Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵔ ⴷⵉⴳ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙ ⵏⴳ ⴰⵔ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ.

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ
{{wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ
  • {{wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ|ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ}}
  • {{wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ|ⵜⴰⵙⵏⵎⵖⴰⵢⵜ|ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ|ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵊⵉⵊⵊⵉ}}
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵎⵉⵍ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.