Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ/ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

’n NASA-satellietbeeld van die Faroëreilande.

ⴰⵎⵓⵔ-ⵏ-ⵡⴰⴽⴽⵓⵛ ⵏⵉⵖⴷ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⵏⵉⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵛ, ⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷⵡⴰⵄⵔⴰⴱⴰⵡⴰⵍ "ⵍⵎⴰⵔⵉⴱ" . ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵍⴰ ⵙ ⵡ-ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ المملكة المغربية ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓ ⴰⴼⴰⵙⵉⵏⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ , ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⴰⵏⵢⴰ , ⵉⵣⵍⵎⴷ ⵉⵍ ⵏⵜⵓⵣⵓⵎⵜ, ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵉⵍ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⵉⴽ. ⵉⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏⵙ 446 550 ⴽⵎ². ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉ: ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ, ⴼⴰⵙ, ⵕⴱⴰⵟ.