Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ

ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ

ⵉⵔⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ, ⵙⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ, ⵙⴳ ⴰⵡⴰⵍ.

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ

(IPA) /wikimawal/

ⵉⵙⵎ

ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ (ⴰⵎⴰⵢ) (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ: ⵉⴷ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ)

  1. ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵏⵊⵎⵓ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵙ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.
ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍⵓⵍ]

ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.