Template:Wt/zgh/ⵙⵙⴼⵍⴷ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⵙⵙⴼⵍⴷ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⵙ ⵓⴳⵕⴹ ⵉ ⵜⴽⵛⴰⵎⵉⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

edit
  • {{Wt/zgh/IPA|1|2}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

edit
1 : ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ (ⵎⴷ. ⵉⵙⵎ_ⵏ_ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ.ogg).
2 : ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ, (ⵎⴷ. ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵙ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ/ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ/ⵜⵡⵙⵉⵜ...).

ⴰⵎⴷⵢⴰ

edit

ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{Wt/zgh/ⵙⵙⴼⵍⴷ|en-us-computer.ogg|ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ}}

ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ:
(ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ)

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

edit