User:Eko/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵢⵉⵙⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ , ⵣⴻⵎⵎⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉ-ⵏ ⴷⵉⵙ
Tuesday, 29 November 2022
431 ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵅⵙⵙ ⴰⵟⴰⵚⵚ
Wbar blue.jpg
ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

431 ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
Wbar blue.jpg
ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⴱⵏⴰⴷⵎ
ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ
ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ
ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
P religion world.svg
ⴰⵙⴳⴷ(ⴷⴷⵉⵏ)
P music.svg
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ
Wbar blue.jpg
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
Tomb of Massinissa 01.jpg
Asmḍl n ujellid Amaziɣ Masensen di Numidya
ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴷⵉ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ
Wbar blue.jpg
ⵉⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ
Ugar Sg 500 000 Imgradn :
English · Deutsch · Français · Polski · 日本語 · Italiano · Nederlands · Português · Español · Русский
Ugar Sg 150 000Imgradn :
Čeština · Svenska · Suomi · Norsk · Català · Magyar · Suomi · Українська · 中文

Umuɣ n Wikipidya

Wbar blue.jpg
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
ⴳⵯ ⴽⵯ
a اَ b ب g d د ḍ ض e f ف k ك
h ه ḥ ح ε ع x (kh) q ق i اِ j ج l ل m م n ن
u اُ r ر ɣ (gh) غ s س ṣ ص c ش t ت ṭ ط w و
y ي z ز
Wbar blue.jpg
ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵢⵉⵙⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵉⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴻⵎⵎⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵉ-ⵉⵏ ⴷⵉⵙ

ⵍⵍⴰⵏ 431 ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ!
Tuesday 29 November n 2022.
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ
Wbar blue.jpg
ⵎⴰ ⵍⵍⴰ ⵜⵙⵏⵎ ⵜ ?
ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵙⴷⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔⴰ (ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵣⵉ ⵜⵙⴳ-ⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ :ⵖⵔⵢⴰⵏ, ⴷ ⵢⴼⵔⵏ, ⴷ ⵔⵢⴰⵢⵏⴰ; ⴷ ⵊⴰⴷⵓ, ⴷ ⵔⵓⵊⴱⴰⵏ, ⴷ ⴽⴰⴱⴰⵡ, ⴷ ⵣⴰⵏⵜⴰⵏ, ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵔⵀⵓⵏⴰ, ⴷ ⵏⴰⵍⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵖⵎⴰ
Wbar blue.jpg
ⵉⵙⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
HSCommons.svg Commons
ⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ
HSWNews.svg Wikinews
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
Wiktionary-logo-en.svg Wiktionary
Amawal
HSWQuote.svg Wikiquote
ⵉⴱⴷⴰⴷⵏ
HSWBooks.svg Wikibooks
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
HSWSource.svg Wikisource
ⵜⵉⵏⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵜⴰⵍⴻⵍⵍⵉⵜ
HSWSpecies.svg Wikispecies
ⵎⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
HSWVersity.svg Wikiversity
ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ
HSWikimedia.svg Meta-Wiki
ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ