Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ/ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

’n NASA-satellietbeeld van die Faroëreilande.

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1926 ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵖⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵣⵔⵓ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵓⵍⵉⵊ ⵏ ⴰⵣⵔⵓ, ⵉⴹⴼⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⴷⵉⵒⵍⵓⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵎⵉ : ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴻⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⴽⴽⴰ ⴼ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⴰⵎⴻⵣⵣⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1970, ⴰⵔ ⴰⵏⴻⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ. ⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵢⴻⴳⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵖ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⵉⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⴳⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⵔⴱⴰⵟ.