Template:Wp/wal/POTD commons


This information will not be shown when the template is called upon

Go'etuwaa edit

Ha templeetee Wikkiipeediyaa doonati shaakkido oosuwaan Gallassawu doorettida misiliyaa ehiidi wottiyoogaa. Ha templeetiyaa baggaara beettana koshshiyaa misiletu paatettay hagaappee duuqqidi wottiyoogaa. Template:Wp/wal/POTD commons/Captions templeetiyaa woykko misiliyaa aybatettaa paatettata hagee qassi hagaappe duuqqidi wottees.

Parameters edit

  • thumb=yes - show as thumbnail
  • title=yes - show the title (only in combination with thumb=yes)
  • caption=no - don't show the captions
  • float=left/right - for floating the thumbnail left or right (default=left)

Leemisuwaa edit

{{POTD commons|thumb=yes|title=yes|float=right}} - this will show a thumbnailed version, floated right, with the title and captions.