User:Eko/ⵀⵓⵎⵉⵔ

ⵀⵓⵎⵉⵔ, ⴼⵉⵍⵉⴱ ⵕⵓⵍⴰ, Le Louvre

ⵀⵓⵎⵉⵔ ⵏⵉⵖ ⵀⵓⵎⵉⵔⵓⵙ (ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ: Ὅμηρος, Hómēros) ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴷⵔⵖⴰⵍ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏ ⴳⵔⵉⴽ. ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴷ ⵢⵓⵔⵉⵏ ⵉⵍⵢⴰⴷ ⴷ ⵓⴷⵉⵙⵢⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ 8 ⵣⵣⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵙⵙⵓⵄ, ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵀⵓⵎⵉⵔ ⵍⵍⴰ ⵉⴷⴷⵔ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ.