Numunə:Wp/tly/TolışS

Tolışon - Azərbaycani nıso-xəşəxuni inən İroni Gilon ostanədə jimon kardə xəlğe. Çı Kaspi dıyo nıso-kobəson marzi dırozi zəminon inən Tolışə bandon çı xəlği tarixi məskəne. Tolışon Azərbaycanədə Lankon, Ostoro, Lik, Masal (Az), Vərqədiz, Biləsıvo, Həmoşəru, Səlyon, Natəçolə, Saatlı, Sabirabad; İronədə isə Masal, Ostoro (İr), Rezvanşəhr, Həştpər (Taleş), Nəmin, Şəft, Fumən, Some-e-Səra, Rəşt. Rudbar, Biləsıvo (İr), Parsabad, Xəlxal(Heroabad), şəhərondə kompakt jimon kardən. Tolışon zıvon Hind-Avropə zıvoni qrup aid bıə Tolışə zıvone. Tolışon veyni bə İslom dini Şiə, kami isə bə Sünni məzhəbi etiqad kardeydən. Əcdadon Kadusion hesob kardə buə ım xəlği həxədə tarixədə antik muəllifon əsərondə rast oməydə.