User:Наш Родной2/들온말/카자흐어

한글 대조표Edit

키릴 글ᄌᆞ IPA 한글 키릴 IPA 한글
Аа /ɑ/ Пп /p/ ㅍ/프
Әә /æ/ Рр /ɾ/ ㄹ/르
Бб /b/ ㅂ/브 Сс /s/
Вв /v/ Тт /t/ ㅌ/트
Гг /g/ ㄱ/그 Уу /w/, /ʊw/, /ʉw/
Ғғ /ʁ/ Ұұ /ʊ/
Дд /d/ ㄷ/드 Үү /ʉ/
Ее /i̯ɘ/ Фф /f/ ㅍ/프
Ёё /jo/ Хх /x/ ㅎ/흐
Жж /ʒ/ (ㅈ) Һһ /h/
Зз /z/ ㅈ/즈 Цц /ts/ ㅊ/츠
Ии /əj/, /ɘj/ Чч /tɕ/ (ㅊ)
Йй /j/ (ㅣ) Шш /ʃ/ (ㅅ)/시
Кк /k/ ㅋ/크 Щщ /ɕː/
Ққ /q/ Ъъ / / (표기안함)
Лл /l/ ㄹ-/-ㄹㄹ-/-ㄹ Ыы /ə/
Мм /m/ Іі /ɘ/
Нн /n/ Ьь / / (표기안함)
Ңң /ŋ/ 응/-ㅇ Ээ /e/
Оо /u̯ʊ/ Юю /jʉw/, /jʊw/
Өө /y̯ʉ/ Яя /jɑ/

제1항 파열음(П, Т, К, Қ, Б, Д, Г, Ғ)Edit

어말에서는 '으'를 첨가하여 적음.
Барып [bɑ.ɾəp] 바르프
Төрт [ty̯ʉɾt] ᄐᆞ르트
Шелек [ʃi̯ɘ.li̯ɘk] 셸례크
Қазақ [qɑ.zaq] 카자크

제2항 마찰음(Ш, Щ, Ж, С, З)Edit

어말이나 자음 앞의 Ш, Щ, Ж는 각각 "쉬", "시", "지"로 표기함