Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ

ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵏⵊⵎⵓ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⵍⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵉ ⴳⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ/ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ. ⴷⵔⵓⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 91.000 ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵓⵔⵎⵉⴷⵏ, ⴷⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 29 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⴽⵛⴰⵎⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 170 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ; ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ 26 ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ.

ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2002, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⵓⵍⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2010.

ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ, ⴷ ⴰⵔ ⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ. ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙⴷ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵡⴰⵢⵜ, ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ.

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍⵓⵍ]

ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.