לשנים װאָס איך װײס

Языки, которые я знаю

Sprachen was ich kenne

לשנין אנא ידעת

Languages that I know