Template:Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ/ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ

ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵓ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵢⵓⵙⴼ ⴱⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵏⴰⵚⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵜⴰⵔⵇⵓⵜ (ⵜⴰⵔⵊⵓⵜ) ⴰⵍⵎⵜⵓⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ. ⴷ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ ⴳ ⵉⵎⴹⴼⵕⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷ-ⵙⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵍⴽⵉ [[ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⴳⵓⵣⵓⵍ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⴳⵔ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵥⵏⴰⴳⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⵜⵓⵏⴰ ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ, ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵙⴳ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ.

ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵢⵓⵙⴼ ⴱⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵔ ⵖⴰⵏⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵔ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵏⵊⵎ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵕⵥⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴹⵥⵓⵏⵜ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⵏ ⴰⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⵥⵍⵍⴰⴳⵜ|ⵓⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⵥⵍⵍⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⵉⵔⵓⵔ-ⴷ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵉⵏ ⴳ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ (1090) ⵍⵍⵉⴳ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵙⵉⴼⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ (1106-1006) ⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⴱⵏ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ "ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ".

ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵔⵔⴳⵯⵣⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ "ⴷⴷⵀⴱⵉ" ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ": ⵉⴳⴰ ⴱⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵢⴰⵥ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢ'ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵉⴷ, ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵛⵃⴰ, ⴰⴳⵕⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ.

ⴷ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵜ "ⴱⴰⴷⵔ ⵛⵛⵉⵅ" ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ": ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵢ ⴳ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵏⵄⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵢ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵎⵜⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ.