Template:Wt/ksh/Schreffköözel nakisch

Latn
Dadd es noch zimmmlesch onkomplädd!

Et Köözel för en Schreff, der ohne jeede Zohsaz un Ongerdeijlong.

Parramehter

edit
1  —  Et Schreffköözel. Kann läddesch ov vott blieve, dann es ed Lating.