Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 8

Ruins of the Govheraga Mosque, XVIII c..jpg

8 may

  • 1883 — Boku-Tiflis ostonə ro riə oj bedə.
  • 1902 — Martinikada Mon-Pele nomədə vulkani ocımış ome 20 həzo odəmış fotış kardışe.
  • 1945 — faşistə Almaniyə be sıvol be cəvob tabe bey. Avropədə Dıminə Dınyo canq bə sə qıniey.
  • 1945 — Çı Fransa sərbozon qətə divoni Setif iyən Qelma ğətluniətiədə çand sa odəm nəsım bey.
  • 1984 — Londonədə çı Temza ru kuti davardero pardışon noy.
  • 1992 — Ermənion Şuşaşon qətımışon kardışone.
  • 1992 — Çı Azərbaycani Respublika de İtaliya iyən de İsveçi aradə diplomatik ray soxtə bey.