User:唐吉訶德的侍從/3000 most commonly used characters (Eastern Min)

Here is the list of the 3000 most commonly used characters which covers between 97.5 to 99% of mainstream Chinese media. The goal is to create an automatic transliteration tool to enable the Eastern Min Wikipedia edition to automatically transliterate Chinese character articles into the Romanized Foochowese (similar to that for Hakka).

This list is uncompleted. If you want to complete it, please come here (or here) to download „福州话汉字平话字对照表.pdf“. The example template is here.

Notice that we only include traditional Chinese characters here. If you want to look up simplified Chinese characters, please convert them into traditional ones yourself.

The translation on the right hand side is to be gradually and eventually all replaced with Romanized Foochowese:

Most commonly used Chinese characters edit

 1. 的 = dĭk , gì
 2. 一 = siŏh , ék
 3. 壹 = ék
 4. 是 = sê
 5. 不 = bók
 6. 了 = lāu
 7. 人 = nè̤ng , ìng
 8. 我 = nguāi
 9. 在 = câi
 10. 有 = ô, iū
 11. 他 = tă
 12. 這 =
 13. 中 = dṳ̆ng
 14. 大 = duâi , dâi
 15. 來 = lì
 16. 上 = siông
 17. 國 = guók
 18. 个 =
 19. 個 =
 20. 到 =
 21. 說 = siók
 22. 們 =
 23. 為 = ôi
 24. 子 = cṳ̄ , giāng
 25. 和 = huò
 26. 你 =
 27. 地 = dê
 28. 出 = chók
 29. 齣 = chók
 30. 道 = dô̤
 31. 也 = iâ
 32. 時 = sì
 33. 年 = nièng
 34. 得 = dáik
 35. 就 = cêu
 36. 那 =
 37. 要 = iéu
 38. 下 = giâ , hâ
 39. 以 = ī
 40. 生 = săng , sĕng
 41. 會 = â̤ , huôi
 42. 自 = cê̤ṳ
 43. 着 = diŏh
 44. 去 = kó̤
 45. 之 = cĭ
 46. 過 = guó
 47. 家 = gă
 48. 學 = hŏk
 49. 對 = dó̤i
 50. 可 = kō̤
 51. 她 = tă
 52. 里 = lī
 53. 裏 = diē
 54. 裡 = diē
 55. 后 = hâiu
 56. 小 = siēu
 57. 么 =
 58. 幺 =
 59. 心 = sĭng
 60. 多 = dŏ̤
 61. 天 = tiĕng
 62. 而 =
 63. 能 = nèng
 64. 好 = hō̤
 65. 都 = dŭ
 66. 然 = iòng
 67. 沒 = mò̤
 68. 日 = nĭk
 69. 于 = ṳ̀
 70. 起 = kī
 71. 還 =
 72. 發 = huák
 73. 髮 = huók
 74. 成 = siàng , sìng
 75. 事 = dâi , sê̤ṳ
 76. 只 =
 77. 祇 =
 78. 隻 = ciáh
 79. 作 = cáuk
 80. 當 = dŏng , dóng
 81. 想 = siōng
 82. 看 = káng
 83. 文 = ùng
 84. 無 = ù
 85. 開 = kŭi , kăi
 86. 手 = chiū
 87. 十 = sĕk
 88. 用 = ê̤ṳng
 89. 主 = ciō
 90. 行 = giàng , hèng , hòng
 91. 方 = huŏng
 92. 又 =
 93. 如 = ṳ̀
 94. 前 = sèng
 95. 所 = sū
 96. 本 = buōng
 97. 見 = giéng
 98. 經 = gĭng
 99. 頭 = tàu
 100. 面 = méng , miêng
 101. 麵 = miêng
 102. 公 = gĕ̤ng , gŭng
 103. 同 = dùng
 104. 三 = săng
 105. 叁 =
 106. 已 = ī
 107. 老 = lâu , lō̤
 108. 從 =
 109. 動 = dâe̤ng , dông
 110. 兩 = lâng , liōng
 111. 長 = dòng
 112. 知 = dĭ
 113. 民 = mìng
 114. 樣 = iông
 115. 現 = hiêng
 116. 分 = buŏng , hŭng
 117. 將 = ciŏng
 118. 外 = nguôi
 119. 但 = dáng
 120. 身 = sĭng
 121. 些 =
 122. 與 = ṳ̄
 123. 高 = gŏ̤
 124. 意 = é
 125. 進 = céng
 126. 把 =
 127. 法 = huák
 128. 此 =
 129. 實 = sĭk
 130. 回 = huòi
 131. 二 = nê
 132. 貳 =
 133. 理 = lī
 134. 美 = mī
 135. 點 = diēng
 136. 月 = nguŏk
 137. 明 = mìng
 138. 其 = gì
 139. 種 = cṳ̄ng
 140. 聲 = sĭng
 141. 全 = ciòng
 142. 工 = gĕ̤ng
 143. 己 = gī
 144. 話 = uâ
 145. 兒 = ì
 146. 者 = ciā
 147. 向 = hióng
 148. 嚮 =
 149. 曏 =
 150. 情 = cìng
 151. 部 = buô
 152. 正 = ciáng , céng
 153. 名 = miàng
 154. 定 = diâng , dêng
 155. 女 = nṳ̄
 156. 問 = muóng , ông
 157. 力 = lĭk
 158. 機 = gĭ
 159. 給 =
 160. 等 = dīng , dēng
 161. 几 = gī
 162. 幾 = gūi
 163. 很 = hēng
 164. 業 = ngiĕk
 165. 最 = có̤i
 166. 間 = găng
 167. 新 = sĭng
 168. 什 =
 169. 打 =
 170. 便 = biêng
 171. 位 = ôi
 172. 因 = ĭng
 173. 重 = dáe̤ng , tṳ̀ng
 174. 被 =
 175. 走 = cāu
 176. 電 = diêng
 177. 四 = sé
 178. 第 = dâ̤
 179. 門 = muòng
 180. 相 = siōng , siông
 181. 次 = ché̤ṳ
 182. 東 = dĕ̤ng , dŭng
 183. 政 = céng
 184. 海 = hāi
 185. 口 = kāu
 186. 使 = sāi
 187. 教 = gá , gáu
 188. 西 = să̤
 189. 再 = câi
 190. 平 = bàng , bìng
 191. 真 = cĭng
 192. 聽 = tiăng
 193. 世 = sé
 194. 氣 = ké
 195. 信 = sáng , séng
 196. 北 = báe̤k
 197. 少 = ciēu
 198. 關 = guăng
 199. 并 = bêng
 200. 併 = biâng , bêng
 201. 並 = bêng
 202. 內 = nô̤i
 203. 加 = gă
 204. 化 = huá
 205. 由 = iù
 206. 卻 =
 207. 代 = dâi
 208. 軍 = gŭng
 209. 產 = sāng
 210. 入 = diē , ĭk
 211. 先 = sĕng
 212. 山 = săng
 213. 五 = ngô , ngū
 214. 太 = tái
 215. 水 = cūi
 216. 萬 = uâng
 217. 市 = chê
 218. 眼 = ngāng
 219. 體 = tā̤
 220. 別 = biék
 221. 彆 =
 222. 處 = ché̤ṳ
 223. 總 = cūng
 224. 才 = cài
 225. 纔 =
 226. 場 = diòng
 227. 師 = sṳ̆
 228. 書 = cṳ̆
 229. 比 = bī
 230. 住 = cê̤ṳ , diû
 231. 員 = uòng
 232. 九 = gāu
 233. 玖 =
 234. 笑 = chéu
 235. 性 = séng
 236. 通 = tŭng
 237. 目 = mŭk
 238. 華 = huà
 239. 報 = bó̤
 240. 立 = lĭk
 241. 馬 = mā
 242. 命 = miâng , mêng
 243. 張 = diŏng
 244. 活 = uăk
 245. 難 = nàng
 246. 神 = sìng
 247. 數 = só
 248. 件 = giông
 249. 安 = ăng
 250. 表 = biēu
 251. 原 = nguòng
 252. 車 = chiă , gṳ̆
 253. 白 = băh , bĕk
 254. 應 = êng
 255. 路 = lô , diô
 256. 期 = gĭ
 257. 叫 = giéu
 258. 死 = sī
 259. 常 = siòng
 260. 提 = tì
 261. 感 = gāng
 262. 金 = gĭng
 263. 何 = hò̤
 264. 更 = gâing
 265. 反 = huāng
 266. 合 = hăk
 267. 放 = bóng , huóng
 268. 做 = có̤
 269. 系 = hiê
 270. 係 =
 271. 繫 =
 272. 計 = gé
 273. 或 = hĕ̤k
 274. 司 = sṳ̆ , sĭ
 275. 利 = lé
 276. 受 = sê̤ṳ
 277. 光 = guŏng
 278. 王 = uòng
 279. 果 = guō
 280. 親 = chĭng
 281. 界 = gái
 282. 及 = gĭk
 283. 今 = gĭng
 284. 京 = gĭng
 285. 務 = ô
 286. 制 = cié
 287. 製 = cié
 288. 解 = gā̤ , gāi
 289. 各 = gáuk
 290. 任 = êng
 291. 至 = cé
 292. 清 = chĭng
 293. 物 = ŭk
 294. 台 = dài
 295. 臺 = dài
 296. 檯 =
 297. 颱 = tăi
 298. 象 = chiông
 299. 記 = gé
 300. 邊 = biĕng
 301. 共 = gâe̤ng
 302. 風 = hŭng
 303. 戰 = ciéng
 304. 干 = găng
 305. 幹 = gáng
 306. 接 = ciék
 307. 它 = tă
 308. 許 = hṳ̄
 309. 八 = báik
 310. 捌 = báik
 311. 特 = dĕk
 312. 覺 = gáuk
 313. 望 = uông
 314. 直 = dĭk
 315. 服 = hók
 316. 毛 = mò̤
 317. 林 = lìng
 318. 題 = dà̤
 319. 建 = gióng
 320. 南 = nàng
 321. 度 = dô
 322. 統 = tūng
 323. 色 = sáik
 324. 字 = cê
 325. 請 = chiāng
 326. 交 = gău
 327. 愛 = ái , é̤ṳ
 328. 讓 = gōng
 329. 認 = nêng
 330. 算 = sáung
 331. 論 = lâung
 332. 百 = báh , báik
 333. 佰 = báh , báik
 334. 吃 =
 335. 義 = ngiê
 336. 科 = kuŏ
 337. 怎 =
 338. 元 = nguòng
 339. 社 = siâ
 340. 術 = sŭk
 341. 結 = giék
 342. 六 = lĕ̤k
 343. 功 = gŭng , gĕ̤ṳng
 344. 指 = cī , cāi , ciēng
 345. 思 = sṳ̆
 346. 非 = hĭ
 347. 流 = làu , liù
 348. 每 = muōi
 349. 青 = chiăng , chĭng
 350. 管 = guōng , guāng
 351. 夫 = hŭ
 352. 連 = lièng
 353. 遠 = huông , uōng
 354. 資 = cṳ̆
 355. 隊 = dôi
 356. 跟 = gṳ̆ng , gŏng
 357. 帶 = dái
 358. 花 = huă
 359. 快 = ká̤ , kuái
 360. 條 = dèu
 361. 院 = iêng
 362. 變 = biéng
 363. 聯 = lièng
 364. 言 = ngiòng
 365. 權 = guòng
 366. 往 = uōng
 367. 展 = diēng
 368. 該 = găi
 369. 領 = liāng , līng
 370. 傳 = diòng
 371. 近 = gê̤ṳng
 372. 留 = làu , liù
 373. 紅 = è̤ng , hùng
 374. 治 = dê
 375. 決 = giŏk
 376. 周 = ciŭ
 377. 保 = bō̤
 378. 達 = dăk
 379. 辦 = bâing
 380. 運 = ông
 381. 武 = ū
 382. 半 = buáng
 383. 候 = hâiu
 384. 七 = chék
 385. 柒 = chék
 386. 必 = bék
 387. 城 = siàng
 388. 父 = hô
 389. 強 = giòng
 390. 彊 = giòng
 391. 步 = buó
 392. 完 = uòng
 393. 革 = gáik
 394. 深 = chĭng
 395. 區 = kṳ̆
 396. 即 = cék
 397. 求 = giù
 398. 品 = pīng
 399. 士 = sê̤ṳ
 400. 轉 = diōng
 401. 量 = liông , liòng
 402. 空 = kĕ̤ng , kŭng
 403. 甚 = sêng
 404. 眾 = cé̤ṳng
 405. 技 = gié
 406. 輕 = kĭng
 407. 程 = tiàng
 408. 告 = gó̤
 409. 江 = gĕ̤ng , gŏng
 410. 語 = ngṳ̄
 411. 英 = ĭng
 412. 基 = gĭ
 413. 派 = puái
 414. 滿 = muāng
 415. 式 = sék
 416. 李 = lī
 417. 息 = sék
 418. 寫 = siā
 419. 呢 = nì
 420. 識 = sék
 421. 極 = gĭk
 422. 令 = lêng
 423. 黃 = uòng
 424. 德 = dáik
 425. 收 = siŭ
 426. 臉 = liēng
 427. 錢 = cièng
 428. 黨 = dōng
 429. 倒 = dō̤ , dó̤
 430. 未 = muôi
 431. 持 = tì
 432. 取 = chṳ̄
 433. 設 = siék
 434. 始 = sṳ̄
 435. 版 = bēng
 436. 雙 = sĕ̤ng
 437. 歷 = lĭk
 438. 曆 = lĭk
 439. 越 = uŏk
 440. 史 = sṳ̄
 441. 商 = siŏng
 442. 千 = chiĕng
 443. 仟 = chiĕng
 444. 片 = piéng
 445. 容 = ṳ̀ng
 446. 研 = ngiēng
 447. 像 = chiông
 448. 找 =
 449. 友 = iū
 450. 孩 = hài
 451. 站 = câng
 452. 廣 = guōng
 453. 改 = gāi
 454. 議 = ngiê
 455. 形 = hìng
 456. 委 = ūi
 457. 早 = cā
 458. 房 = bùng
 459. 音 = ĭng
 460. 火 = huōi
 461. 際 = cié
 462. 則 = cáik
 463. 首 = siū
 464. 單 = dăng
 465. 據 = gé̤ṳ
 466. 導 = dō̤
 467. 影 = ōng , īng
 468. 失 = sék
 469. 拿 = nā
 470. 網 = uōng
 471. 香 = hiŏng
 472. 似 = sê̤ṳ
 473. 斯 = sṳ̆
 474. 專 = ciŏng
 475. 耑 =
 476. 石 = sĭk , siŏh
 477. 若 = nâ , iŏk
 478. 兵 = bĭng
 479. 弟 = diê
 480. 誰 =
 481. 校 = hâu , gáu
 482. 讀 = tĕ̤k
 483. 志 = cé
 484. 誌 = cé
 485. 飛 = buŏi
 486. 觀 = guăng
 487. 爭 = cĕng
 488. 究 = giú
 489. 包 = bău
 490. 組 = cū
 491. 造 = cô̤
 492. 落 = lŏk
 493. 視 = sê
 494. 濟 = cá̤
 495. 喜 = hī
 496. 離 = liê
 497. 雖 = chŭi
 498. 坐 = sôi
 499. 集 = cĭk
 500. 編 = biĕng
 501. 寶 = bĭng
 502. 談 = dàng
 503. 府 = hū
 504. 拉 = lá
 505. 黑 = háik
 506. 且 = chiā
 507. 隨 = sùi
 508. 格 = gáik
 509. 盡 = cêng
 510. 儘 = cêng
 511. 劍 = giéng
 512. 講 = gōng
 513. 布 = buó
 514. 佈 = buó
 515. 殺 = sák , sái
 516. 微 = mì
 517. 怕 = pá
 518. 母 = mū , mō̤
 519. 調 = dièu , dèu , diêu
 520. 局 = guŏh , huŏh
 521. 根 = gŏng , gṳ̆ng
 522. 曾 = cĕng
 523. 准 = cūng
 524. 準 = cūng
 525. 團 = tuàng
 526. 段 = dâung
 527. 終 = cṳ̄ng
 528. 樂 = lŏk , ngŏk , ngâu
 529. 切 = chiék
 530. 級 = ngék
 531. 克 = káik
 532. 剋 = káik
 533. 精 = cĭng
 534. 哪 =
 535. 官 = guăng
 536. 示 = sê
 537. 沖 = chṳ̆ng
 538. 衝 = chṳ̆ng
 539. 竟 = géng
 540. 乎 = hù
 541. 男 = nàng
 542. 舉 = gṳ̄
 543. 客 = káik , káh
 544. 證 = céng
 545. 証 = céng
 546. 苦 = kū
 547. 照 = ciéu
 548. 注 = cé̤ṳ , ció
 549. 註 = ció
 550. 費 = hié
 551. 足 = cé̤ṳk , cé̤ṳ
 552. 爾 = ī
 553. 招 = ciĕu
 554. 群 = gùng
 555. 熱 = iĕk
 556. 推 = tŏi , chŭi , tiāng
 557. 晚 = uāng
 558. 響 = hiōng
 559. 稱 = chĭng
 560. 興 = hĭng
 561. 待 = dâi
 562. 約 = iók , ióh
 563. 陽 = iòng
 564. 哥 = gŏ̤
 565. 驚 = gĭng , giăng
 566. 嗎 = má , mā , mò̤
 567. 整 = cīng
 568. 支 = ciĕ
 569. 古 = gū , kŭ
 570. 漢 = háng
 571. 突 = dŏk
 572. 號 = hô̤
 573. 絕 = ciŏk
 574. 選 = sōng
 575. 吧 = bă
 576. 參 = chăng , sĕng
 577. 刊 = kăng
 578. 亞 = ā
 579. 復 = hók
 580. 複 = hók
 581. 傷 = siŏng
 582. 類 = lôi
 583. 備 = bê
 584. 歡 = huăng
 585. 另 = lêng
 586. 港 = gē̤ng
 587. 勢 = sié
 588. 刻 = káik
 589. 星 = sĭng
 590. 斷 = duáng , duâng , dōng
 591. 陳 = dìng
 592. 掌 = ciōng
 593. 農 = nùng
 594. 夜 = iâ , iê
 595. 般 = buăng
 596. 念 = niêng , nâing
 597. 唸 =
 598. 價 = gá
 599. 腦 = nō̤
 600. 規 = giĕ
 601. 底 = dī , dā̤
 602. 故 = gó , gū
 603. 省 = sēng , sīng , sāng
 604. 媽 = mā
 605. 剛 = gŏng , kăng
 606. 句 = guó
 607. 顯 = hiēng
 608. 消 = siĕu
 609. 衣 = ĭ
 610. 陸 = lṳ̆k
 611. 器 = ké
 612. 確 = káuk
 613. 破 = pó̤ , puái
 614. 具 = gê̤ṳ
 615. 居 = gṳ̆
 616. 批 = piĕ
 617. 送 = sóng , sáe̤ng
 618. 澤 = dĕk
 619. 緊 = gīng
 620. 幫 = bŏng
 621. 線 = siáng
 622. 存 = còng
 623. 願 = nguông
 624. 奇 = gì
 625. 害 = hâi
 626. 增 = cĕng
 627. 楊 = iòng
 628. 料 = lâiu
 629. 州 = ciŭ
 630. 節 = ciék , cáik
 631. 左 = cō̤
 632. 裝 = ciŏng
 633. 易 = ĭk , ê
 634. 著 = diŏh
 635. 急 = gék
 636. 久 = giū
 637. 低 = dă̤
 638. 歲 = suói , huói
 639. 需 = sṳ̆ , ṳ̀
 640. 酒 = ciū
 641. 河 = ò̤
 642. 初 = chŭ , chĕ̤
 643. 游 = iù
 644. 遊 = iù
 645. 嚴 = ngièng
 646. 鐵 = tiék
 647. 族 = cŭk
 648. 除 = dṳ̀
 649. 份 = hông
 650. 敢 = gāng
 651. 胡 = hù
 652. 鬍 = hù
 653. 衚 = hù
 654. 血 = háik
 655. 企 = kiē
 656. 仍 = ĭng
 657. 投 = dèu , dàu
 658. 聞 = ùng , ông
 659. 斗 = dēu , dāu
 660. 鬥 = dáiu , dáu
 661. 紀 = gī
 662. 腳 = giók , gióh
 663. 右 = iêu
 664. 蘇 = sŭ
 665. 標 = biĕu
 666. 飯 = buông
 667. 云 = ùng
 668. 雲 = hùng
 669. 病 = bâng
 670. 醫 = ĭ
 671. 阿 = ă
 672. 答 = dák
 673. 土 = tū , tù
 674. 況 = huóng
 675. 境 = gīng
 676. 軟 = niōng
 677. 考 = kō̤
 678. 娘 = niòng , nòng
 679. 村 = chŏng
 680. 刀 = dŏ̤
 681. 擊 = gék
 682. 僅 = gê̤ṳng
 683. 查 = că
 684. 引 = īng
 685. 朝 = dièu , diĕu
 686. 育 = ṳ̆k
 687. 續 = sṳ̆k
 688. 獨 = dŭk
 689. 羅 = lò̤
 690. 買 = mā̤ , māi
 691. 戶 = hô
 692. 護 = hô
 693. 喝 = hák
 694. 朋 = bèng
 695. 供 = gṳ̆ng
 696. 責 = cáik
 697. 項 = hâung
 698. 背 = buói , buôi , piăng
 699. 余 = ṳ̀
 700. 餘 = ṳ̀
 701. 希 = hĭ
 702. 衛 = ôi
 703. 列 = liĕk
 704. 圖 = dù
 705. 室 = sék
 706. 亂 = luâng , lâung
 707. 劉 = làu
 708. 爺 = iè
 709. 龍 = lṳ̀ng
 710. 咱 = că
 711. 章 = ciŏng
 712. 席 = sĭk
 713. 錯 = cháuk , chó̤ , chó
 714. 兄 = hĭng , hiăng
 715. 暗 = áng
 716. 創 = cháung
 717. 排 = bà̤
 718. 春 = chŭng
 719. 須 = sṳ̆
 720. 鬚 = sṳ̆
 721. 承 = sìng
 722. 案 = áng
 723. 忙 = mòng
 724. 呼 = hŭ
 725. 樹 = sê̤ṳ , chéu
 726. 痛 = tóng , tiáng
 727. 沉 = tìng
 728. 啊 = ă
 729. 靈 = lìng
 730. 職 = cék
 731. 鄉 = hiŏng
 732. 細 = sá̤
 733. 訴 = só
 734. 態 = tái
 735. 停 = dìng
 736. 印 = éng
 737. 筆 = bék
 738. 夏 = hâ
 739. 助 = cô , câe̤
 740. 福 = hók
 741. 塊 = kuāi , dó̤i
 742. 冷 = lēng
 743. 球 = giù
 744. 姑 = gŭ
 745. 劃 = hĕk , uă
 746. 既 = gé
 747. 質 = cék
 748. 巴 = bă
 749. 致 = dé
 750. 緻 =
 751. 灣 = uăng
 752. 演 = iēng
 753. 木 = mŭk
 754. 韋 = ūi
 755. 怪 = guái
 756. 圍 = ùi
 757. 靜 = céng
 758. 旁 = bòng
 759. 園 = huòng
 760. 否 = pēu , pī
 761. 副 = hó
 762. 輯 = cék , cĭk
 763. 采 = chāi
 764. 採 = chāi
 765. 埰 =
 766. 食 = sĭk , siăh
 767. 登 = dĕng
 768. 夠 = gáiu
 769. 賽 = suói
 770. 米 = mī
 771. 假 = gā
 772. 較 = gáu , gáuk
 773. 姐 = ciā
 774. 樓 = làu
 775. 獲 = hĕk , kĕk
 776. 穫 = huŏk
 777. 孫 = sŏng
 778. 宣 = sŏng
 779. 穿 = chiŏng
 780. 詩 = sĭ
 781. 歌 = gŏ̤
 782. 速 = sók
 783. 忽 = huók
 784. 堂 = dòng
 785. 敵 = dĭk
 786. 試 = sé̤ṳ , sé , ché
 787. 謝 = siâ
 788. 央 = iŏng
 789. 懷 = huài
 790. 顧 = gó
 791. 驗 = ngiêng
 792. 營 = ìng
 793. 止 = cī
 794. 姓 = séng , sáng
 795. 養 = iōng
 796. 麗 = lâ̤
 797. 屬 = sṳ̆k
 798. 景 = gīng
 799. 郭 = guóh
 800. 依 = ĭ