Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ/ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ/1

ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ : الشرق الأوسط, ⵙ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ : המזרח התיכון, ⵙ ⵜⴰⴳⵏⵉⵣⵉⵜ : Middle-east, ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Proche-Orient) ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵜⵜ ⴷⵉ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ- ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ (sud-est) ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ (nord-est) ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⵜⵜ ⴰⴳⵉ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴳⵉ ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ, ⵎⵉⵚⵔⴰ, ⵜⵜⵓⵔⴽ, ⵉⵔⴰⵏ, ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ, ⵓⵔⴷⵓⵏ, ⴽⵓⵡⴻⵢⵜ, ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⵄⵓⵎⵎⴰⵏ, ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵜⵉⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵢⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ. ⴷⴰⵛⵓ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵜⵜⵓⵙⴻⴷⴰⵛ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵖⴼ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ.