹 = iàu
 1264. 補 = bǔ , biǒ̤
 1265. 典 = dǐng
 1266. 圈 =
 1267. 丰 =
 1268. 豐 = hóng
 1269. 雅 = ngǎ
 1270. 吉 = gĭ
 1271. 贊 = cū̄ing
 1272. 讚 =
 1273. 茶 = dâ
 1274. 亦 = iǎ , ĭ
 1275. 谷 = gŭ
 1276. 穀 = gŭ
 1277. 穩 = ǒ̤ng
 1278. 彙 = lṳ̄ , hō
 1279. 匯 = hō
 1280. 厲 = lī
 1281. 屆 = gā̄i
 1282. 跡 = ciă
 1283. 雷 = sô , lô
 1284. 序 = hṳ̄
 1285. 寒 = ǔing , gǔing
 1286. 附 = hū
 1287. 雞 = gái
 1288. 遭 = cáu
 1289. 挑 = tiáu , tiǎu
 1290. 肩 = gáing
 1291. 憶 = ī̄
 1292. 柔 = iǔ
 1293. 戴 = duō̄i , duǒi
 1294. 惜 = sĭ , chiŏ̤
 1295. 隔 = gă , gă̤
 1296. 豪 = ǎu
 1297. 誠 = chěng
 1298. 瑞 = sṳ̄
 1299. 減 = gáng , gǎng
 1300. 播 = bó̤
 1301. 麼 =
 1302. 針 = céng
 1303. 棋 = gǐ
 1304. 競 = gēng
 1305. 臂 = bĭ , pĭ
 1306. 挺 = tǎing , těng
 1307. 操 = cháu , chā̄u
 1308. 腰 = iáu
 1309. 狂 = kuǎng , guǎng
 1310. 替 = tā̄i
 1311. 梅 = mô
 1312. 固 = gū̄
 1313. 倫 = lě̤ng
 1314. 宋 = sō̤̄ng
 1315. 鋼 = gō̤̄ng
 1316. 諾 = nŏ̤
 1317. 殘 = cǔing
 1318. 延 = ǐng
 1319. 虎 = gǔ
 1320. 迅 = sēng
 1321. 災 = cuói
 1322. 悄 =
 1323. 岳 = ngà
 1324. 嶽 = ngà
 1325. 喬 = giǎu
 1326. 川 = chṳ́ing
 1327. 仇 = chiǔ
 1328. 季 = gṳ̄̄
 1329. 吹 = chṳé
 1330. 糧 = liông
 1331. 聚 = cṳ̀
 1332. 譯 = ĭ
 1333. 珠 = cṳ́ , ciú , dṳ́
 1334. 叔 = sṳ̆
 1335. 謀 = mě
 1336. 礎 = chǔ
 1337. 仁 = nêng , nîng
 1338. 損 = sǒ̤ng
 1339. 融 = ě̤ng
 1340. 輛 =
 1341. 淨 = cēng
 1342. 敏 = měng
 1343. 伊 = í
 1344. 仙 = síng
 1345. 巧 = kiǎu
 1346. 零 = lâing , lěng
 1347. 累 = lṳ̄
 1348. 纍 = lǒ , lō̤
 1349. 享 = hiǒng
 1350. 伴 = pūing
 1351. 蕩 = dō̤ng
 1352. 珍 = déng
 1353. 勇 = ě̤ng
 1354. 末 = mŏ̤ , muòi
 1355. 奮 = huō̤ng
 1356. 膽 = dǎng
 1357. 棄 = kī̄
 1358. 煩 = uǎing
 1359. 糊 = ǔ , gǔ
 1360. 猶 = iǔ
 1361. 稅 = sṳē̄
 1362. 培 = bǒ
 1363. 抵 = dǎi , dǐ
 1364. 僧 = cāing
 1365. 鋒 = hóng
 1366. 乃 = nǎi
 1367. 遙 = iǎu
 1368. 摩 = mǒ̤
 1369. 坦 = tǎng
 1370. 後 = hē
 1371. 眉 = mî
 1372. 餐 = chūing , chúing
 1373. 慣 = gū̄ing
 1374. 憑 = běng
 1375. 冠 = gúing , lū̄ing
 1376. 抬 = tǎi , dǒ
 1377. 碰 =
 1378. 幣 = bī
 1379. 啟 = kǐ
 1380. 啓 = kǐ
 1381. 碼 = mǎ
 1382. 冒 = māu
 1383. 汗 = gṳ̄ing , gūing
 1384. 俗 = sṳ̆
 1385. 灰 = hó
 1386. 督 = dŭ
 1387. 窮 = gě̤ng , gê̤ng
 1388. 頗 = pǒ̤
 1389. 傾 = kēng , kéng
 1390. 尖 = cìng , cíng
 1391. 韓 = ǔing
 1392. 貿 = mē
 1393. 仿 = hǒ̤ng
 1394. 孤 = gú
 1395. 飄 = piáu
 1396. 漫 = māing , mūing
 1397. 予 =
 1398. 紫 = cǔ
 1399. 側 = că̤ , chă̤
 1400. 沿 = ṳ̂ing , ě̤ng
 1401. 拔 = bă , bái
 1402. 袖 = siū̄ , siū
 1403. 梁 = liông
 1404. 賞 = siǒng
 1405. 幕 = mŏ̤ , mū
 1406. 壁 = biă , bĭ
 1407. 旦 = dū̄ing
 1408. 晨 = sěng
 1409. 純 = sě̤ng
 1410. 閉 = bă̤ , bĭ
 1411. 涼 = liông
 1412. 掃 = sǎu , sē̄
 1413. 尤 = iǔ
 1414. 炮 = pā̄u
 1415. 碗 = ǔing
 1416. 貼 = tă
 1417. 插 = chă
 1418. 滾 = gǒ̤ng
 1419. 緣 = ṳ̂ing
 1420. 寺 = cī
 1421. 貝 = bō̄
 1422. 潤 = nē̤ng
 1423. 氏 = sī
 1424. 冬 = dóng
 1425. 擴 = kuă , kuā̄ng
 1426. 欄 = lûing
 1427. 荒 = huáng
 1428. 哲 = ciĕ
 1429. 逼 = bĭ
 1430. 嚇 = hiă
 1431. 堆 = dó
 1432. 撞 = dǒng , cè̤ng
 1433. 郎 = sô̤ng , lô̤ng
 1434. 倆 =
 1435. 藍 = lâng
 1436. 閑 = ǎing , hâing
 1437. 辛 = séng
 1438. 鏡 = giā̄ng
 1439. 陪 = bǒ
 1440. 騎 = gǐ , guòi
 1441. 蛋 =
 1442. 促 = chṳ̆ , cŭ
 1443. 羊 = iô̤ng
 1444. 宜 = ngǐ
 1445. 嘛 =
 1446. 顏 = ngǎing
 1447. 貧 = běng
 1448. 幅 = hŭ
 1449. 駐 = cṳ̄̄ , cù
 1450. 萍 = pěng
 1451. 污 = ú
 1452. 杰 = giĕ
 1453. 傑 = giĕ
 1454. 撲 = pŭ
 1455. 壯 = cō̤̄ng
 1456. 薩 = să
 1457. 刑 = hěng
 1458. 憂 = iú
 1459. 貌 = māu
 1460. 獄 = ngṳ̀
 1461. 塞 = să̤ , cà̤
 1462. 鳳 = hōng
 1463. 孔 = kǒng
 1464. 觸 = chṳ̆ , chŭ
 1465. 戀 = nīng
 1466. 豈 = kǐ
 1467. 森 = sáing
 1468. 繁 = uǎing
 1469. 碎 = chō̄
 1470. 津 = céng
 1471. 俠 = hă
 1472. 隆 = lê̤ng
 1473. 遲 = dǐ
 1474. 輝 = hṳ́
 1475. 狠 = hǎing
 1476. 析 = sĭ
 1477. 縮 = sŏ̤
 1478. 穴 = hiē
 1479. 蕭 = siáu
 1480. 怨 = ṳ̄̄ing , ṳ́ing
 1481. 磨 = muôi , mô̤ , mō̤
 1482. 伏 = iū̄ , hū , hŭ , pŭ
 1483. 辭 = cǔ
 1484. 泥 = nâi
 1485. 齡 =
 1486. 徑 = gēng
 1487. 鼻 = pī
 1488. 賴 = lāi , luōi
 1489. 仰 = ngiǒng
 1490. 憤 = huō̤ng
 1491. 慕 = mū
 1492. 俄 = ngǒ̤
 1493. 映 = iāng
 1494. 詢 = sě̤ng
 1495. 慘 = chǎng
 1496. 麥 = mà
 1497. 宿 = siū̄ , sṳ̆
 1498. 倍 = bò
 1499. 粗 = chú
 1500. 騰 = dǎing
 1501. 稍 = sā̄u , sǎu
 1502. 截 =
 1503. 染 = nǐng
 1504. 烏 = ú
 1505. 愈 = ṳ̄
 1506. 崗 = gó̤ng
 1507. 柳 = liǔ
 1508. 鋪 = pṳ́ , pú , pǔ
 1509. 涉 = siĕ
 1510. 疾 = cĭ
 1511. 擋 = dǒ̤ng
 1512. 奉 = hōng
 1513. 踏 = dà , tă
 1514. 忠 = dé̤ng
 1515. 伍 = ngù
 1516. 躲 =
 1517. 籍 = cì , cià
 1518. 努 = nǔ
 1519. 朗 = lō̤̄ng , lō̤ng , lǒ̤ng
 1520. 箱 = sióng
 1521. 裁 = cǒ
 1522. 帳 = diō̄ng
 1523. 兼 = gíng
 1524. 彼 = bǐ
 1525. 霞 = hâ
 1526. 豬 = kṳ̌
 1527. 悉 = sĭ
 1528. 扎 = că , cuŏi
 1529. 勸 = kṳ̄̄ing , kū̄ing
 1530. 薄 = bò̤
 1531. 筑 =
 1532. 築 = dṳ̆
 1533. 俊 = cē̤̄ng
 1534. 鞋 = ǎi
 1535. 距 = gṳ̀
 1536. 侵 = céng
 1537. 欣 = hēng
 1538. 擠 = cà , cǐ
 1539. 媒 = mô , mû
 1540. 吐 = tū̄
 1541. 魂 = ô̤ng
 1542. 潔 = giĕ
 1543. 枝 = gí , cí
 1544. 盈 = ǐng
 1545. 阻 = cǔ
 1546. 陷 = hāng
 1547. 甲 = gă
 1548. 鄭 = tiāng
 1549. 鳴 = měng
 1550. 倘 =
 1551. 剩 = sēng
 1552. 顆 = kuá , kó
 1553. 拖 = tuói , tó̤
 1554. 舒 = sṳ́
 1555. 惠 = hṳ̄
 1556. 昏 = hó̤ng
 1557. 振 = cěng
 1558. 戒 = gā̄i
 1559. 喪 = só̤ng , sō̤̄ng , sō̤ng
 1560. 焦 = ciáu , dǎu
 1561. 爬 = bâ
 1562. 凌 = lěng
 1563. 慧 = hṳ̄
 1564. 偶 = ngě
 1565. 晃 = huǎng
 1566. 桃 = tǎu , dâu
 1567. 赤 = chiă
 1568. 爛 = lṳ̄ing , lūing
 1569. 騙 = pī̄ng
 1570. 措 =
 1571. 頁 = ngiè
 1572. 凶 = hé̤ng
 1573. 兇 = hé̤ng
 1574. 泰 = tuō̄i
 1575. 尸 = chí
 1576. 屍 = chí
 1577. 坡 = pó̤
 1578. 勒 = là̤ , lǎ̤
 1579. 療 = liǎu
 1580. 塔 = tă
 1581. 塵 = dêng
 1582. 躺 =
 1583. 殊 = sṳ́
 1584. 慰 = ṳ̄
 1585. 壇 = dǔing
 1586. 罈 =
 1587. 甘 = gó̤ng
 1588. 咬 =
 1589. 拒 = gṳ̀
 1590. 彪 = biú , biáu
 1591. 炸 =
 1592. 井 = cǎng
 1593. 崇 = cǒng
 1594. 飲 = ǎing , ěng
 1595. 祝 = cṳ̆
 1596. 汪 = uáng
 1597. 牢 = lǎu , lâu
 1598. 桂 = gṳ̄̄
 1599. 尾 = mṳě , muǒi
 1600. 漂 = piáu , piā̄u
 1601. 聊 = liǎu
 1602. 撒 =
 1603. 恰 = kiă
 1604. 凝 = ngǐng
 1605. 矛 = mâu , mê
 1606. 於 = ṳ̌
 1607. 賓 = béng
 1608. 緒 = sṳ̄
 1609. 彭 = pâng
 1610. 肚 = dū
 1611. 匆 =
 1612. 描 = miâu
 1613. 粉 = huǒ̤ng
 1614. 賊 = chā̤
 1615. 乏 = huă
 1616. 盾 = dō̤ng
 1617. 愁 = chě
 1618. 斜 = ciǎ , chiā̄
 1619. 裂 = liè
 1620. 滑 = gò
 1621. 斐 =
 1622. 廢 = hī̄
 1623. 寂 = cĭ
 1624. 涌 =
 1625. 詳 = ciǒng
 1626. 湯 = tó̤ng
 1627. 徹 = chă̤
 1628. 玄 = hṳ̌ing
 1629. 斤 = gé̤ng
 1630. 轟 = hóng
 1631. 奸 = gáing
 1632. 姦 = gáing
 1633. 憐 = lěng , lǐng
 1634. 朵 = dǒ̤
 1635. 佳 = gá
 1636. 皆 = gái
 1637. 鳥 = niǎu
 1638. 屌 =
 1639. 邦 = bó̤ng
 1640. 扶 = hǔ , pṳ̄̄
 1641. 毀 = hǒ
 1642. 聰 = chóng
 1643. 辯 = bìng
 1644. 瓶 = bǎing
 1645. 餓 = ngō̤
 1646. 蛇 = sṳê
 1647. 捕 = pǔ
 1648. 搬 =
 1649. 沈 = sěng
 1650. 瀋 =
 1651. 楓 = hóng
 1652. 舅 = giū
 1653. 幽 = iú
 1654. 魔 = mǒ̤
 1655. 琴 = gěng
 1656. 掙 = cēng
 1657. 聘 = pēng
 1658. 彎 = úing , ṳ́ing
 1659. 墓 = mū
 1660. 欺 = kí
 1661. 悟 = ngū
 1662. 蔣 = ciǒng
 1663. 臣 = chěng
 1664. 返 = huǎing
 1665. 違 = ṳ̌ , ngà̤
 1666. 虧 = kṳ́
 1667. 丟 =
 1668. 援 = ṳ̌ing
 1669. 赫 = hă̤
 1670. 魏 = ngṳē
 1671. 耐 = nǎ̤ , nāi
 1672. 佩 = pō̄
 1673. 酸 = só̤ng
 1674. 盟 = měng
 1675. 胖 = pō̤̄ng
 1676. 傻 = sá
 1677. 繞 = niǎu
 1678. 哼 =
 1679. 秦 = cěng
 1680. 屈 = kṳ̆
 1681. 辱 = ṳ̀ , ṳ̆
 1682. 昨 = cŏ̤ , că
 1683. 瘦 = sē̄
 1684. 暫 = càng , cǎng
 1685. 箭 = cī̄ng
 1686. 署 = sṳ̄̄
 1687. 赴 = pŭ , hū̄
 1688. 遞 = dī
 1689. 猜 = chǎi
 1690. 潛 = cǐng , cîng
 1691. 鴻 = ǒng
 1692. 績 = cĭ
 1693. 耀 = iāu
 1694. 涂 = dǔ
 1695. 塗 = dǔ
 1696. 割 = gŏ̤ , uǎi
 1697. 豆 = dē
 1698. 悶 = mō̤ng , mōng
 1699. 亭 = dǎing
 1700. 祥 = ciǒng
 1701. 勵 = lī
 1702. 宇 = ṳ̌
 1703. 泛 =
 1704. 狼 = lǒ̤ng
 1705. 悔 = hō̄
 1706. 搭 = dă
 1707. 艦 = kǎng
 1708. 浮 = ṳě , iǔ
 1709. 牽 = káing
 1710. 符 = ǔ
 1711. 肅 = sṳ̆
 1712. 奴 = nû , nŭ
 1713. 爆 = pā̄u
 1714. 姊 = cī̄
 1715. 幼 = iū
 1716. 夾 = gà , gă
 1717. 邀 = iáu
 1718. 瘋 =
 1719. 允 = ě̤ng
 1720. 惱 = nǎu
 1721. 租 = cú
 1722. 椅 = ǐ
 1723. 尺 = chiŏ̤
 1724. 侍 = sī , sū̄
 1725. 腐 = hū
 1726. 顫 = cī̄ng
 1727. 扭 = niǔ , niū
 1728. 菲 = hí
 1729. 瓦 = uà
 1730. 擦 =
 1731. 辣 = luòi
 1732. 奏 = cē̄
 1733. 殷 = éng
 1734. 埋 = mâi
 1735. 摔 =
 1736. 盼 = pāng
 1737. 吟 = ngěng
 1738. 渡 = dū
 1739. 衫 = sáng
 1740. 跨 = kuá
 1741. 醉 = cṳ̌
 1742. 艱 = gáing
 1743. 掩 = ǐng
 1744. 荷 = ó̤
 1745. 蒼 = chó̤ng
 1746. 旋 = sṳ̌ing , cṳ̄ing
 1747. 揭 = giĕ
 1748. 桑 = só̤ng
 1749. 仗 = tiōng , diōng
 1750. 蓮 =
 1751. 鑽 = cō̤̄ng
 1752. 宏 = ǒng
 1753. 幻 = hūing
 1754. 刃 = lāing
 1755. 峽 = à
 1756. 遼 = liǎu
 1757. 娃 = uá
 1758. 凱 = kǎi
 1759. 患 = hūing
 1760. 障 = cióng
 1761. 丐 = gā̄i
 1762. 衡 =
 1763. 貓 = mê , miâu
 1764. 丑 = tiǔ
 1765. 醜 = chiǔ
 1766. 濤 = dǎu
 1767. 暖 = nǒ̤ng
 1768. 溜 = liū , liú
 1769. 鍋 = uá
 1770. 奈 = nāi
 1771. 罰 = huā̄i
 1772. 拾 = siŏ̤
 1773. 濃 = nê̤ng
 1774. 鍵 =
 1775. 脈 =
 1776. 鎖 = sǒ̤
 1777. 鄰 = lěng
 1778. 臭 = chē̄
 1779. 芳 = hó̤ng
 1780. 垂 = cṳ̂ , sṳ̂
 1781. 捉 = chŭ
 1782. 恢 = hó
 1783. 姆 =
 1784. 砍 = kǎng
 1785. 駕 = gā̄
 1786. 恭 = gé̤ng
 1787. 挨 =
 1788. 禍 = huā
 1789. 曹 = cǎu
 1790. 慈 = cǔ
 1791. 抖 = dě
 1792. 泉 = cṳ̂ing
 1793. 覽 = lǎng
 1794. 澳 = ngāu
 1795. 髒 =
 1796. 臟 = cō̤ng
 1797. 疼 =
 1798. 銅 = dǒng
 1799. 羞 = siú
 1800. 檔 = dō̤̄ng , tō̤ng
 1801. 拋 = páu
 1802. 苗 = miâu
 1803. 惑 = hŏ
 1804. 肥 = bṳ̂
 1805. 驅 = kṳ́
 1806. 窩 = uá
 1807. 褲 =
 1808. 估 = gǔ
 1809. 胞 = báu
 1810. 柄 = bā̄ng , bē̄ng
 1811. 闊 = kuŏi
 1812. 杜 = dū
 1813. 勤 = gěng
 1814. 舟 = ciú
 1815. 帽 = māu
 1816. 瑪 =
 1817. 撤 = chă̤
 1818. 頻 = pěng
 1819. 禪 = ǐng
 1820. 柯 = kó̤
 1821. 萊 = lǎi
 1822. 堪 = káng
 1823. 寸 = chō̤̄ng
 1824. 哀 = uói
 1825. 熊 = hê̤ng
 1826. 腹 = bŭ , hŭ
 1827. 嘗 = iǒ̤ng
 1828. 敲 = kò̤ , kā̄u
 1829. 勃 = bŏ̤ , pŭ
 1830. 巡 = sě̤ng
 1831. 盜 = dàu
 1832. 籌 = tiû
 1833. 扣 = kē̄
 1834. 池 = dǐ
 1835. 淺 = chǐng
 1836. 柴 = châu
 1837. 埃 = ái
 1838. 嫁 = gā̄ , hā̄
 1839. 枚 = mô
 1840. 稀 = hí
 1841. 雕 = diáu
 1842. 厭 = ī̄ng
 1843. 瓜 = guá
 1844. 壽 = siū
 1845. 跌 = diĕ
 1846. 扯 = dǐ , chiǎ
 1847. 董 = dǒng
 1848. 錦 = gěng
 1849. 鑒 = gā̄ng
 1850. 鑑 = gā̄ng
 1851. 刷 = sŏ
 1852. 趨 = chṳ́ , kṳ́
 1853. 捐 = gṳ́ing
 1854. 傲 = ngāu
 1855. 貫 = gǔing , gū̄ing
 1856. 殿 = dāing
 1857. 撥 = buŏi
 1858. 遜 = sō̤̄ng
 1859. 踢 = tă̤ , tĭ
 1860. 賠 =
 1861. 姿 = cú
 1862. 遷 = chíng
 1863. 黎 = lî
 1864. 祭 = cī̄
 1865. 滴 = dĭ
 1866. 襲 = sĭ , siĕ
 1867. 慌 = huáng
 1868. 鞭 = bíng
 1869. 茫 = mǒ̤ng
 1870. 逢 = ǒng
 1871. 屠 = dǔ
 1872. 昆 = kó̤ng
 1873. 柏 = bă
 1874. 栢 =
 1875. 檗 =
 1876. 駛 = sǎ̤ , sǔ
 1877. 咐 =
 1878. 植 = cĭ
 1879. 懼 = gṳ̀
 1880. 紐 = niǔ
 1881. 捷 = ciĕ
 1882. 圳 =
 1883. 牲 = sǎing , sǎng
 1884. 蹤 = cé̤ng , cóng
 1885. 叢 = công
 1886. 漠 = mŏ̤
 1887. 銳 = ṳĕ
 1888. 喇 =
 1889. 乾 = gúing , diǎu , gǐng
 1890. 霍 = hŏ̤
 1891. 濕 = chiĕ , sĭ
 1892. 睜 = cēng
 1893. 仔 =
 1894. 吵 = chǎu , cā̄u
 1895. 悠 = iú
 1896. 溝 = gé
 1897. 墨 = mà̤
 1898. 串 = chṳ̄̄ing , chū̄ing
 1899. 俱 = gṳ̀
 1900. 陶 = dǎu
 1901. 貢 = gō̤̄ng
 1902. 渾 = ǒ̤ng , hō̤ng , hǒ̤ng , hô̤ng
 1903. 贏 = iâng
 1904. 屁 = pṳ̄̄
 1905. 馳 = dǐ
 1906. 棒 = bō̤ng , bǒ̤ng
 1907. 匹 = pĭ
 1908. 拼 = páng
 1909. 恒 = ǎing
 1910. 恆 = ǎing
 1911. 邪 = ciǎ
 1912. 脆 = chō̄
 1913. 糟 = cáu , cé
 1914. 扮 = bāing
 1915. 賢 = hǐng
 1916. 飾 = sĭ
 1917. 償 = siǒng , iǒ̤ng
 1918. 拆 =
 1919. 纏 = dîng , dǐng
 1920. 攝 = ngiĕ , niĕ , ngiē , niē
 1921. 擬 = ngǐ
 1922. 滋 = cú
 1923. 嘿 =
 1924. 旨 = cǐ
 1925. 闖 = chǒ̤ng
 1926. 賀 = hō̤
 1927. 翠 = chṳ̄̄
 1928. 縫 = ǒng , pōng , pǒng
 1929. 飽 = bǎu
 1930. 劫 = giĕ
 1931. 撫 = ǔ
 1932. 挖 =
 1933. 冊 = chă
 1934. 叛 = būing , pū̄ing
 1935. 肖 = siáu , siā̄u
 1936. 熙 = hí
 1937. 煉 =
 1938. 憲 = hṳ̄̄ing
 1939. 廟 = miāu
 1940. 碧 = bĭ
 1941. 盒 = hō̤
 1942. 誼 = ngǐ
 1943. 儲 = tṳ̌ , sṳ̌
 1944. 馮 = bǒng
 1945. 喚 = hūing
 1946. 貪 = táng
 1947. 臥 = ngŏ̤
 1948. 翼 = siē , sī
 1949. 擾 = iǎu
 1950. 脅 = hiĕ , siĕ
 1951. 跪 = gṳ̄
 1952. 碑 = bí
 1953. 呵 =
 1954. 甜 = dǎng , tǐng
 1955. 灑 = sá
 1956. 洒 =
 1957. 譜 = pǔ , bǔ
 1958. 莎 =
 1959. 娜 =
 1960. 閣 = gŏ̤
 1961. 庸 = ě̤ng
 1962. 鵬 = bǎing
 1963. 覆 = hŭ , pŭ
 1964. 玲 =
 1965. 侯 = ě
 1966. 抹 = muŏi
 1967. 盧 = lû
 1968. 礙 = ngāi
 1969. 綜 = cóng
 1970. 丘 = kiú
 1971. 暈 = ē̤ng
 1972. 攔 = lûing
 1973. 燃 = ǐng
 1974. 昌 = chióng
 1975. 吞 = tó̤ng
 1976. 嫌 = hǐng
 1977. 狄 = dĭ
 1978. 押 = ă
 1979. 舌 = ṳē
 1980. 琳 =
 1981. 霧 = ū , sū , mū
 1982. 曼 = mūing
 1983. 恥 = chǐ
 1984. 櫃 = gṳ̄
 1985. 柜 =
 1986. 攤 = túing
 1987. 削 = siŏ̤ , siă
 1988. 戚 = chĭ
 1989. 杆 = gúing
 1990. 桿 =
 1991. 岩 =
 1992. 巖 = ngâng
 1993. 喂 = ṳ́
 1994. 扔 = chěng
 1995. 逝 = sĭ
 1996. 誕 = dāng
 1997. 懸 = hṳ̌ing , hṳ̂ing
 1998. 爽 = sǒ̤ng
 1999. 崔 = chó
 2000. 廷 = děng
 2001. 湊 = chē̄
 2002. 痴 =
 2003. 癡 =
 2004. 盆 = bǒ̤ng
 2005. 御 = ngṳ̄
 2006. 禦 = ngṳ̄
 2007. 酷 = kṳ̆
 2008. 艾 = ngṳē , ngāi
 2009. 唉 = ài
 2010. 姥 = mǔ
 2011. 籠 = lông , lǒng
 2012. 顛 = díng
 2013. 姻 = éng
 2014. 攜 = hī
 2015. 愧 = kō̄
 2016. 芬 = huó̤ng
 2017. 穆 =
 2018. 扇 = sī̄ng
 2019. 郁 = ṳ̆
 2020. 鬱 = ṳ̆
 2021. 擲 = diàng
 2022. 怔 =
 2023. 芯 =
 2024. 鼠 = chṳ̌
 2025. 糾 = giù
 2026. 疆 = kióng
 2027. 曰 = uā , ṳĕ
 2028. 傅 = hū̄ , hū
 2029. 袍 = bǎu
 2030. 唇 = ě̤ng , sě̤ng
 2031. 穌 =
 2032. 捧 = pǒng
 2033. 勾 =
 2034. 牧 = mŭ
 2035. 儒 = ṳ̌
 2036. 慨 = kā̄i
 2037. 筋 = gṳ́ing
 2038. 柱 = cṳ̀ , tiū
 2039. 卑 = bó
 2040. 咽 = íng
 2041. 噸 =
 2042. 蟲 = tông
 2043. 繩 = sěng
 2044. 廚 = dṳ̂
 2045. 冤 = ṳ́ing
 2046. 漲 = diō̄ng
 2047. 皺 =
 2048. 疲 = pǐ
 2049. 賭 = dǔ
 2050. 饒 = niâu , ngiâu
 2051. 礦 = kuā̄ng
 2052. 暢 = tiō̄ng
 2053. 煤 = mô
 2054. 腕 = ǔing
 2055. 噴 = pē̤̄ng
 2056. 遣 = kǐng
 2057. 浩 = hāu
 2058. 翁 = é̤ng , óng
 2059. 咨 = cú
 2060. 諮 =
 2061. 鏢 =
 2062. 屏 = běng
 2063. 仲 = dē̤ng
 2064. 嘻 =
 2065. 吩 =
 2066. 棉 = mîng
 2067. 孟 = māing
 2068. 撐 =
 2069. 爐 = lû
 2070. 泄 = siĕ
 2071. 洩 =
 2072. 葬 = cō̤̄ng
 2073. 搜 = sáu
 2074. 添 = tíng
 2075. 遵 = có̤ng
 2076. 迪 =
 2077. 偽 = ṳ̄
 2078. 兆 = diàu
 2079. 欠 = kī̄ng
 2080. 諒 = liōng
 2081. 炎 = iǎng , ǐng
 2082. 氛 =
 2083. 杖 = tiōng
 2084. 瞎 = hăi
 2085. 釣 = diā̄u
 2086. 腸 = cō̤ng , diǒng
 2087. 披 = pí
 2088. 剝 = bŭ , bŏ̤
 2089. 誓 = sī
 2090. 賺 = tē̄ng
 2091. 役 = ià
 2092. 泡 = pāu
 2093. 逆 = ngà̤
 2094. 矮 = ǎi
 2095. 吊 =
 2096. 填 = tâing , tāing , tīng , tāng , dāing , dīng , dāng
 2097. 嘉 = gá
 2098. 燭 = cṳ̆
 2099. 廈 = hā
 2100. 夕 = sĭ
 2101. 衰 = só
 2102. 液 = ĭ
 2103. 薛 = siĕ
 2104. 仆 =
 2105. 僕 = pŭ
 2106. 邁 = māi
 2107. 齒 = chǐ
 2108. 謹 = gěng
 2109. 呈 = diǎng
 2110. 昂 = ngǎng
 2111. 抄 = cháu
 2112. 彌 = mî , mǎ̤
 2113. 渴 = kuŏi , kŏ̤
 2114. 梯 = tí
 2115. 疏 = sú
 2116. 耗 =
 2117. 瞪 = dā̄ing
 2118. 斥 =
 2119. 夸 = kuá
 2120. 誇 =
 2121. 蒂 = dī̄
 2122. 剪 = cǎing
 2123. 娶 = chṳ̌
 2124. 痕 = hô̤ng
 2125. 弗 =
 2126. 姚 = iǎu
 2127. 債 = cā̄i
 2128. 妥 = tǒ̤
 2129. 璃 = lî
 2130. 掏 =
 2131. 刹 =
 2132. 晶 = céng
 2133. 衷 = cé̤ng
 2134. 膚 = hú
 2135. 鹿 = lù
 2136. 拓 = tŏ̤
 2137. 卓 = dŏ̤
 2138. 症 =
 2139. 癥 =
 2140. 糖 = tô̤ng
 2141. 欽 = kéng
 2142. 綿 = mîng
 2143. 哩 =
 2144. 誘 = iū
 2145. 枯 = kú
 2146. 歇 = hṳĕ
 2147. 塑 =
 2148. 妨 = hǒ̤ng
 2149. 豫 = ṳ̆
 2150. 抑 = ĭ
 2151. 珊 = súing , sṳ́ing
 2152. 棍 = gō̤̄ng
 2153. 晉 = cē̄ng
 2154. 淋 = lîng
 2155. 悅 = ṳĕ
 2156. 敦 = dó̤ng , dúing
 2157. 艷 = ī̄ng , īng
 2158. 豔 = ī̄ng , īng
 2159. 玻 = bó̤
 2160. 砸 =
 2161. 嚷 =
 2162. 盲 = mǎng
 2163. 辨 = bìng
 2164. 葛 = guŏi
 2165. 罕 = hǎng
 2166. 矩 = gṳ̌
 2167. 泳 = ē̤ng
 2168. 宅 = dà̤ , tà̤
 2169. 貸 = dō
 2170. 膀 =
 2171. 捏 = niĕ , nìng
 2172. 頸 = gēng
 2173. 踐 = cǐng
 2174. 脖 =
 2175. 賈 = gǎ
 2176. 轎 = giāu
 2177. 脾 = bǐ , pĭ
 2178. 堡 = bǎu
 2179. 嬌 = giáu
 2180. 浙 = ciĕ
 2181. 劣 = lṳĕ
 2182. 瀟 =
 2183. 賜 = sū̄
 2184. 陀 = dǒ̤
 2185. 蓄 = hṳ̆ , tṳ̆
 2186. 墳 = uǒng
 2187. 頌 = sē̤ng
 2188. 漏 = lē
 2189. 杭 = ǒ̤ng
 2190. 矛 = mâu , mê
 2191. 磚 =
 2192. 瞬 = sē̤ng
 2193. 鶴 = hō̤
 2194. 辟 = pĭ
 2195. 漁 = ngṳ̂
 2196. 乖 = guói , guǒi
 2197. 霸 = bā̄
 2198. 襄 = sióng
 2199. 炒 = chǎu
 2200. 啞 = ǎ
 2201. 浦 = pǔ
 2202. 餅 = biǎng
 2203. 犧 = hí
 2204. 灘 = túing
 2205. 釘 = dáing , dā̄ing
 2206. 吁 =
 2207. 籲 =
 2208. 錫 = sĭ , să̤
 2209. 贈 = cāing
 2210. 哄 = hǒng
 2211. 鈴 = lâing
 2212. 頑 = nṳ̄ing , nūing
 2213. 殖 = cĭ
 2214. 鷹 = áing
 2215. 蔡 = chuō̄i
 2216. 催 = chó
 2217. 芙 = hû
 2218. 彬 = béng
 2219. 拼 = páng
 2220. 軌 = gṳ̌
 2221. 喲 =
 2222. 歉 = kǐng , kiĕ
 2223. 盯 =
 2224. 碩 = sĭ
 2225. 惹 = niǎ
 2226. 契 = kī̄ , kā̄i
 2227. 愚 = ngṳ̄ , ngṳ̂
 2228. 帥 = suō̄i
 2229. 惶 =
 2230. 憾 = hāng , hāing
 2231. 懶 = lǎng
 2232. 姨 = ǐ
 2233. 喘 = chǔing
 2234. 獸 = siū̄
 2235. 陌 = mă̤ , bă
 2236. 罩 = cā̄u
 2237. 獵 = là
 2238. 嵩 = sóng
 2239. 鹽 = îng , īng
 2240. 塩 = îng
 2241. 飢 = gí , gṳě
 2242. 淒 = chǐ
 2243. 喉 = ě
 2244. 宴 = ī̄ng
 2245. 腔 = kióng
 2246. 翰 = hū̄ing
 2247. 膝 = chĭ
 2248. 陵 = lěng
 2249. 蜂 = póng
 2250. 邏 =
 2251. 劈 = piĕ , pĭ
 2252. 廉 = lǐng
 2253. 裹 = gǒ , hō̄
 2254. 驕 = giáu
 2255. 販 = huā̄ing
 2256. 繪 = kō̄
 2257. 崖 = ngâi , ngǎi
 2258. 辰 = sěng
 2259. 涯 = ngâi , ngǎi
 2260. 戈 = kuá
 2261. 坑 = káng
 2262. 遮 = ciá
 2263. 擒 = gěng
 2264. 蠻 = mâing
 2265. 芷 =
 2266. 堵 = dǔ
 2267. 雇 = gū̄
 2268. 挽 = uǎing
 2269. 眠 = mêng
 2270. 吻 = mĭ
 2271. 孝 = hā̄u
 2272. 泊 = bō̤
 2273. 撕 = sí
 2274. 虹 = gē̤̄ng , ǒng , gô̤ng
 2275. 敘 = sṳ̆ , sṳ̄
 2276. 粹 = chō̄
 2277. 勉 = mǐng
 2278. 竭 = giĕ
 2279. 歪 = uài , uái
 2280. 慎 = sēng
 2281. 棵 =
 2282. 朴 =
 2283. 樸 = pŏ̤
 2284. 械 = hāi
 2285. 溪 = kái
 2286. 莉 =
 2287. 斑 = bàing , báing
 2288. 磕 = kŏ̤
 2289. 寡 = guǎ
 2290. 循 = sě̤ng
 2291. 斬 = cǎng
 2292. 掠 = liŏ̤
 2293. 呂 = lṳ̌
 2294. 昔 = sĭ
 2295. 郊 = gǎu , gáu
 2296. 爵 = chiŏ̤
 2297. 徽 = hó
 2298. 磁 = cú
 2299. 俯 = hǔ
 2300. 譚 = tâing , tǎng
 2301. 鼎 = diǎng , děng
 2302. 拂 = hŭ
 2303. 俺 =
 2304. 嫂 = sǎu
 2305. 帕 =
 2306. 嗯 =
 2307. 凍 = dō̄ng , dōng
 2308. 婉 = ǔing
 2309. 桐 = tông , dǒng
 2310. 駱 = lǒ̤ , lò̤
 2311. 潑 = buŏi , puŏi
 2312. 匠 = tiōng
 2313. 艇 = děng , těng
 2314. 謙 = kíng , kéng
 2315. 妓 = gí , gī
 2316. 菩 = pǔ
 2317. 廁 = chă̤
 2318. 俘 = hú
 2319. 毅 = ngī
 2320. 嶺 = liàng
 2321. 丫 = á
 2322. 畏 = ṳ̄̄ , ṳ́
 2323. 湘 = sióng
 2324. 桶 = tǒng
 2325. 嗓 =
 2326. 煌 = huàng , uâng
 2327. 鮑 = pāu
 2328. 粒 = lì
 2329. 巷 = hōng
 2330. 帘 = lîng
 2331. 禿 = tŭ
 2332. 腊 =
 2333. 臘 = là
 2334. 倉 = chó̤ng
 2335. 拐 = guǒi
 2336. 綁 = bǒ̤ng
 2337. 啥 =
 2338. 薦 = cī̄ng
 2339. 倪 = ngâi
 2340. 瑟 = să̤
 2341. 廊 = lô̤ng
 2342. 鴨 = ă
 2343. 蜜 = mĭ
 2344. 診 = déng
 2345. 棚 = bǎng
 2346. 掀 = hṳ̌ing , hǔing
 2347. 筒 = tô̤ng , dô̤ng
 2348. 媳 =
 2349. 紋 = uǒng
 2350. 秒 =
 2351. 沾 = cíng
 2352. 龐 = bǎng
 2353. 蹲 =
 2354. 騷 = sáu
 2355. 歧 =
 2356. 艘 =
 2357. 芝 = cí
 2358. 嘩 =
 2359. 畝 = mě
 2360. 券 = gṳ̄̄ing
 2361. 趟 =
 2362. 巾 = gé̤ng
 2363. 淫 = ěng
 2364. 謊 =
 2365. 寞 =
 2366. 灌 = gō̤̄ng , gū̄ing
 2367. 籃 = lâng , sâng , lāng , sāng
 2368. 妄 = uōng
 2369. 擱 =
 2370. 侄 =
 2371. 姪 = dĭ
 2372. 廂 = sióng
 2373. 叉 = chá
 2374. 俞 = ṳ̌
 2375. 伐 = huă
 2376. 宰 = cuǒi
 2377. 瞞 = mûing
 2378. 宙 = diù
 2379. 腫 = cě̤ng
 2380. 漆 = chă̤
 2381. 怖 = bū̄
 2382. 吾 = ngǔ
 2383. 吼 = ě
 2384. 僑 = giǎu
 2385. 疊 = diĕ , tā
 2386. 嘯 =
 2387. 罐 = gō̤̄ng , gū̄ing
 2388. 肆 = sī̄
 2389. 裙 = gê̤ng , gě̤ng
 2390. 泣 = kĭ
 2391. 脹 = diō̄ng
 2392. 賦 = hū̄
 2393. 熬 = ngāu , ngâu
 2394. 趁 = cē̄ng , tē̄ng
 2395. 咳 =
 2396. 愉 = ṳ̄
 2397. 懇 = kǒ̤ng
 2398. 辜 = gú
 2399. 肌 = gí
 2400. 嬰 = éng
 2401. 羽 = ṳ̌
 2402. 躬 = gé̤ng
 2403. 斃 = bī̄ , bī
 2404. 拘 = gṳ́
 2405. 叮 = déng , dáing
 2406. 哇 =
 2407. 晴 = câng
 2408. 謎 = mī
 2409. 淮 = uǒi
 2410. 旺 = uāng , uōng
 2411. 逸 = ĭ
 2412. 瓊 = gěng
 2413. 姜 = gióng
 2414. 嗚 = měng
 2415. 竄 =
 2416. 頒 = báing
 2417. 薪 = séng
 2418. 寨 = cāi
 2419. 尿 = niāu
 2420. 頰 =
 2421. 逮 =
 2422. 卜 = pŭ
 2423. 蔔 =
 2424. 昭 = ciáu
 2425. 浸 = cē̄ng
 2426. 刮 = guă
 2427. 颳 =
 2428. 宛 = ǔing
 2429. 囑 = cṳ̆ , ṳ̀
 2430. 囊 = nǒ̤ng
 2431. 寓 = ngṳ̄
 2432. 駁 = bŏ̤
 2433. 倡 = chiō̄ng
 2434. 浴 = ṳ̀
 2435. 咕 =
 2436. 挪 = nǒ̤
 2437. 搏 = bŏ̤
 2438. 蓬 = pông
 2439. 晌 =
 2440. 渠 = kṳ̆ , gṳ̀ , gṳ̌
 2441. 兜 = dé , dē̄
 2442. 喃 = nâng
 2443. 夷 = ǐ
 2444. 滬 =
 2445. 賤 = cīng , cìng , cǐng
 2446. 魄 = pă̤
 2447. 舵 = duòi
 2448. 晰 =
 2449. 僵 = gióng , giòng
 2450. 糕 = gáu
 2451. 裔 = í
 2452. 秩 = dĭ
 2453. 倚 = ǐ , uǒi
 2454. 塌 =
 2455. 恍 = huǎng
 2456. 鉤 = gé
 2457. 嘲 =
 2458. 傍 = bō̤̄ng , bǒ̤ng
 2459. 裕 = ṳ̆
 2460. 煮 = cṳ̌
 2461. 乳 = ṳ̌
 2462. 勿 = ŭ , mō̄
 2463. 豎 = sṳ̄
 2464. 懲 = déng
 2465. 睹 = dǔ
 2466. 株 = cṳ́
 2467. 繡 = siū̄
 2468. 綉 =
 2469. 妖 = iáu
 2470. 訝 =
 2471. 咖 =
 2472. 綱[?] = mò̤ng
 2473. 胎 = tái , tó
 2474. 濱 = béng
 2475. 耕 = gáing
 2476. 嗤 =
 2477. 艙 =
 2478. 娛 = ngṳ̂ , ngṳ̌
 2479. 匪 = hǐ
 2480. 鴉 = á
 2481. 胃 = ṳ̄
 2482. 躁 = sā̄u , chā̄u
 2483. 獅 = sú
 2484. 砰 =
 2485. 妮 =
 2486. 凜 = lěng
 2487. 龜 = gṳ́
 2488. 裸 = luǎ
 2489. 嫣 =
 2490. 甫 =
 2491. 窯 = iâu
 2492. 塘 = dǒ̤ng
 2493. 纖 = chíng
 2494. 寵 = tě̤ng
 2495. 鏈 =
 2496. 拱 = gě̤ng
 2497. 尹 = ěng
 2498. 掘 = gṳ̄
 2499. 壩 =
 2500. 狹 = hă , giè
 2501. 銘 = měng
 2502. 淳 =
 2503. 沐 = mŭ
 2504. 馨 = hēng
 2505. 潘 = púing
 2506. 甩 =
 2507. 榜 = bǒ̤ng
 2508. 淵 = ṳ́ing
 2509. 羡 = sīng
 2510. 侮 =
 2511. 卿 = kéng
 2512. 兀 = ŭ , ò
 2513. 喧 = sṳ́ing
 2514. 履 = lṳ̌ , lǐ
 2515. 猴 = gě
 2516. 枉 = uǎng
 2517. 襯 = chā̄ing
 2518. 畔 =
 2519. 凳 = dā̄ing
 2520. 緬 =
 2521. 弦 = hṳ̌ing , hǐng
 2522. 畜 = hṳ̆ , tṳ̆
 2523. 粞 =
 2524. 溢 = ĭ
 2525. 摟 = lě
 2526. 乞 = kĭ
 2527. 旬 = sě̤ng
 2528. 縛 = bŏ̤ , bū
 2529. 燦 = chūing
 2530. 輿 =
 2531. 雁 = ngāing
 2532. 倦 = gṳ̄̄ing
 2533. 酬 = diǔ
 2534. 韻 = ē̤ng
 2535. 媚 = mī̄
 2536. 堤 = dǐ
 2537. 攀 = páing
 2538. 竊 = chiĕ
 2539. 嫩 = nō̤ng
 2540. 遂 = sṳ̄
 2541. 澄 = tâing
 2542. 偵 = déng
 2543. 陝 = sǐng
 2544. 陋 = lē
 2545. 笨 = bō̤ng
 2546. 匙 = ǐ
 2547. 沫 = muŏi
 2548. 聳 = cě̤ng , sǒng
 2549. 踩 =
 2550. 醬 = ciō̄ng
 2551. 壺 = ǔ
 2552. 啡 =
 2553. 碌 =
 2554. 癢 = ciòng , iǒ̤ng
 2555. 鄙 = pǐ
 2556. 殼 =
 2557. 貞 = déng
 2558. 霉 =
 2559. 黴 =
 2560. 蠢 = chě̤ng
 2561. 蘆 = lû , lǔ
 2562. 胳 =
 2563. 矣 = ì
 2564. 焰 = iāng , īng
 2565. 脊 = ciă , cĭ
 2566. 囚 = chiǔ
 2567. 輔 = pǔ , hǔ
 2568. 賬 =
 2569. 佐 = cō̤̄ , cǒ̤
 2570. 僚 =
 2571. 雀 = ciă , chiŏ̤
 2572. 撰 = cū̄ing
 2573. 耍 =
 2574. 枕 = cěng
 2575. 撿 =
 2576. 涵 = ǎng
 2577. 逗 = dē
 2578. 糞 = bē̤̄ng
 2579. 朦 = mǒng
 2580. 肝 = húing
 2581. 蒸 = céng
 2582. 濫 = lāng
 2583. 筷 =
 2584. 潰 = kǒ
 2585. 隸 = lĭ
 2586. 烤 =
 2587. 缸 = gò̤ng
 2588. 弓 = gé̤ng
 2589. 潭 = tâing
 2590. 曠 = kuā̄ng
 2591. 哎 =
 2592. 峻 =
 2593. 爪 = cǎu
 2594. 怯 = kiĕ
 2595. 茂 = mē
 2596. 芒 = mô̤ng , mâng
 2597. 肢 = cí
 2598. 稻 = tāu
 2599. 兔 = tū̄
 2600. 圾 =
 2601. 喻 = ṳ̄
 2602. 框 = kióng
 2603. 繳 = giǎu
 2604. 蹈 = tāu
 2605. 哨 = sā̄u
 2606. 穎 = ēng , īng
 2607. 菊 = gṳ̆
 2608. 喀 = kă̤
 2609. 妝 =
 2610. 淹 = ē̤̄ng
 2611. 瓷 = cú
 2612. 淀 =
 2613. 澱 =
 2614. 蠟 = là
 2615. 嚼 = ciŏ̤
 2616. 劑 = cì , cá
 2617. 逛 =
 2618. 驟 = cē̄
 2619. 暑 = sṳ̄̄
 2620. 襟 = géng
 2621. 廬 =
 2622. 蘋 =
 2623. 曬 = sā̄i
 2624. 悼 =
 2625. 昧 =
 2626. 攏 = lòng , lǒng
 2627. 函 = ǎng
 2628. 朧 = gáu
 2629. 膠 =
 2630. 抒 =
 2631. 乒 =
 2632. 諷 = hǒng , hóng
 2633. 歹 =
 2634. 旱 = ùing
 2635. 葡 =
 2636. 惟 =
 2637. 揀 = gǎing
 2638. 耿 = gǎing
 2639. 廿 =
 2640. 樁 = có̤ng
 2641. 乙 = ĭ
 2642. 謠 = iǎu
 2643. 墜 = dṳ̄
 2644. 滯 = tī
 2645. 孕 = īng
 2646. 誦 = sē̤ng
 2647. 梳 = sú
 2648. 岡 = gó̤ng
 2649. 肺 = hī̄
 2650. 丸 = ô̤ng , ṳ̂ing
 2651. 霜 = só̤ng
 2652. 汁 = cĭ
 2653. 紗 = sá
 2654. 銜 = ǎng , gǎing
 2655. 膩 = nā̤ , nī
 2656. 甸 = dīng
 2657. 啤 =
 2658. 坎 = kǎng
 2659. 稼 = gā̄
 2660. 禾 = ô
 2661. 愣 =
 2662. 脂 = cí , cǐ
 2663. 萄 = dǎu
 2664. 撈 = láu
 2665. 攪 = gǎu
 2666. 屑 = sŏ
 2667. 傘 = sǔing
 2668. 蝶 = diè
 2669. 鑄 = cṳ̄̄
 2670. 軀 = kṳ́
 2671. 稚 = cĭ
 2672. 腥 = sáing
 2673. 藤 = dâing
 2674. 陡 = dě
 2675. 燙 =
 2676. 梨 = lî
 2677. 哦 =
 2678. 漿 = cióng
 2679. 糨 =
 2680. 僻 = pĭ
 2681. 坊 = hó̤ng
 2682. 焉 = ǐng
 2683. 隙 =
 2684. 淘 =
 2685. 垮 =
 2686. 滔 = tāu
 2687. 釀 = nāing
 2688. 鵝 = ngṳê
 2689. 茲 = cú
 2690. 搗 = dǎu
 2691. 棟 = dō̤̄ng
 2692. 瑰 =
 2693. 敞 = chō̤̄ng
 2694. 癌 =
 2695. 纜 = lǎng
 2696. 爍 =
 2697. 玫 =
 2698. 詐 = cā̄ , cà
 2699. 煞 = suŏi
 2700. 膜 = mŏ̤
 2701. 焚 = uǎing
 2702. 粘 = níng
 2703. 黏 = níng
 2704. 摧 = chó
 2705. 疫 = ĭ
 2706. 幢 =
 2707. 汝 = nṳ̌
 2708. 毯 = tǎng
 2709. 挫 = chō̤̄
 2710. 紡 = hǒ̤ng
 2711. 朽 = hiǔ
 2712. 錘 = tṳ̂
 2713. 兌 = dō̄
 2714. 辮 = bìng
 2715. 墮 = dṳ̄
 2716. 笛 = dĭ
 2717. 覓 = mĭ
 2718. 蔽 = bī̄ , bī
 2719. 諧 = hǎi
 2720. 氓 =
 2721. 蔑 =
 2722. 沸 = hŭ
 2723. 藉 = ciā̄ , ciŏ̤
 2724. 卸 = siā
 2725. 熄 = sĭ
 2726. 扁 = běng , bǐng
 2727. 炭 = tū̄ing
 2728. 慷 = kǒ̤ng
 2729. 篷 = pông
 2730. 眨 = că
 2731. 譬 = pĭ , pī
 2732. 叨 =
 2733. 蔬 = sú
 2734. 綢 = diû
 2735. 婿 =
 2736. 寥 = liǎ
 2737. 澆 = ŭ
 2738. 乓 =
 2739. 膏 = gáu , gǎu
 2740. 膛 =
 2741. 琢 = dŏ̤
 2742. 啪 =
 2743. 淑 = sṳ̆
 2744. 叭 =
 2745. 弊 = bī
 2746. 灶 =
 2747. 醋 = chū̄
 2748. 斌 = béng
 2749. 奠 = dīng
 2750. 屯 = dǒ̤ng
 2751. 膨 = pâng , bǎng
 2752. 淪 = lě̤ng
 2753. 縷 = lṳ̌
 2754. 壤 = nǒ̤ng
 2755. 冶 = iǎ
 2756. 暇 =
 2757. 揉 =
 2758. 蘿 = lô̤
 2759. 翔 = ciǒng
 2760. 蛛 = dṳ́ , cṳ́
 2761. 栗 = là̤ , lĭ
 2762. 蔭 = éng
 2763. 譏 = kí , gí
 2764. 蔥 = chóng
 2765. 鞏 = kǒng , gǒng , kě̤ng
 2766. 粥 = cṳ̆
 2767. 鬻 =
 2768. 齋 = cái
 2769. 迄 = kĭ
 2770. 幟 =
 2771. 菌 = ké̤ng
 2772. 鉛 = ṳ̂ing , ûing
 2773. 賄 = hō̄
 2774. 絨 = ě̤ng
 2775. 侶 =
 2776. 鍛 = dō̤ng
 2777. 譴 = kǐng
 2778. 洶 =
 2779. 敷 = hū , hú
 2780. 宵 = siáu
 2781. 諱 = hṳ̄
 2782. 鑼 = lô̤
 2783. 撼 = hāng , hāing
 2784. 亨 = pēng , báing , háing
 2785. 淌 =
 2786. 扛 = gó̤ng
 2787. 杉 = sáng
 2788. 燥 = sā̄u
 2789. 勻 = ě̤ng
 2790. 渺 = miǎu
 2791. 碟 =
 2792. 嵌 = kā̄ng
 2793. 沃 = ŭ , ŏ̤
 2794. 剖 = pě
 2795. 姬 = gí
 2796. 綽 = chṳĕ
 2797. 嗦 =
 2798. 絞 = gǎu
 2799. 軸 = dṳ̀ , dṳ̄
 2800. 壘 = lǒ , lō̤
 2801. 噪 =
 2802. 蘊 =
 2803. 邵 = iàu
 2804. 咋 =
 2805. 坪 = biâng
 2806. 傭 =
 2807. 卵 = lǔing , luǎ , lǒ̤ng , sūing , suā , sō̤ng
 2808. 晝 = huā , uà
 2809. 憋 =
 2810. 奎 = kó
 2811. 捂 =
 2812. 煎 = cíng
 2813. 瞅 =
 2814. 蝕 = sĭ
 2815. 熔 =
 2816. 蝦 = hâ
 2817. 蛤 =
 2818. 謬 = miāu
 2819. 紳 = séng
 2820. 鑲 = sióng
 2821. 聾 = sông , lông
 2822. 募 = mū
 2823. 壟 = lè̤ng , lông
 2824. 彥 = ngīng
 2825. 翹 = kiǎu , kiā̄u , kiău
 2826. 趴 =
 2827. 杏 = hāing
 2828. 彰 = cióng
 2829. 闡 =
 2830. 訟 = sē̤ng
 2831. 樞 =
 2832. 嶄 =
 2833. 蒲 = bṳ̂ , pû , bṳ̌ , pǔ
 2834. 瀉 = siā̄
 2835. 儉 = gìng , gǐng
 2836. 橡 = siōng
 2837. 溶 = ě̤ng
 2838. 瀑 =
 2839. 扒 =
 2840. 琛 = chéng

<some supplements to the above from White's dictionary>

 1. 謗 = bō̤ng
 2. 盪 = dō̤ng
 3. 宕 = dō̤ng
 4. 裳 = iǒ̤ng , ciông
 5. 佯 = iô̤ng
 6. 恙 = iō̤ng
 7. 枋 = bóng
 8. 肛 = gó̤ng
 9. 蚌 = bŏ̤ng
 10. 攮 = nǒ̤ng
 11. 崩 = báing , bǎing
 12. 謄 = dâing
 13. 籐 = dâing
 14. 滕 = dǎing
 15. 憎 = cāing
 16. 亙 = káing
 17. 菱 = lâing
 18. 甑 = cā̄ing
 19. 弘 = ǒng
 20. 庚 = gáing
 21. 羹 = gáng
 22. 桁 = ǎng , ō̤ng
 23. 埂 = gǎng
 24. 哽 = gǎng
 25. 鯁 = gǎng
 26. 骾 = gǎng
 27. 梗 = gǎing , guǎng
 28. 擤 = séng
 29. 鶯 = áing
 30. 鸚 = éng
 31. 櫻 = áing , éng
 32. 諍 = chāing , chēng
 33. 凊 = chēng , chē̄ng
 34. 倩 = chēng , cēng
 35. 錠 = diāng
 36. 甯 = nāing
 37. 佞 = nēng
 38. 詠 = ē̤ng
 39. 頃 = kēng
 40. 螢 = ě̤ng
 41. 膿 = nōng
 42. 俸 = hōng
 43. 楠 = nâng
 44. 婪 = lāng
 45. 蠶 = châng
 46. 龕 = kó̤ng
 47. 頷 = ǎng
 48. 菴 = ó̤ng
 49. 庵 = ó̤ng
 50. 諳 = o̤̿ng
 51. 埳 = kǎng
 52. 贛 = go̤̿ng
 53. 磡 = ko̤̿ng
 54. 墈 = ko̤̿ng
 55. 痰 = dǎng
 56. 慚 = cǔing
 57. 柑 = gó̤ng
 58. 疳 = gó̤ng
 59. 憨 = háng
 60. 邯 = hǎng
 61. 淡 = dàng
 62. 澹 = dàng
 63. 攬 = lǎng
 64. 欖 = lǎng
 65. 橄 = gǎng
 66. 喊 = hǎng
 67. 讒 = cûing
 68. 攙 = cûing
 69. 緘 = ǎng
 70. 鹹 = hǎng , gěng
 71. 諴 = hǎng
 72. 堿 = gǎing
 73. 餡 = āng
 74. 懺 = chā̄ng
 75. 淹 = ǐng
 76. 閻 = ngǐng
 77. 冉 = ǐng , ī̄ng
 78. 殮 = līng
 79. 饜 = īng
 80. 燄 = īng
 81. 焱 = īng
 82. 敁 = dā̄ng
 83. 掂 = dā̄ng
 84. 舔 = tǐng
 85. 餂 = tǐng
 86. 簟 = tǎng
 87. 玷 = dīng
 88. 僭 = cīng
 89. 汎 = huāng
 90. 凵 = kǎng
 91. 梵 = huāng
 92. 簪 = cǎng
 93. 朕 = cēng
 94. 讖 = chāng , chíng
 95. 滲 = cháng
 96. 襢 = tǎng
 97. 袒 = tǎng
 98. 桿 = gāng
 99. 侃 = kǎng
 100. 厂 = hǎng
 101. 憚 = dāng
 102. 粲 = chūing
 103. 璨 = chūing
 104. 捍 = gāng
 105. 扞 = gāng
 106. 晏 = ṳ̿ing
 107. 妲 = dāng


 1. 艮 = go̤̿ng
 2. 娠 = séng , sěng


 1. 坤 = kó̤ng
 2. 髡 = kúing
 3. 遁 = dō̤ng
 4. 遯 = dō̤ng
 5. 囤 = dǒ̤ng
 6. 稛 = kǒ̤ng


(NOTE: In the following V stands for "vowel".)

generalisations re. ‹o̤ng› vs. ‹ong› observed while doing this:

 • never ‹uong›, only ‹uo̤ng›;
 • Vm > ‹o̤ng›;
 • Vn > ‹ong› in a few colloquial-strata items with labial onset, else > ‹o̤ng›;
 • Vng in 通攝 > ‹ong› (& never ‹o̤ng›) vs. in 江攝 & 宕攝 > ‹o̤ng› save for certain colloquial-strata items (which turn out to be the ones cognate with Southern-Min colloquial pronunciations in -‹ang›)