Template:Wt/zgh/ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ {{ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}} ⴳ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ. ⴰⴷ ⵜ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵜ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵢⴰⴹⵏ!

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍEdit

1 = ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ.

{{wt/zgh/ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ|ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}}

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙEdit

{{wt/zgh/ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ|ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}}
* ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ
* ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ
* ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ 
. . .
{{wt/zgh/ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}}

ⴰⵎⴷⵢⴰEdit

{{wt/zgh/ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ|ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴳⵎⴳ)}}
* ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|ar|أصد|ⵜⴼⵏⵖ=ⴰⵚⴷ}}
* ⵜⴰⴱⴰⵚⴽⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|eu|IPA}}
* ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|ca|AFI}}
* ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|nl|IFA}}
* ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|fr|API}}
* ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|de|IPA}}
* ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|en|IPA}}
* ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|hi|अधव}}, {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|hi|अ॰ध॰व॰}}, {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|hi|अनुष्का सेन}}
* ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|it|AFI}}, {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|it|IPA}}
* ⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|fa|آی‌پی‌آ}}
* ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|pt|AFI}}
* ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|ru|МФА}}
* ⵜⴰⵚⴱⴱⴰⵏⵢⵓⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|es|AFI}}
* ⵜⴰⵜⵓⵕⴽⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|tr|UFA}}
* ⵜⴰⵡⴰⵍⵓⵏⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|wa|AFE}}
{{wt/zgh/ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}}