Template:Wp/zgh/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⴰⵡⴰⵍ ⵉⴷⴷⵔⵏ

ⵓⵔ ⴰ ⵜⵜⴹⴰⵄⴰⵎⵜ ⴰ ⵏⵏⵄⵎⴰⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ

— ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵢⵢⴷⵉ ⵙ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵖⴰⴹⵜ
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰ ⵢⵜⵜⴰⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ

— ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ