Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ/ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ/2

ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ⵏⵖ ⵉⵡⵍⴰⴽ ⵙ ⵜⴰⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵏⵉⵜ ⴻⵙⵜⴰⴷⵓⵙ ⵓⵏⵉⴷⵓⵙ ⵎⴻⵅⵉⵛⴰⵏⵓⵙ ⴰⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ) ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴷⴷⵓⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵡⴰⵍⴰⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⵙⵉⴽⴽⵉⵢⵏ , ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ, ⵜⵉⵍⵉ ⴷⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⴽⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⵔⴽⵢ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵏ 120 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ) ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ. ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ . ⵜⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵉⵎⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵔⴽⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵖ ⵜⵓⴳⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2009 ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵓⵔⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⵓⴳⴰⵔ 1482 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ (USD)