Template:Wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ edit

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ {{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ}} ⴳ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵏⵎⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵉⵍ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⵏⵉⴳⵍ.

ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ edit

  • {{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ|1}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ edit

1: ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵥⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⴰⵎⴷⵢⴰ edit

  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ :
== {{Wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ|zgh}} ==

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ edit