Template:Wt/ksh/Schreffnahme vum Köözel

Lating
Dadd es noh nit kumplätt

Jitt der Nahme vun ener Schreff.

Parramehter

edit
1  —  Et Köözel vun dä Schreff, noh de ISO 15924. Kann läddesch blieve, dann es ed Lating.