Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵜⴰⴽⵛⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴰⵡⵙⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵔⴽⴰⵜ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⴼⴰⵎ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (IRCAM).
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓⵎ [[Category:Wt/zgh]] ⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰ.

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍⵓⵍ]

ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.