Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ/ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

Berber flag.svg

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⴼⴼⴰⵖ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 70 ⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1998, ⵔⴰⵜ ⵉⵙⵙⵔⵚⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵜⴼⵔ) ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷⵉ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵓⴽⴽ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ : ⴰⵣⵕⵡⴰⵍ, ⴰⵣⴳⵣⴰ, ⴰⵡⵔⴰⵖ. ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⴰⴽⵯⵍⵉ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ (« ⵣ », ⴰⵣⴰ ⵏⵖ ⵢⴰⵣ) ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⴰⴳⵔⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ (ⵉⵍⵍ) ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ (ⵜⴼⵔ) ; ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰ (Nature) ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ ; ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ (ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ) ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ