Template:Wt/ksh/Övverschreff

en Kölsch
Di Schablohn heh kann jebruch wääde för en Övverschrevv ußzeschriive. En dämm Vall krett se esu vill Parrameetere, wi de Hühde vun dä Övverschref sääd, alsu för e Bejschpell, en Övverschreff met === bruch der drette Parrameeter. Die dervör künne ävver alldemohle läddesch bliive.

Ene zweite Noze vun heh dä Schablohn es, dat di Övveschreffte och en Lengks ennerhallev vum Wiki jebruch wääde künne, wammer ob ene beschtemmpte Afschnedd en ener Sigg verlenke well. En däm Väll, moß mer dä Parrameeter Nommer 7 aanjävve un kann en nit vottlohße, dermet mer kein HTML und ander Ußzeischnonge en dä Lengk eren bout, weil dä sons nit fluppe däht.

Parramehtere

edit
1  —  Et Woot, zojlisch der Tittel vun dä Sigg, wo di Övverschreff dren es. Kann läddesch ov vott blieve, dann es et di Sigg, woh heh di Schablohn dren opjeroove weed.
2  —  Et Schproocheköözel. Kann läddesch ov vott blieve, dann es ed Kölsch.
3  —  De zohsäzlejje Ongerdeilong, falls dat Woot mieh Bedüggdeneße hät. Hädd ed er kein, moß mer bei dä Övverschreffte woh en Öngerdejlong nüüdesch wöhr, e - aanjävve. Kann vott blieve.
4  —  Övverschreff vun däm Afschnedd onger dä Bedüggdeneß. Kann vott blieve.
5  —  Onger-Övverschreff vun däm Afschnedd med dä Övverschreff {{{4}}}. Kann vott blieve.
6  —  Onger-Onger-Övverschreff vun däm Afschnedd onger dä Onger-Övverschreff {{{5}}}. Kann vott blieve.
7  —  Kann läddesch sin ov vott blieve.
  • Wann dat der Vall es, weet dat Woot {{{1}}} em HTML-Kood met dä Schprooch {{{2}}} makeet un di Sigg küdd en beschtemmpte Saachjroppe. Dad es för em nomaale Täx ze jebruche.
  • Wann et nit der Vall es, weed nix makeet. Dad es dan för ed en Lenks op beschtemmpte Övverschreffte ze bruche.