Template:Wp/zgh/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵏⵣⵓ (ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ) ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⴰⴽⵔⴼⴰⵍⴰ, ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ:[1]

ⴰⵀⵍⵍⵓⵛ ⵉⵎⴰⵍⵍ
ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵉⴱⴰⴱⴰⵍ
ⴰⵕⵥⵥⴰⵎ ⵉⵕⵥⵎ
ⴰⵏⴱⴱⴰⵛ ⵉⴽⵛⵎ
ⵉⴽⴽⵏ ⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵡⵡⵓⴽ
ⴰⵏⵀⴱⴰⴹ ⵉⴽⵛⵍ
ⵉⴽⴽⵏ ⵓⴷⵎ ⵡⵡⵓⵛⵛ

— ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ

  1. https://www.youtube.com/watch?v=bpASzeuII5s (1:38:00)