Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵔⴰⵙ Template:wt/zgh/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵢ ⵙ ⵜⵡⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⴰ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ. ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵜⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵔⵡⵢ.

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵍ ⵙ ⵜⵡⵔⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙEdit

ⴰⵔⴰ <noinclude>{{wt/zgh/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ}}</noinclude> ⴳ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.