Template:Wt/zgh/Zgh-conj-type1/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/Zgh-conj-type1.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⴰⵡ 1, ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵥⵖⵓⵕ, ⴰⵎ: ⵔⵎⵙ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ edit

ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵔⵙⴷ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⴰ: {{Wt/zgh/Zgh-conj-type1|1|2|3|4|5|6|7}}

  • 1 ⴰⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ
  • 2 ⴰⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ
  • 3 ⴰⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ
  • ...

ⴰⵎⴷⵢⴰ edit

ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{Wt/zgh/Zgh-conj-type1|ⵔ|ⵎ|ⵙ|||||}} ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ:

ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ : ⵔⵎⵙ
ⴰⵎⴰⵢ ⵓⵏⵜⵉ
1 2 3 1 2 3
ⵓⵔⵎⵉⵔ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵔⵎⵙⵖ ⵜⵔⵎⵙⴷ ⵉⵔⵎⵙ ⵔⵎⵙⵖ ⵜⵔⵎⵙⴷ ⵜⵔⵎⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵔⵎⵙ ⵜⵔⵎⵙⵎ ⵔⵎⵙⵏ ⵏⵔⵎⵙ ⵜⵔⵎⵙⵎⵜ ⵔⵎⵙⵏⵜ
ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵔⵎⵙⵖ ⵜⵔⵎⵙⴷ ⵉⵔⵎⵙ ⵔⵎⵙⵖ ⵜⵔⵎⵙⴷ ⵜⵔⵎⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵔⵎⵙ ⵜⵔⵎⵙⵎ ⵔⵎⵙⵏ ⵏⵔⵎⵙ ⵜⵔⵎⵙⵎⵜ ⵔⵎⵙⵏⵜ
ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵔⵎⵉⵙⵖ ⵜⵔⵎⵉⵙⴷ ⵉⵔⵎⵉⵙ ⵔⵎⵉⵙⵖ ⵜⵔⵎⵉⵙⴷ ⵜⵔⵎⵉⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵔⵎⵉⵙ ⵜⵔⵎⵉⵙⵎ ⵔⵎⵉⵙⵏ ⵏⵔⵎⵉⵙ ⵜⵔⵎⵉⵙⵎⵜ ⵔⵎⵉⵙⵏⵜ
ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵖ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴷ ⵉⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵖ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏ ⵏⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎⵜ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏⵜ
ⴰⵏⴰⴹ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵔⵎⵙ ⵔⵎⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎ

ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴰⵜ

ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎⵜ
ⴰⵏⴰⴹ ⵓⵙⵙⵉⴷ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎ

ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴰⵜ

ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎⵜ