Template:Wt/ksh/Schreffnahme der ohne Ömluute

Lating
Heh kritt mer der Zotteerschlößel för ener Schrevv iere Nahme.

Parramehter

edit
1  —  Et Köözel vun dä Schreff, noh de ISO 15924. Kann läddesch blieve, dann es ed Lating.